Hotărârea nr. 205/2010

HOTĂRÂRE privind susţinerea organizării la Iaşi a celei de a 12 - a ediţii a Festivalului de modă “Romanian Fashion Week”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind susţinerea organizării la Iaşi a celei de a 12 - a ediţii a Festivalului de modă  “Romanian Fashion Week”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  31 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere solicitarea 98/2010 din partea Asociaţiei producătorilor şi designerilor din industria textilă din Romania / FIT (Future in textiles) ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 47669/26.05.2010 întocmit de Biroul de Cultură, Sport, Culte şi ONG - uri ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

            În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă susţinerea următoarelor cheltuieli aferente organizării la Iaşi a Festivalului de moda “Romanian Fashion Week”:

-                      42 locuri de cazare pentru 3 nopţi pe durata Festivalului (8-10 iunie 2010) la Hotel Municipal.

-                      Transport cu autocarul Bucureşti-Iaşi şi Iaşi-Bucureşti.

-                      4000 Euro (echivalent în lei) chirie sala (Sala Polivalentă).

Art.2  Finanţarea se va face din Fondul de rezervă al Bugetului local al Municipiului Iaşi.

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Pieţe şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

           (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

               

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

    Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 205 din 31 mai 2010