Hotărârea nr. 180/2010

HOTĂRÂRE pentru modificarea art.8 din Regulamentul privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei pentru care nu există obligaţia înmatriculării din Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2007

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL                                          
           

HOTĂRÂRE

pentru modificarea  art.8 din Regulamentul privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei pentru care nu există obligaţia înmatriculării, din Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2007

 

                 Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  31 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate nr. 36110 din 21.04.2010, întocmit  de către Direcţia Tehnică - Biroul Reglementare Transporturi Urbane pentru modificarea  art.8 din Regulamentul privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării;

Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. nr. 13/2007 - privind aprobarea înregistrării şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării cu modificările şi completările ultrioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr.1275/22.12.2009, pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere  - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2132/2005;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. - Se aprobă modificarea articolului 8 - Înregistrarea vehiculelor se face pe baza următoarelor documente : din Hotărârea Consiliului Local  nr. 13/2007 astfel: Se înlocuieşte alineatul - fişa tehnică a vehiculului completată de solicitant cu:"atestat tehnic- eliberat de Registrul Auto Român-R.A.R. ".

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei Tehnice -Biroul Reglementare Transporturi Urbane; Inspectoratului de Poliţie  al Judeţului Iaşi -Serviciului Poliţiei Rutiere; Registrului Auto Român - Filiala Iaşi; Poliţiei Comunitară, Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi si  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3. - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică.

             (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărârii va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

    Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 180 din 31 mai 2010