Hotărârea nr. 198/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de funcţii ale  Regiei  Autonome  de  Transport  Public  Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 31 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de muncă si protectie socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;    

Având în vedere referatul de specialitate nr. 6215 din 12.05.2010, intocmit  de către Regia  Autonoma  de  Transport  Public  Iaşi ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Municipal Iasi nr.115 din 01.04.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, Anexa nr. 1A privind programul de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Iasi;

Având în vedere prevederile Hotararii nr. 3 a Consiliului de Administratie al  Regiei  Autonome  de  Transport  Public  Iaşi;

Având în vedere  dispozitiile Legii  nr. 92/2007  a serviciilor de transport public ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Se aprobă statul de funcţii al personalului compartimentelor functionale si operationale ale Regiei Autonome de Transport Public Iaşi, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă organigrama Regiei Autonome de Transport Public Iaşi, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Direcţiei Tehnice, Regiei Autonome de Transport Public Iaşi,  Serviciului Resurse Umane şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

   

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 198 din 31 mai 2010

               

Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 198/31 .05.2010

STAT DE FUNCŢII

Valabil de la 01.06.2010

 

Nr.Crt

Postul - atribuţiuni

Funcţia/Ocupatia

 

I.CONDUCERE

 

1/1.

Activitate de conducere

Director general

2/2.

Activitate de conducere

Director exploatare

3/3.

Activitate de conducere

Director tehnic

4/4.         Activitate de conducere                         Director economic

 

II. SERVICIUL MANAGEMENT - RESURSE UMANE

 

5/1.

Coordonare activitate MRU
Sef serviciu

6/2.

Activitate resurse umane

Inspector pr.resurse umane

7/3.

Activitate resurse umane

Inspector pr. r.u. - ing.col

8/4.

Activitate resurse umane

Inspector pr.resurse umane

   9/5.

Activitate resurse umane

Inspector pr.resurse umane

10/6.

Activitate resurse umane

Inspector pr.resurse umane

11/7.

Activitate de secretariat

Sef cabinet

12/8.

Activitate registratură

Registrator

13/9.

Activitate curierat

Curier

14/10.

Activitate normare-management

Tehnician pr.normare

15/11.

Activitate arhiva

Arhivar

 

III. BIROUL DE AUDIT INTERN

 

16/1.

Coordonare activitate de audit intern

Sef  birou

 

 

 

IV. BIROU  INFORMATIC- PR- MARKETING

 

17/1.

Coordonare activitate informatica

Sef serviciu

18/2.

Activitate programare

Programator

19/3.

20/4.

Activitate administrare retea

Activitate de prelucrare a datelor

Inginer sistem

Operator date

 

 

 

V. SERVICIUL APROVIZIONARE - DESFACERE

 

21/1.      

Coordonare activitate aprovizionare                         

Sef serviciu

22/2.

 

23/3.

24/4.

25/5.

Coord. activitate SAC, marketing, achiz.prod.petroliere

Marketing-achizitie pieseÂmateriale

Activit marketing, evidenţă primara

Marketing-achizitie pieseÂmateriale

Tehnician - şef SAC

 

Tehnician principal

Merceolog

Tehnician

 

VI. CABINET MEDICAL

 

26/1.

Coordonare activit. medicina muncii

Medic primar med.muncii

27/2.

Asistentă medicala

Asistent medical principal

28/3.

Asistenta medicala

Asistent medical principal

 

VII. BIROU  JURIDIC

 

29/1.

30/2.

Coordonare asistenţă juridică

Asistenta juridica

Şef serviciu

Consilier juridic

31/3.

Asistenta juridica

Consilier juridic

 

 

 

VIII. SERVICIUL TEHNIC

 

32/1.

Coordonare activitate

Sef serviciu

33/2.

Activitate  consumuri comb,energ.

Inginer colegiu

34/3.

Activitate asimilari piese schimb

Inginer

35/4.

Planificari revizii,reparatii, casări

Inginer

  36/5.

Coord.Laborat.curenţi slabi,metrolog

Sef laborator

37/6.

Activitate rep.aparataj electronic

Inginer

 

 

 

IX. BIROU  EXPLOATARE

 

38/1.

Coordonare activitate exploatare

Şef serviciu

39/2.

Activitate exploatare

Inspector exploatare trafic

40/3.

Activitate exploatare

Inspector exploatare trafic

41/4.

Coordonare activitate vinzari

Sef compartiment

 

X. BIROUL  SIGURANTA CIRCULATIEI- SC.SOFERI

 

42/1.

Coord. activit.sig.circulatiei,sc.soferi

Şef birou

43/2.

Activitate siguranta circulatiei

Inspector sig.circulatiei -ing

 

 

 

 

XI. COMPARTIMENT RESTAURARI - PROTOTIPURI

 

44/1.

Coord. activit. restaurare prototipuri

Sef Compartiment

45/2.

Activitate proiectare

Tehnician

 

XII. SERVICIUL FINANCIAR - SALARIZARE

 

46/1.

Coordonare activitate

Sef serviciu

47/2.

Salarizare şi reeşalonare debite

Economist principal

48/3.

Calc.impozit,taxe,subv.major.penalit

Economist

49/4.

Calcul salarii,indemnizatii,declaratii

Contabil principal

50/5.

Calcul salarii,indemnizatii,centraliz.

Contabil principal

51/6.

Calcul salarii,indemnizatii,declaratii

Contabil principal

52/7.

Incasari ,plati prin banca

Contabil principal

53/8.

Casa incas.plati,evid.datorii buget

Economist

54/9.

Evidente clienti legitimatii calatorie

Economist

 

XIII. SERVICIUL CONTABILITATE

 

55/1.

Coordonare activitate

Sef serviciu

56/2.

Evid.gest:S4S3,sediu,debitori,salarii 

Contabil principal 

57/3.

Evid.mijl fix,invest,amortize,leasing

Economist

58/4.

Preţ cost, cote secţii,balanta,NC,regis

Economist principal

59/5.

Evid.gestiuniS2,Sediu,chelt avans

Contabil principal

60/6.

Evid.gestiuniS1,furnizori,garantii

Contabil principal

  61/7.     Evid.gestiuni S5,bilete,ab,debitori ext.  Economist  

 

 

 

 

XIV. BIROUL  SSM, PSI, MEDIU

 

62/1.

Coordonare activitate sanatate si securitate in munca, PSI, mediu

Sef birou

63/2.

Activitate mediu si protectia muncii

Inspector protectia muncii 

  64/3.

Acticitate PSI si protectia muncii

Inspector protectia muncii

 

XV. BIROU INVESTITII - LICITATII

 

  65/1.      Coordonare activitate investitii,licitatii  Sef  birou

  66/2.      Activitate constructii cale rulare             Inginer

  67/3.      Activitate licitatii                                    Inginer

 

XVI. BIROU MANAGEMENT CALITATE

 

  68/1.     Coordonare activitate                             Sef serviciu

  69/2.     Activitate control tehnic de calitate       Inginer 

 

XVII.  COMPARTIMENT CONTROL

 

70/1.

Coordonare activitate control

Sef compartiment

 

XVIII. SECŢIA NR.1 AUTOBUZE

 

71/1.

Coordonare activitate secţie

Sef secţie

72/2.

Coordonare activitate autobuze

Sef garaj

73/3.

Activitate reparaţii aparataj electronic

Inginer

74/4.

Activitate tehnica

Inginer

75/5.

Activitate ITP

Inginer

76/6.

Activitate ITP

Inginer

77/7.

78/8.

Activitate ITP

Activitate operare date calculator

Inginer 

Operator date

 

XIX. SECŢIA NR.2 TRAMVAIE

 

79/1.

Coordonare activitate secţie

Sef secţie

80/2.

Activitate intretinere si reparatii

Sef depou

81/3.

Activitate reparaţii aparataj electronic

Inginer

 

XX. SECTIA NR.3 TRAMVAIE

 

82/1.

Coordonare activitate secţie

Sef secţie

   83/2.  

Activitate intretinere si reparatii

Sef depou

 

XXI. SECTIA NR.4 RETEA - STATII REDRESARE- CALE RULARE

 

84/1.

Coordonare activitate secţie

Sef secţie

85/2.

Coordonare activ. retea statii redresar

Sef atelier

86/3.

Activitate tehnica

Inginer colegiu

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Maricel GHERCA