Hotărârea nr. 2/2010

HOTĂRÂRE privind desemnarea domnului Căliman Adrian în calitate de membru al S.C. CET S.A

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea domnului Căliman Adrian în calitate de membru al S.C. CET S.A

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de  6 ianuarie  2010;

Având în vedere adresa S.C.CET S.A înregistrată cu nr. 1135/06.01.2010 la Primăria Municipiului Iaşi ;

Având în vedere demisia domnului Cozmanciuc Corneliu Mugurel din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. CET IASI S.A;

Având în vedere Hotărârea nr. 109/19 martie 2007 privind aprobarea membrilor Consiliilor de Administratie si ai membrilor AGA la societatile comerciale si regiile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iasi si la Societatile comerciale la care Consiliului Local al Municipiului Iaşi este actionar;

Având în vedere propunerea formulata de grupul de consilieri al Partidului National Liberal privind nominalizarea domnului Căliman Adrian în calitate de membru al Consiliului de Administraţie la S.C. CET S.A.,

Având în vedere dispoziţiile  art. 37 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se desemnează domnul Căliman Adrian în calitate de membru al Consiliului de Administraţie la S.C. CET IASI S.A.

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, S.C. CET IASI S.A., Domnului Caliman Adrian şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art 3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:S.C. CET IASI S.A..

            (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 2  din 6 ianuarie 2010