Hotărârea nr. 203/2010

HOTĂRÂRE privind transformarea unui post de referent clasa III grad superior treapta 1 la Serviciul de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi în funcţia publică de inspector clasa I grad principal treapta 2.

 MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transformarea unui post de referent clasa III grad superior treapta 1 la Serviciul de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi, în funcţia publică de inspector clasa I grad principal treapta 2.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de     31 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul nr. 302/16.04.2010 al Direcţiei Locale de Evidenţa Persoanelor Iaşi;

Având în vedere avizul  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 477835 / 2010;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.572/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.84/2001 modificată şi completată prin Ordonanta Guvernului 16/2006, aprobată prin Legea nr.190/2006,  şi Hotararea Guvernului nr.2104/2004;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1932/2009 al preşedintelui A.N.F.P. pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

Având în vedere raportul final al examenului de promovare în clasă din data de 18.03.2010;

Având în vedere dispozitiile Legii nr.330/2009  - lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

 

                                                              HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă transformarea postului de referent clasa III grad superior treapta 1 la Serviciul de Stare Civilă - Compartiment Acte Speciale şi Eliberări Duplicate din cadrul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi, ocupat de doamna Moroşanu Anca Ionela, în funcţia publică de inspector clasa I grad principal treapta 2.

Art.2 Se aprobă structura de funcţii publice rezultată în urma transformării postului prevăzut la art.1, conform Statului de funcţii al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art 3  Prezenta hotarâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iasi ; Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi ;

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi.

         (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                      

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

Nr. 203 din 31 mai 2010