Hotărârea nr. 178/2010

HOTĂRÂRE privind necesitatea aprobării sumei de 235.425 14 Euro (cheltuială neeligibilă) echivalentul a 988.785 58 lei (1 Euro~4 2 lei) reprezentând TVA aferent sumei de 1.239.079 66 Euro aprobate prin H.C.L. nr.90/01.04.2010 (art.1- Modificarea nr.03) privind realizarea obiectului infrastructura de acces - cale rulare tramvai pe o lungime de 990 m cale simplă în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi".

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind necesitatea aprobării sumei de 235.425,14 Euro (cheltuială neeligibilă), echivalentul a 988.785,58 lei (1 Euro~4,2 lei), reprezentând TVA aferent sumei de 1.239.079,66 Euro aprobate prin H.C.L. nr.90/01.04.2010 (art.1- Modificarea nr.03)  privind realizarea obiectului infrastructura de acces - cale rulare tramvai pe o lungime de 990 m cale simplă, în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi".

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de     31 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare nr. 42940/11.05.2010 elaborată de către Directia Tehnică şi Biroul Comunicare privind necesitatea aprobării sumei de 235.425,14 Euro (cheltuială neeligibilă), echivalentul a 988.785,58 lei (1 Euro~4,2 lei), reprezentând TVA aferent sumei de 1.239.079,66 Euro aprobate prin H.C.L. nr.90/01.04.2010 (art.1- Modificarea nr.03)  privind realizarea  obiectului infrastructura de acces - cale rulare tramvai pe o lungime de 990 m cale simplă, în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi".

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 63/ 22.04.2004, prin care a fost aprobată realizarea  proiectului  ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi", depus spre finanţare in cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.150/ 27.10.2004, prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi  şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Ulterior a fost aprobat Actul Adiţional la Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi  şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi", înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.4984/ 08.06.2005.

În conformitate cu Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi, Cap.3, art.3: “Consiliul Judeţean Iaşi se obligă să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare (leader de proiect) şi solicitant al finanţării ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" şi va fi autorizat să acţioneze în numele Consiliului Local Municipal Iaşi”.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 536/27.12.2007 prin care s-a aprobat cofinanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului în sumă de 500.000 Euro cât şi acoperirea costurilor neeligibile destinate Unităţii de Implementare a Proiectului (PIU), taxelor, publicităţii proiectului, din bugetul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi a Consiliului Judeţean Iaşi, pentru Proiectul ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Având în vedere Acordul Tripartit, semnat la data de 20.02.2008, dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţei (MDLPL), Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) şi Beneficiarul Local (Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi) privind stabilirea drepturilor si obligaţiilor Părţilor în legătură cu licitarea, contractarea, finanţarea, monitorizarea tehnica şi financiara şi evaluarea proiectului Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia Iaşi, inclusiv drepturile şi obligaţiile Părţilor pe durata exploatării infrastructurii acordate.

Conform Acordului încheiat, Beneficiarul Local, art.6(2): Ministerul va obţine aprobarea oficială a Beneficiarului Local inainte de a-i da Inginerului orice aprobare scrisa pentru: a. eliberarea autorizatiilor pentru orice modificare a conţinutului/ scopului Lucrărilor, care pot conduce la creşterea Preţului de Contract.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 383/01.09. 2009, prin care a fost aprobată finanţarea necesară acoperirii costurilor suplimentare în scopul aplicării soluţiei unitare pentru infrastructura de acces - cale rulare tramvai pe o lungime de  990 m cale simplă în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi".

Având în vedere valoarea finanţării necesare a fost de 5.427.228 lei, respectiv 1.290.047 Euro (1 Euro =4,2070 lei la cursul info euro din luna august 2009).

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 90/01.04. 2009, prin care a fost aprobată  Modificarea nr. 03;

Având în vedere adresa nr. 29893/07.05.2010, transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şii Turismului, prin care se solicită efectuarea demersurilor legale pentru achitarea  TVA (cheltuială neeligibilă) în sumă de 253.425,14 Euro aferent sumei de 1.239.079,66 Euro, aprobată prin Modificarea nr. 03;

Având în vedere Prevederile art. 1, punctul 1, din OMEF nr. 634/2007 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 454/2007 ce vizează aprobarea instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru plata TVA în cadrul programelor PHARE, ISPA şi SAPARD;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă: suma de 235.425,14 Euro (cheltuială neeligibilă), echivalentul a 988.785,58 lei (1 Euro ~ 4,2 lei), reprezentând TVA aferent sumei de 1.239.079,66 Euro aprobate prin H.C.L. nr.90/01.04.2010 (art.1- Modificarea nr.03)  privind realizarea obiectului infrastructura de acces - cale rulare tramvai pe o lungime de 990 m cale simplă, în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi".

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei Tehnice, Direcţiei de Programe si Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord - Est si Instituţiei Prefectului Judetului Iaşi.

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică, Direcţia de Programe si Servicii pentru Comunitate şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

           (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

      

                                                          CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.178 din 31 mai 2010