Hotărârea nr. 206/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.486/23.12.2009 cat şi a actelor aditionale incheiate in anul 2010 in sensul excluderii din Anexa 1 care face parte integranta din hotarare a pozitiei privind amplasamentul din str. Toma Cozma nr.13 motivat de faptul ca acesta se afla pe o proprietate privata.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.486/23.12.2009 cat şi a actelor aditionale incheiate in anul 2010 in sensul excluderii din Anexa 1, care face parte integranta din hotarare, a pozitiei privind amplasamentul din   str. Toma Cozma nr.13, motivat de faptul ca acesta se afla pe o proprietate privata.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  31 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare nr. 47754/27.05.2010, întocmită de Serviciul   Cadastru;

Având în vedere Cererea nr. 77184/12.05.2010, prin care S.C. ROMTELECOM S.A., solicită modificarea Anexei 1 in sensul excluderii amplasamentului din str. Toma Cozma nr.13 din actele aditionale nr.52101 si 54378 din 2010 la contractul de acordare a dreptului de acces încheiat între societate şi Consiliul Local al Municicpiului Iaşi, autentificat cu nr. 2815/29.09.2006;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 159/22.05.2006, privind acordarea dreptului de acces către S.C. ROMTELECOM S.A., pe unele terenuri aflate pe domeniul public al municipiului Iaşi, în suprafaţă de 42 mp;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 275/28.07.2006, privind aprobarea contractului de acordare a dreptului de acces încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A.;

Având în vedere Contractul de acordare a dreptului de acces încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A., autentificat cu nr. 2815/29.09.2006 si a actelor aditionale incheiate ulterior;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 486/23.12.2009, privind suplimentarea Anexei nr.1 contractului de acordare a dreptului de acces încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A.;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aprobă modificarea Hotararii Consiliului Local nr.486/23.12.2009 cat si a actelor aditionale incheiate in anul 2010 in sensul excluderii din Anexa 1, care face parte integranta din hotarare, a pozitiei privind amplasamentul din str. Toma Cozma nr.13, motivat de faptul ca acesta se afla pe o proprietate privata. Suplimentarea se va face prin act adiţional.

Art.2 - Cheltuielile privind încheierea în formă autentică a actului adiţional la contractul de acordare a dreptului de acces încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A., autentificat cu nr. 2815/29.09.2006, vor fi suportate de S.C. ROMTELECOM S.A..

Art.3 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze actul adiţional la contractul de acordare a dreptului de acces încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A., autentificat cu nr. 2815/29.09.2006.

Art.4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Dezvoltare Urbană - Serviciului Cadastru; Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale - Serviciului Venituri din Contracte; S.C. ROMTELECOM S.A. - Bucureşti, P-ta. Presei Libere nr.3-5, sector 1. si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.5 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale - Serviciul Venituri din Contracte si Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

               

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

      Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 206 din 31 mai 2010

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 206/31.05.2010

Suplimentare

 

Nr. crt.

Denumire

 SR

Adresa

Zona

 impozitare

Denumire

 SR

Suprafata,

mp

PRET

lei/mp/

luna

PRET

Lei/amplasament/ luna

1

DAC_SR06

Iasi,STR BISTRITA nr 10 bl A7 sc A

B

DAC_SR06

2

29

58

2

ACB_SR01

Iasi,BD. ALEXANDRU CEL BUN nr 47 bl E1 sc C

B

ACB_SR01

2

29

58

3

ACB_SR02

Iasi,SOS. NATIONALA nr 46A bl D5 sc D

B

ACB_SR02

2

29

58

4

ACB_SR08

Iasi, STR BASARABI nr 2 bl L3 sc A

B

ACB_SR08

2

29

58

5

ACB_SR09

Iasi, STR MUSATINI nr 54

B

ACB_SR09

2

29

58

6

ACB_SR10

Iasi,STR PLAIESILOR nr 17 bl L2 sc A

B

ACB_SR10

2

29

58

7

DAC_SR07

Iasi, AL. SUCIDAVA nr 5 bl 259

B

DAC_SR07

2

29

58

8

DAC_SR08

Iasi, STR AMURGULUI nr 10 bl 258B sc A

B

DAC_SR08

2

29

58

9

DAC_SR09

Iasi, SOS. MOARA DE FOC nr 6 bl 405 sc T1

B

DAC_SR09

2

29

58

10

DAC_SR10

Iasi, STR CANTA nr 39 bl 508 sc B

B

DAC_SR10

2

29

58

11

DAC_SR12

Iasi, AL. STEFAN PROCOPIU nr 1 bl R9 sc A

B

DAC_SR12

2

29

58

12

LAC_SR03

Iasi, STR LASCAR CATARGI nr 4

A

LAC_SR03

2

58

116

13

LAC_SR05

Iasi, STR GARII nr 22

A

LAC_SR05

2

58

116

14

LAC_SR06

Iasi, SOS. ARCU nr 5 bl F4 sc B

A

LAC_SR06

2

58

116

15

LAC_SR07

Iasi, STR GARII nr 15 bl L10

A

LAC_SR07

2

58

116

16

LAC_SR10

Iasi, STR GARII nr 15 bl L10

A

LAC_SR10

2

58

116

17

LA4_SR01

Iasi, SOS. ARCU nr 73 bl T10 sc B

A

LA4_SR01

2

58

116

18

 LA4_SR03

Iasi, SOS. ARCU nr 14 bl Z17 sc T1

A

 LA4_SR03

2

58

116

19

 LA4_SR05

 STR STRAPUNGEREA SILVESTRU nr 13 bl E sc C

A

 LA4_SR05

2

58

116

20

PAC_SR01

Iasi, SOS. REDIU nr 6 bl 482A sc A

B

PAC_SR01

2

29

58

21

PAC_SR03

Iasi, STR NECULAU nr 11 bl 571A sc A

B

PAC_SR03

2

29

58

 

 

22

TAT_SR03

Iasi, STR VASILE LUPU nr 97 bl C sc A

B

TAT_SR03

2

29

58

23

TAT_SR04

iasi, AL. GRADINARI nr 21, bl B5 sc A

B

TAT_SR04

2

29

58

24

TAT_SR07

Iasi, STR CIURCHI nr 119A bl S8 sc A

B

TAT_SR07

2

29

58

25

TAT_SR10

Iasi, STR VASILE LUPU nr 128 bl A2 sc T1

B

TAT_SR10

2

29

58

26

TAT_SR05

Iasi, STR AUREL VLAICU nr 45

B

TAT_SR05

2

29

58

27

MCB_SR01

Iasi, AL. MIRCEA CEL BATRAN nr 8 bl V1

B

MCB_SR01

2

29

58

28

MCB_SR02

Iasi, AL. MIRCEA CEL BATRAN nr 8 bl V1

B

MCB_SR02

2

29

58

29

MCB_SR03

Iasi, STR MIRCEA CEL BATRAN nr 4 bl B2 sc B

B

MCB_SR03

2

29

58

30

NIC_SR03

Iasi, SOS. NICOLINA nr 101 bl 996 sc D

B

NIC_SR03

2

29

58

31

NIC_SR04

Iasi, SOS. NICOLINA nr 57 bl 978A sc A

B

NIC_SR04

2

29

58

32

NIC_SR05

Iasi, BD. POITIERS nr 29 bl B6 sc A

B

NIC_SR05

2

29

58

33

NIC_SR07

Iasi, SOS. NICOLINA nr 18 bl 947

B

NIC_SR07

2

29

58

34

NIC_SR08

Iasi, STR RAZOARELOR nr 4 bl 960 sc B

B

NIC_SR08

2

29

58

35

NIC_SR09

Iasi, STR PROF.ION INCULET nr 3 bl 675 sc B

B

NIC_SR09

2

29

58

36

NIC_SR10

Iasi, STR EMIL ALEXANDRESCU nr 2 bl 787 sc D

B

NIC_SR10

2

29

58

37

NIC_SR11

Iasi, STR CETATUIA nr 16 bl 765 sc C

B

NIC_SR11

2

29

58

38

NIC_SR12

Iasi, STR EMIL ALEXANDRESCU nr 5 bl 777 sc C

B

NIC_SR12

2

29

58

39

NIC_SR13

Iasi, STD. CETATUIA nr 9 bl 758 sc B

B

NIC_SR13

2

29

58

40

NIC_SR14

Iasi, BD. POITIERS bl 53 bl G3

B

NIC_SR14

2

29

58

41

NIC_SR15

Iasi, STR PROF.ION INCULET nr 3 bl 675

B

NIC_SR15

2

29

58

42

PDR_SR02

Iasi, AL. ROZELOR nr 28 bl A8 sc A

B

PDR_SR02

2

29

58

43

PDR_SR03

Iasi, BD. DIMITRIE CANTEMIR nr 6 bl P2 sc A

B

PDR_SR03

2

29

58

44

PDR_SR04

Iasi, STR DECEBAL nr 8A bl S1 sc D

B

PDR_SR04

2

29

58

45

PDR_SR05

Iasi, STR DECEBAL nr 27 bl Z12 sc B

B

PDR_SR05

2

29

58

46

PDR_SR06

Iasi, STR DECEBAL nr 33 bl X12

B

PDR_SR06

2

29

58

47

PDR_SR07

Iasi, STR PROF.A.SESAN nr 16 bl I14 sc I1

B

PDR_SR07

2

29

58

48

PDR_SR08

Iasi, STR MASINEI nr 2 bl CFS sc D

B

PDR_SR08

2

29

58

49

PDR_SR09

Iasi, BD. SOCOLA nr 19

B

PDR_SR09

2

29

58

50

PDR_SR10

Iasi, BD. SOCOLA nr 19

B

PDR_SR10

2

29

58

51

PDR_SR11

Iasi, SOS. NATIONALA nr 180 bl A3 sc F

B

PDR_SR11

2

29

58

52

PDR_SR13

Iasi, STR PROF.DR.DOC.D.MANGERON nr 31 bl B4

B

PDR_SR13

2

29

58

53

TDV_SR01

Iasi, BD. CHIMIEI nr 33

B

TDV_SR01

2

29

58

54

TDV_SR02

Iasi, BD. CHIMIEI nr 9 bl D2 sc B

B

TDV_SR02

2

29

58

55

TDV_SR03

Iasi, STR SMARDAN nr 5

A

TDV_SR03

2

58

116

56

TDV_SR04

Iasi, STR TEPES VODA nr 2 bl V1 sc A

B

TDV_SR04

2

29

58

57

TDV_SR05

Iasi, BD. TUDOR VLADIMIRESCU nr 93 bl 93 sc B

B

TDV_SR05

2

29

58

58

NIC_SR01

Iasi, SOS. NICOLINA nr 54 bl 977A sc A

B

NIC_SR01

2

29

58

59

NIC_SR02

Iasi, SOS. NICOLINA nr 92 bl 1001 sc A

B

NIC_SR02

2

29

58

60

ACB_SR03

Iasi, BD. ALEXANDRU CEL BUN nr 24 bl H7

B

ACB_SR03

2

29

58

61

ACB_SR04

Iasi, STR MILCOV nr 8 bl 1206 sc A

B

ACB_SR04

2

29

58

62

ACB_SR05

Iasi, AL. MUSATINI nr 10 bl A19Bis sc A

B

ACB_SR05

2

29

58

63

ACB_SR06

Iasi, P-TA VOIEVOZILOR nr 12 bl X7

B

ACB_SR06

2

29

58

64

ACB_SR07

Iasi, P-TA VOIEVOZILOR nr 21 bl A14 sc A

B

ACB_SR07

2

29

58

65

BCM_SR01

Iasi, SOS. BUCIUM

B

BCM_SR01

2

29

58

66

DAC_SR05

Iasi, AL. VITEJILOR nr 11 bl O10

B

DAC_SR05

2

29

58

67

DAC_SR11

Iasi, STR CANTA nr 60 bl 480 sc C

B

DAC_SR11

2

29

58

68

DAC_SR01

Iasi, STR BURIDAVA nr 8 bl O5 sc B

B

DAC_SR01

2

29

58

69

 DAC_SR02

Iasi, STR TABACULUI nr 3 bl G5 sc A

B

 DAC_SR02

2

29

58

70

 DAC_SR03

Iasi, STR TABACULUI nr 25 bl J6 sc B

B

 DAC_SR03

2

29

58

71

DAC_SR04

Iasi, STR COLUMNEI nr 10 bl O4

B

DAC_SR04

2

29

58

72

LAC_SR01

Iasi, STR AGATHA BARSESCU nr 13

A

LAC_SR01

2

58

116

73

LAC_SR02

Iasi, BD. CAROL I nr 26

A

LAC_SR02

2

58

116

74

LAC_SR04

Iasi, SOS. ARCU nr 24 bl Z12 sc T1

A

LAC_SR04

2

58

116

75

LAC_SR08

Iasi, BD. INDEPENDENTEI nr 24 bl Y3 sc A

A

LAC_SR08

2

58

116

76

LAC_SR09

Iasi, STR UZINEI nr 43

A

LAC_SR09

2

58

116

77

LAC_SR11

Iasi, STR AGATHA BARSESCU nr 13

A

LAC_SR11

2

58

116

78

LAC_SR12

Iasi, BD. ST. CEL MARE SI SFANT nr 6A

A

LAC_SR12

2

58

116

79

LAC_SR13

Iasi, BD. ST. CEL MARE SI SFANT nr 6A

A

LAC_SR13

2

58

116

80

LAC_SR14

Iasi, BD. INDEPENDENTEI nr 24 bl Y3 sc A

A

LAC_SR14

2

58

116

81

LAC_SR15

Iasi, SOS. ARCU nr 24 bl Z12 sc T1

A

LAC_SR15

2

58

116

82

PAC_SR02

Iasi, STR CANTA nr 18 bl 535 sc B

B

PAC_SR02

2

29

58

83

PAC_SR04

Iasi, STR NECULAU nr 11 bl 571A sc A

B

PAC_SR04

2

29

58

84

TAT_SR01

Iasi, STR ION CREANGA nr 59A bl N2

B

TAT_SR01

2

29

58

85

TAT_SR02

Iasi, STR ION CREANGA nr 59A bl N2

B

TAT_SR02

2

29

58

86

TAT_SR08

Iasi, STR CIURCHI nr 105 bl F5 sc A

B

TAT_SR08

2

29

58

87

TAT_SR09

Iasi, STR VASILE LUPU nr 106B bl G5 sc A

B

TAT_SR09

2

29

58

88

TAT_SR06

Iasi, STR AUREL VLAICU nr 73

B

TAT_SR06

2

29

58

89

MCB_SR04

Iasi, STR MIRCEA CEL BATRAN nr 4 bl B2 sc B

B

MCB_SR04

2

29

58

90

MCB_SR07

Iasi, STR ANTON CRIHAN nr 25 bl E1A

B

MCB_SR07

2

29

58

91

MCB_SR05

Iasi, STR VAMASOAIA nr 14 bl B25

B

MCB_SR05

2

29

58

92

MCB_SR06

Iasi, STR VAMASOAIA nr 14 bl B25

B

MCB_SR06

2

29

58

93

NIC_SR06

Iasi, SOS. TUDOR NECULAI nr 11 bl 943

B

NIC_SR06

2

29

58

94

PDR_SR01

Iasi, STR NICOLINA nr 13

B

PDR_SR01

2

29

58

95

PDR_SR12

Iasi, SOS. NATIONALA nr 184 bl A1 sc F

B

PDR_SR12

2

29

58

 

                                          

ŞEF SERVICIU GIS - CADASTRU,

SERVICIU GIS - CADASTRU,

Dr. ing. Gheorghe SĂLCEANU

Victor GAVRILUTA