Hotărârea nr. 197/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului anual privind stadiul realizarii masurilor din Programul de Gestionare a calitaţii Aerului în Aglomerarea Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului anual privind stadiul realizarii masurilor din Programul de Gestionare a calitaţii Aerului în Aglomerarea  Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  31 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de protecţia mediului ,turism,agricultură a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi nr. 1866/06.05.2010 ;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 44500/17.05.2010 elaborat de Biroul Administrare Mediu urban;

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă 243/2000 privind protecţia atmosferei aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001 ;

Având în vedere Hotărârea de Guvern 543/2004 privind elaborarea si punerea în aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă raportul anual privind stadiul realizării măsurilor din Programul de Gestionare a calităţii a aerului în aglomerarea Iaşi elaborate de Agenţia pentru Protecţia mediului Iaşi în colaborare cu aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi - Direcţia Tehnică ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2   Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei  Tehnice, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de DirecţiA  Tehnică si Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi.

           (2) Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                                

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 197 din 31 mai 2010