Hotărârea nr. 207/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL                                           

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  Bilanţului Contabil pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

                             

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  31 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a   Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de  Regia Autonomă de Transport Public Iaşi;

Având în vedere dispozitiile Legii contabilităţii nr.82/ 1991, modificată şi republicată în M.O. 454/18.06.2008   ;

Având în vedere O.M.F. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene ;

Având în vedere raportul de audit financiar si certificare a Bilantului Contabil pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Iasi;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Se aprobă Bilantul Contabil pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public  Iaşi.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Directiei Economice si Finante Publice Locale; Directiei Tehnice , Regiei Autonome de Transport Public Iasi si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Regiei Autonome de Transport Public Iasi;

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

     Nr. 207 din 31 mai 2010