Hotărârea nr. 199/2010

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de cetăţean de onoare sopranei Elena Moşuc

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de cetăţean de onoare sopranei Elena Moşuc

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  31 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Având în vedere referatul de specialitate nr. 46690/21.05.2010 întocmit de Biroul de Cultură, Sport, Culte şi ONG – uri,

Având în vedere materialul Laudatio nr. 9597/01.02.2010 întocmit de Universitatea de Arte “G. Enescu ” laşi,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se acordă titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi doamnei Elena Moşuc, soprană ieşeană de reputaţie internaţională.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Biroului de Cultura, Sport, Culte si Ong-uri., Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul de Cultura, Sport, Culte si Ong-uri.

          (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 199  din 31 mai 2010