Hotărârea nr. 179/2010

HOTĂRÂRE privind acordarea către UPC România a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al municipiului Iaşi în suprafaţă totală de 12 mp.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea către UPC România a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al municipiului Iaşi, în suprafaţă totală de 12 mp.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr. 44872/2010 prin care UPC România cu sediul in Bucuresti - Sos. Nordului nr.62D, sector 1 si Punct Lucru in Iaşi, B-dul Carol  I nr. 5, solicită acordarea dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al municipiului Iaşi, în suprafaţă totală de 12 mp;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2007, Hotărârea Consiliului Local nr. 416/29.09.2009 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 485/23.12.2009, care face referire la  acordarea dreptului de acces  către  UPC România;

Având în vedere contractele autentificate cu numerele 22/15.05.2007 şi 2063/26.09.2007,   cât şi actul adiţional încheiat în anul 2009 pe o perioadă de 6 luni, între Municipiul Iaşi şi S.C. UPC România S.A.

Având în vedere prevederile art.22-31 din Ordonanta de Urgenta nr.79/2002 privind cadrul de reglementare a comunicaţiilor;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere  dispozitiile art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

Având în vedere dispozitiile  art. 13, alin.2 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se acordă UPC România - Punct Lucru Iaşi dreptul de acces pe terenurile, atestate în domeniul public al municipiului Iaşi în suprafaţă totală de 12 mp, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Contractul va fi încheiat pe o perioadă de 2 (doi) ani cu posibilitatea prelungirii, prin acordul partilor conform contractului cadru, anexă parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 - Cheltuielile privind încheierea în formă autentică a contractului de acordare a dreptului de acces vor fi suportate integral de UPC România -  prin Punct Lucru Iaşi.

Art.4 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze noul contract, privind acordarea dreptului de acces.

Art.5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Dezvoltare Urbană - Serviciului Cadastru; Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale - Serviciului Venituri din Contracte; S.C. UPC România S.R.L. - Bucureşti, Şos. Nordului nr. 62D, sector 1. si  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.6 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale - Serviciul Venituri din Contracte si Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciului Cadastru.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     SECRETAR

      Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 179  din 31 mai 2010