Hotărârea nr. 201/2010

HOTARÂRE privind aprobarea Ordinului de Modificare nr.03 înaintat de către firma S.C. Eptisa Internacional Grupo EP în calitate de Inginer în cadrul Contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL                                                          

HOTARÂRE

privind aprobarea Ordinului de Modificare nr.03 înaintat de către firma S.C. Eptisa Internacional Grupo EP, în calitate de Inginer, în cadrul Contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  31 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare nr. 46730/21.05.2010, elaborată de către Directia Tehnică şi Biroul Comunicare privind necesitatea aprobării Ordinului de Modificare nr.03 înaintat de către firma S.C. Eptisa Internacional Grupo EP, în calitate de Inginer, în cadrul Contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 62/22.04.2004 prin care a fost aprobată realizarea  proiectului “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” - depus spre finanţare în cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.: 145/27.10.2004 prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” în care la art.4. din Acordul de Asociere se menţionează: “Consiliul Judeţean Iaşi se obligă să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare (leader de proiect) şi solicitant al finanţării pentru proiectul “Centrul Expoziţional Moldova, sens în care va fi autorizat să acţioneze şi în numele Consiliului Local al Municipiului Iaşi”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 214/17.08.2007 prin care s-a aprobat cofinanţarea cheltuielilor eligibile din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi în suma de 1.725.059,62 Euro cât şi acoperirea costurilor neeligibile destinate PIU, taxelor, publicitătii proiectului, etc.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 335/31.08.2007 prin care s-a aprobat cofinanţarea cheltuielilor eligibile din bugetul Consiliului Local Iaşi în suma de 862.529,81 Euro (1.725.059,62:2) Euro cât şi acoperirea costurilor neeligibile destinate PIU, taxelor, publicitătii proiectului, etc.;

Având în vedere Contractul de lucrări nr. RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06, din data 11.09.2007, semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de achizitor şi S.C. Compania Nova Construct S.A. lider al Asociaţiei S.C. Compania Nova Construct S.A. & S.C. Conest S.A., în calitate de executant al lucrărilor pentru proiectul “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”,

Având în vedere acordul încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, ADR Nord Est şi Beneficiarul Local (Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi) înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr.: 8826/09.11.2007;

Având în vedere acordul încheiat pentru a permite implementarea adecvată de către Minister a Proiectului menţionat anterior, proiect care va fi implementat şi finanţat din resursele bugetare ale programului Phare RO 2005/017- 553.04.01.-, Cofinanţarea Naţională de la Fondul Naţional pentru Pre-Aderare şi resursele locale ale Beneficiarului Local, în conformitate cu prevederile cuprinse în Memorandumul de Finanţare Phare 2005 şi în acest Acord semnat între Minister, ADR şi Beneficiarul Local.

Având în vedere adresa firmei de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL GRUPO EP, nr. 4373/ 29.04.2010 prin care este înaintat pentru andosare Ordinul de Modificare nr. 03.

Având în vedere adresa firmei de consultanţă S.C.EPTISA INTERNACIONAL GRUPO EP, nr. 5335/ 19.05.2010 prin care se solicită să comunicăm Inginerului data la care va fi înaintat Ordinul de Modificare nr. 03 andosat.

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARĂŞTE:

 

Art.1 Aprobarea Ordinului de Modificare nr.03 înaintat de către firma S.C. Eptisa Internacional Grupo EP, în calitate de Inginer, în cadrul Contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei Tehnice, Direcţiei de Programe si Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale si Instituţiei Prefectului Judetului Iaşi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică, Direcţia de Programe si Servicii pentru Comunitate şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

          (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

     

                                                         CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.201 din 31 mai 2010