Hotărârea nr. 204/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului la 31.12.2009 ale S.C. “Tehnopolis“ S.R.L.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului  la 31.12.2009 ale S.C. “Tehnopolis“ S.R.L.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  31 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;        

Având în vedere adresa SC TEHNOPOLIS SRL Iaşi înregistrată sub nr. 40175/04.05.2010  prin care s-au depus documentele privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului la 31.12.2009:

-                      bilant contabil;

-                      cont de profit si pierdere;

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale nr. 45630  din   19.05.2010;

Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, modificată şi completată;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 modificată şi completată, privind întărirea disciplinei economico-financiare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenţilor economici;

Având in vedere cap. 6 Societăţile cu răspundere limitată, art. 194, alin. 1, lit. a din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

          În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:           

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului la 31.12.2009 ale S.C. “Tehnopolis“ S.R.L. .

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale,S.C.Tehnopolis S.R.L. şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C.Tehnopolis S.R.L..

          (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

      Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 204 din 31 mai 2010