Hotărârea nr. 202/2010

H O T Ă R Â R E privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă atribuite către Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi şi Clubul Sportiv Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă atribuite către Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi şi Clubul Sportiv Municipal Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  31 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Având în vedere nota de fundamentare nr.44719/17.05.2010 întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 34503/16.04.2010 înaintată de Biblioteca Centrală Universitară “ Mihai Eminescu” Iaşi şi solicitarea nr. 43686/13.05.2010 înaintată de Clubul Sportiv Municipal Iaşi;

Având în vedere Hotarârea Consiliul Local al Municipiului Iaşi nr. 382/26.09.2005 şi protocolul de predare primire încheiat la data de 22.05.2000 între Primăria Municipiului Iaşi şi Biblioteca Centrală Universitară “ Mihai Eminescu” Iaşi;

Având în vedere Hotarârea Consiliul Local al Municipiului Iaşi nr. 176/11.04.2005 şi protocolul de predare primire încheiat la data de 18.04.2000 între Primăria Municipiului Iaşi şi Clubul Sportiv Municipal Iaşi ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

             În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1-Se prelungeşte durata de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă  (bibliotecă) situat în Iaşi, str. Lăpuşneanu nr. 34, parter, atribuit către Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi, pentru o perioadă determinată de 5 (cinci) ani.

Art.2-Se prelungeşte durata de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă  (sediu-birouri) situat în Iaşi, str. Smârdan nr.5, etaj 1, atribuit către Clubul Sportiv Municipal Iaşi, pentru o perioadă determinată de 5 (cinci) ani.

Art.3-Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale,  Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” Iaşi şi Clubului Sportiv Municipal Iaşi şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat .

           (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

       

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

      Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 202 din 31 mai 2010