Hotărârea nr. 177/2010

HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011

 

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  31 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisiade muncă si protectie sociala  a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                                                            

Avand in vedere:referatele de specialitate intocmite de directiile si serviciile din cadrul Primariei Municipiului Iasi ;

Avand in vedere:respectarea principiului transparentei si publicitatii drept pentru care prezentul proiect de hotarare a fost publicat pe pagina de internet a Primariei si afisat la sediul autoritatii publice locale.

Avand in vedere dispozitiile Constitutiei Romaniei;

Avand in vedere prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;

Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata cu modificarile si completarile ulterioare , aprobata prin Legea nr. 650/2002;

Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 481/2004, republicata, privind protectia civila cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea arendarii nr. 16/1994 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea zootehniei nr. 72/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor de aplicare a O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat;

Avand in vedere Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2011 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte ;

Având în vedere amendamentele propuse la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:       

HOTARASTE:

 

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale si alte sume care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2011, dupa cum urmeaza:

Anexa nr. 1

I.                                                                   Impozitul pe cladiri - persoane fizice.

II.                                                                Impozitul si taxa pe cladiri - persoane juridice;

III.                                                             1.1. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, categoria de folosinta terenuri cu constructii - persoane juridice/persoane fizice.

III.                              1.2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii - persoane juridice/persoane fizice.

III.                              2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane fizice.

IV.                                                             Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice/persoane fizice.

V.                                                                Impozitul pe spectacole - persoane juridice/persoane fizice.

VI.                                                             1. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - persoane juridice/persoane fizice.

VII.     Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator - persoane juridice/persoane fizice.

VIII.   Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice.

IX.      Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice.

Anexa 2. - Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala.

Anexa 2.1. - Taxa hoteliera.

Anexa 3- Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice - taxe folosinta teren pentru chioscuri, porticuri, panouri publicitare, cai de acces, parcari, garaje, organizari de santier, teren agricol, concesionari etc.

Anexa nr. 4

4.1.1. Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice: tonete capsulate, activitati agrement, activitati economice.

4.1.2. Taxe pentru eliberarea/vizarea autorizatiilor privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica si a celor sanitare de functionare.

4.2. Taxe speciale: Serviciul Avize Mici Intreprinzatori.

Anexa nr. 5

5.1. Taxe speciale - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor.

Anexa nr. 6

Taxe speciale privind mentinerea in stare de functionare a fondului de adapostire existent si asigurarea protectiei populatiei prin adapostire.

Anexa nr. 7

Taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice: piete, targuri, oboare, bazar, talcioc.

Anexa nr. 8

Taxe locale - Directia Tehnica.

Anexa nr. 9

Taxe locale - Birou Registru Agricol.

Anexa nr. 10, 11, 12

Taxe locale -  Directia de Administrare a Patrimoniului Pubic si Privat.

Anexa nr. 13

Taxe locale - Directia de Dezvoltare Urbana, Birou Organizare Evenimente Speciale, Centru de Informare pentru Cetateni, Secretariat Tehnic.

Anexa nr. 14

Taxe pentru cimitire - Directia de Servicii Publice Municipale.

Anexa nr. 15

Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.

Anexa nr. 16

Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a facilitatilor fiscale la persoane fizice.

Anexa nr. 17

Taxe extrajudiciare de timbru.

Art. 2: Anexele nr. 1Î17 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: (1) Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege.

            (2) Nivelul majorarii de intarziere este de 2% pentru fiecare luna sau fractiune de luna si poate fi modificat prin acte normative.

Art. 4: Creantele fiscale restante - pe tipuri de creante principale si accesorii - aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2010, mai mici de 10 lei, se anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura fiscala.

Art. 5: Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 01.01.2011.

Art. 6: (1) Prezenta hotarare va fi comunicata: Primarulului Municipiului Iasi,Directiei Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Tehnice, Directiei de Administrare a Patrimoniului Pubic si Privat, Directiei de Dezvoltare Urbana, Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor, Directiei Piete, Directiei  Programe si Servicii  pentru Comunitate, Directia de Servicii Publice Municipale cât si alte servicii si persoane interesate si  Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

            (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatilor administratiei publice si prin publicare pe pagina de internet a Primariei Municipiului Iasi.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

        Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 177 din 31 mai 2010

 

DIRECTIA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASI

ANEXA 1

 

impozite si taxe - persoane fizice / PERSOANE JURIDICE

 

I.    IMPOZITUL PE CLǍDIRI  persoane  FIZICE

 

Valori impozabile pe mp de suprafaţă construită desfăşurată conf. Legii nr.  571/2003 actualizată (H.G.nr. 956/2009)

lei/mp

Majorare impozit pe clădiri anul 2011 faţă de Legea nr. 571/2003 actualizată (H.G. nr. 956/2009)

(%)

Majorare impozit pe cladiri anul 2011 fata de anul 2010

%

Temei de drept

Tipul clădirii

Cu instalaţii de apă, canalizare,

 electrice şi încălzire (conditii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare,

 electrice şi încălzire

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (conditii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice si încălzire

 

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (conditii cumulative)

 

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice si încălzire

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

806

478

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003

actualizată

H.G. nr. 956/2009

 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

219

137

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003

actualizată

H.G. nr. 956/2009

 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

137

123

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003

actualizată

H.G. nr. 956/2009

 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

82

54

-

-

-

-

 

Legea nr. 571/2003

actualizată

H.G. nr. 956/2009

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din    suma care     s-ar aplica clădirii

75% din    suma care    s-ar aplica clădirii

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003

actualizată

H.G. nr. 956/2009

F. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din    suma care     s-ar aplica clădirii

50% din    suma care    s-ar aplica clădirii

-

-

-

-

Legea nr. 571/2003

actualizată

H.G. nr.956/2009

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă (lei) se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a clădirii (mp) cu valoarea impozabilă corespunzătoare (lei/mp) titlului IX din Legea 571/2003 actualizată şi H.G. nr. 956/2009. Valoarea impozabilă se ajustează funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficienţii de corecţie următori: 2,50 pentru zona A; 2,40 pentru zona B; 2,30 pentru zona C si 2,20 pentru zona D. Suprafaţa construită desfăşurată se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţei scărilor şi teraselor neacoperite. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficientul se reduce cu 0,10.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce funcţie de anul terminării, cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă şi cu 10% pentru o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă depăşeşte 150 mp, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia care depasesc 150 m.p..

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se consideră cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

Impozitul calculat prin înmulţirea valorii impozabile cu 0.1% se stabileşte la nivel de leu fără subdiviziuni conform legii.

Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează astfel: 15% pentru prima clădire în afara celei de domiciliu; 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu şi cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

Orice persoană care dobândeşte, construieşte, înstrăinează, extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale în termen de 30 zile de la momentul în care s-au produs acestea. Depunerea peste termenul de 30 zile sau nedepunerea declaraţiilor fiscale, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă conform legii.

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 5%.

Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 lei inclusiv se plateşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza municipiului Iaşi, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Pentru plata cu întârziere se calculează majorări de întârziere, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.


 

II.                IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

 

TIPUL CLADIRII

Nivel Lege nr.  571/2003 actualizata

Nivel an 2010

%

Majorare an 2011 fata de an 2010

%

Nivel an 2011

%

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

a) reevaluat  in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta ( 2008-2010)

0,25%-1,5%

0,95

-

0,95

Legea nr.  571/2003 actualizata

b) nereevaluat in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta (2008-2010)                                                                                                                                

5%-10%

8,75

-

8,75

 

Impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare aprobata de consiliul local asupra valorii de inventar a cladirii. Impozitul/taxa astfel calculate se stabilesc la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Neplata în termen atrage după sine majorări de întârziere, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Orice persoana care dobandeste, construieste, demoleaza, distruge, modifica sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza  de competenta  se afla cladirea, in termen de 30  de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

In cazul unei cladiri care face obiectul contractului de leasing financiar impozitul pe cladiri se datoreaza de catre locatar.

            Pentru cladirile proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ - teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, cat si pentru eventualele imbunatatiri ale acestora, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

            In cazul cladirilor proprietate privata la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere de catre locatar din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea  lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului si taxei pe cladiri datorate pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul anual si taxa anuala pe cladiri datorat/datorate aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul si taxa pe cladiri cumulat(a).

 

 

III. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

 

III.1. Impozitul /taxa pe terenurile situate in intravilan (lei /ha )

III.1.1. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii (lei /ha ) 

 

Zona în cadrul localităţii

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

lei/ha

Majorare an 2011 fata de Legea nr.  571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

%

Majorare impozit/taxa pe teren anul 2011 faţă anul 2010

(%)

 

Temei de drept

0

1

2

3

4

A

7.408

-

-

Legea nr.  571/2003 actualizata

H.G. nr. 956/2009

B

5.600

-

-

C

3.832

-

-

D

1.821

-

-

 

 

III.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii - Persoane Juridice/Persoane Fizice

 

Nr.

Crt.

 

 

Categoria de folosinta teren intravilan

Nivel  Lege nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

lei/ha

Majorare an 2011 fata de Legea nr. 571/2003 actualizata

(H.G. nr. 956/2009)

%

Majorare impozit/taxa pe teren anul 2011 faţă anul 2010

(%)

 

Temei de drept

Zona A

Zona  B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Teren arabil

24

18

16

13

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

Legea nr. 571/2003 actualizata

H.G. nr. 956/2009

2

Pasune

18

16

13

11

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Faneata

18

16

13

11

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Vie

40

30

24

16

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Livada

46

40

30

24

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

24

18

16

13

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Teren cu ape

13

11

7

X

-

-

-

X

-

-

-

X

8

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

III.2. Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan - Persoane Juridice/Persoane Fizice

 

Nr.

Crt.

Categoria de folosinta

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata

 (H.G. nr. 956/2009)

Majorare an 2011 fata de Legea nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

%

Majorare impozit/taxa pe teren anul 2011 faţă anul 2010

(%)

 

 

Temei de drept

 

 

 

Zona A

lei/ha

Zona B

lei/ha

Zona C

lei/ha

Zona D

lei/ha

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Teren cu constructii

27

24

22

19

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Legea nr.  571/2003 actualizata

H.G. nr. 956/2009

 

 

 

2

Teren arabil

43

41

39

36

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Pasune

24

22

19

17

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Faneata

24

22

19

17

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1.

48

46

43

41

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1.

48

46

43

41

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

Padure sau

alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1.

14

12

10

7

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.

Padure in varsta de pana la 20 ani si padure cu rol de protectie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

5

4

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

29

27

24

22

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

III.1.1.  Impozit/taxa pe terenurile situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii se stabileste anual prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute  de lege,  pe zone de impozitare. Impozitul/taxa astfel calculate se majoreaza cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

III.1.2. Impozit/taxa pe terenurile situate in intravilan alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii se stabileste anual prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare si categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii (I), respectiv 5. Impozit/taxa astfel calculate se majoreaza cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

III.2. Impozit/taxa pe terenurile situate in extravilan se stabileste anual prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile  (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare si categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii, respectiv pentru zona A = 2,50; zona B = 2,40; zona C = 2,30; zona D = 2,20. Impozit/taxa asfel calculate se  majoreaza cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

Avand in vedere ca pentru terenurile amplasate in extravilan nu exista zonare, nivelul impozitului este cel aferent zonei A de impozitare indiferent de zona in care este amplasat terenul.

In situatia  in care, prin hotarare adoptata de catre consiliu local potrivit prevederilor art. 247 lit. b) din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile  ulterioare, privind Codul fiscal precum si a dispozitiilor pct. 4 - 6 din H.G. nr. 44/2004 cu modificarile si completarile  ulterioare, se stabileste zonarea terenurilor amplasate in extravilan, impozitul datorat de contribuabili este cel prevazut pentru zona in care este amplasat terenul.

Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Neplata în termen atrage după sine majorări de întârziere, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Orice persoana care dobandeste, modifica de la o categorie de folosinta la alta sau instraineaza un teren are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza  de competenta  se afla terenul, in termen de 30  de zile de la data dobandirii, instrainarii sau modificarii. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

In cazul unui teren care face obiectul contractului de leasing financiar impozitul pe teren se datoreaza de catre locatar.

Pentru terenurile proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ - teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice/persoanelor fizice, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularilor dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta.

In cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform  pct. III.1.2. din prezenta numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

-          are  prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;

-          are inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate agricultura.

In caz contrar, impozitul/taxa pe teren situat in intravilanul unitatii administrativ teritoriale, datorat(a) de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform pct. III.1.1. din prezenta.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului si taxei pe teren datorate pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul anual si taxa anuala pe teren datorat/datorate aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul si taxa pe teren cumulat(a).

 

 

IV. IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT  PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

 

 

Nr. Crt.

 

 

 

a) Mijloace de transport cu tractiune mecanica

 

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

 

 

Majorare an 2011 fata de Legea nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

%

 

Majorare impozit asupra mijloacelor de transport anul 2011 faţă anul 2010

(%)

 

Temei de drept

0

1

2

3

 

4

5

1.

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3, inclusiv

8

-

-

 

 

 

 

 

Legea nr. 571/2003 actualizata, art. 263 alin. (2)

H.G. nr. 956/2009

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv

18

-

-

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv

36

-

-

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv

72

-

-

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3

145

-

-

6.

Autobuze, autocare, microbuze

 

24

-

-

7.

Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

-

-

8.

Tractoare inmatriculate

18

-

-

 

Pentru ataşe taxa anuală se stabileste la nivelul de 50% din taxa datorată pentru motociclete, motoscutere, scutere.

 

 

b) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone - Persoane juridice/Persoane fizice                     

- conform art. 263 alin. (4) /Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale neavand  competenta de a le modifica.

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

An 2011

Impozitul în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

An 2011

 

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

102

0

127

 

2

Masa de nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

102

282

127

352

 

3

Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

282

396

352

495

 

4

Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

396

897

495

1.121

II

Vehicule cu trei  axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

102

177

127

221

 

2

Masa de nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

177

364

221

454

 

3

Masa de nu mai puţin de  19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

364

472

454

589

 

4

Masa de nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

472

727

589

908

 

5

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

727

1.129

908

1.412

 

6

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

727

1.129

908

1.412

III

Vehicule cu patru  axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

472

478

589

598

 

2

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

478

747

598

933

 

3

Masa de nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

747

1.185

933

1.481

 

4

Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1.185

1.758

1.481

2.197

 

5

Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1.185

1.758

1.481

2.197

 

 

 

c) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone - Persoane juridice/Persoane fizice                      

- conform art. 263 alin. (5) /Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale neavand  competenta de a le modifica.

 

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

An 2011

Impozitul în lei pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

An 2011

 

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

 

2

Masa de nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

 

3

Masa de nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

46

0

58

 

4

Masa de nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

46

105

58

131

 

5

Masa de nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

105

246

131

307

 

6

Masa de nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

246

318

307

397

 

7

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

318

573

397

716

 

8

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

573

1.005

716

1.256

II

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

99

230

123

287

 

2

Masa de nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

230

377

287

471

 

3

Masa de nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

377

553

 

471

692

 

4

Masa de nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

553

668

692

835

 

5

Masa de nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

668

1.097

835

1.371

 

6

Masa de nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

1.097

1.522

1.371

1.902

 

7

Masa de nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

 

8

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

III

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.211

1.686

1.514

2.107

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.686

2.291

2.107

2.863

IV

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.070

1.486

1.338

1.857

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.486

2.055

1.857

2.569

 

3

Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

2.055

3.040

2.569

3.800

V

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

609

737

761

921

 

2

Masa de nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

737

1.100

921

1.375

 

3

Masa de nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1.100

1.751

1.375

2.189

 

 


Nr. Crt.

d) Remorci, semiremorci sau rulote

- masa totala maxima autorizata

Nivel Lege nr.  571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

lei/bucata

Majorare an 2011 fata de Legea nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

%

Majorare impozit asupra mijloacelor de transport anul 2011 faţă anul 2010

(%)

Temei de

drept

0

1

2

3

4

5

1.

Pana la 1 tona, inclusiv

8

-

-

 

Legea nr. 571/2003 actualizata, art. 263 alin. (6)

H.G. nr. 956/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legea nr. 571/2003 actualizata, art. 263 alin. (7)

H.G. nr. 956/2009

 

 

2.

Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

29

-

-

3.

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

45

-

-

4.

Peste 5 tone

55

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr. Crt.

e) Mijloace de transport pe apa

Nivel Lege 571/2003 actualizata

lei/bucata

Majorare an 2011 fata de Legea 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

%

Majorare impozit asupra mijloacelor de transport anul 2011 faţă anul 2010

(%)

0

1

2

3

4

1.

Luntre, barci fara motor, scutere de apa folosite pentru pescuit si uz personal

18

-

-

2.

Barci fara motor, folosite in alte scopuri

48

-

-

3.

Barci cu motor

181

-

-

4.

Nave de sport si agrement

964

-

-

5.

Scutere de apa

181

-

-

6.

Remorchere si impingatoare:

·                                                                                 pana la 500 CP, inclusiv

 • peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv
 • peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv

             peste 4000 CP

 

482

783

1.205

1.928

-

-

7.

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta

157

-

-

8.

Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

 • cu capacitate de incarcare pana la 1500 tone inclusiv
 • cu capacitate de incarcare de peste 1500 tone si pana la 3000 tone, inclusiv
 • cu capacitate de incarcare de peste 3000 tone

 

157

 

241

 

422

-

-

 

 

 

Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport.

In cazul mijloacelor de transport mai mici de 12 tone impozitul se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarei  grupe de 200 cm3  sau fractiune din aceasta cu nivelurile prevazute de lege. Impozitul astfel obtinut se majoreaza cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone si a unei combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul se stabileste in suma fixa in lei/an in functie de numarul axelor, de masa totala maxima autorizata, de sistemul de suspensie cu care sunt dotate si de operatiunile de transport intern, intern si international, respectiv nivelurile prevazute de lege. Nivelul impozitului se majoreaza numai prin hotarare a guvernului.

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se stabileste in functie de masa totala maxima autorizata, prin inmultirea nivelurilor  prevazute de lege majorate cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul se stabileste prin inmultirea nivelurilor  prevazute de lege majorate cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.

Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Neplata în termen atrage după sine majorări de întârziere, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Orice persoana care dobandeste/ instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru, are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza  isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30  de zile inclusiv de la modificarea survenita. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul contractului de leasing financiar impozitul pe mijloc de transport se datoreaza de catre locatar.

Impozitul asupra mijloacelor de transport anual datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat al acestora.

 

 

V. IMPOZITUL PE SPECTACOLE PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

 

V.1. Pentru activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, impozitul pe spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolele, ajustat cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii, respectiv 5, dupa cum urmează ( lei /m.p.):

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

-lei /zi/mp-

Majorare an 2011 fata de  an 2010

 

%

 

Nivel an 2011

-lei/zi/mp-

 

 

 

Temei de drept

1

2

3

4

 

5

În cazul videotecilor

Între 0 şi 2 inclusiv

-

1

 

 

 

Legea nr. 571/2003 actualizata

H.G. nr. 956/2009

 

În cazul discotecilor

Între 0 şi 3 inclusiv

-

1

 

 Se stabileste conform legii, prin inmultirea suprafetei şm.p.ţ cu impozitul stabilit respectiv 1 lei/zi/mp  conform anexei V.1. corectat cu coeficientul de corectie conform rangului localitatii, respectiv 5, inmultit cu numarul de zile. 

Impozitul astfel calculat se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Plătitorii de impozit pe spectacole au obligaţia să depună o declaraţie care va conţine suprafaţa incintei, precum şi zilele în care se desfăşoară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.

V.2. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole, după cum urmează:

a)      o cotă de impozit egală cu 2% în cazul unui spectacol de teatru, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;

b)      o cotă de impozit egală cu 5% în cazul oricărei manifestări artistice altele decât cele enumerate la lit. a).

Contribuabilii care datoreaza impozitul pe spectacole au obligaţia de a înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau sediul, după caz, atât abonamentele, cât şi biletele de intrare şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum şi la locul de desfăşurare a spectacolelor, interzicându-li-se să încaseze sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente.

  În cazul în care contribuabilii organizează aceste spectacole în raza teritorială de competenţă a altor autorităţi ale administraţiei publice locale decât cele de la domiciliul sau sediul lor, după caz, acestora le revine obligaţia de a viza abonamentele şi biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolele. Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale in raza careia se desfasoara spectacolul.

Pentru plata cu intarziere se datoreaza majorări de întârziere, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

 

VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

 

 

1.Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

 

 

 

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009)

 

Lei/m.p. sau fractiune de m.p.

 

Majorare an 2011 fata de an 2010

 

%

 

Nivel

an 2011

 

Lei/m.p. sau fractiune de m.p.

 

1

2

3

4

a)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică persoane juridice/persoane fizice

Între 0 şi 28 inclusiv

-

28

b)în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate persoane juridice/persoane fizice                          

Între 0 şi 20 inclusiv

-

20

Taxa se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului cu suma aprobata de consiliul local.

Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv. Pentru plata cu intarziere se datoreaza majorări de întârziere, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

 

2. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate - persoane juridice (cotă aplicată la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate)

Nivel Lege nr. 571/2003 actualizata

(H.G. nr. 956/2009)

 

Majorare an 2011 fata de an 2010

%

 

 

Nivel

an 2011

%

1

2

3

3

 

Între 1% şi 3%

-

2,34

Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. Pentru plata cu intarziere se datoreaza majorări de întârziere, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

 

 

3. Taxa pentru distribuirea sub orice forma de fluturaşi si materiale publicitare promoţionale - pentru dimensiuni pana la  147/210( format A5) - persoane juridice/persoane fizice ( lei/100buc )

Taxă an 2010

(lei/100 buc)

Nivel

an 2011

(lei/100 buc)

 

1/100

1/100

Taxa pentru  distribuirea sub orice forma de fluturasi si materiale publicitare promoţionale se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care s-a realizat distribuirea. Pentru plata cu intarziere se datoreaza majorări de întârziere, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Contribuabilii - persoane juridice/persoane fizice care distribuie sub orice forma fluturaşi sau materiale publicitare promotionale in calitate de platitori de taxa  au obligatia de a depune anticipat declaratia  conform  modelului anexat in vederea stabilirii taxei.

Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Directia Corp Control Primar si se vor transmite catre Serviciul Impunere, Constatare, Control Fiscal si Urmarire - Persoane Juridice in termen de 48 ore, in vederea aplicarii sanctiunii contraventionale pentru nedepunerea declaratiei si a efectuarii controlului fiscal la sediul contribuabilului.

 

VII. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator este în sumă de 40 lei/an, conform art. 283 alin. (2)  din Legea nr. 571/2003 actualizata Persoane Juridice/Persoane Fizice

 

Nr. Crt.

Echipamente si utilaje

Nivel an 2010

lei/echipament sau utilaj

Majorare an 2011 fata de 2010

Nivel

an 2011

lei/echipament sau utilaj

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Autocositoare

40

-

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legea

nr. 571/2003 actualizata

art. 283 alin. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Autoexcavator ( excavator pe autoşasiu)

40

-

40

3.

Autogreder sau autogreper

40

-

40

4.

Buldozer pe pneuri

40

-

40

5.

Compactor autopropulsat

40

-

40

6.

Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri, săpător şantier

40

-

40

7.

Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat

40

-

40

2.

Freză rutieră

40

-

40

3.

Încărcător cu o cupă pe pneuri            ( ifron I.F. 80, TIH)

40

-

40

4.

Instalaţie autopropulsată de sortare - concasare

40

-

40

5.

Macara cu greifer

40

-

40

6.

Macara mobilă pe pneuri

40

-

40

7.

Macara tun autopropulsată

40

-

40

8.

Maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

X

-

X

 

8.1.

Lucrări de terasamente

40

-

40

 

8.2.

Construcţia şi întreţinerea drumurilor

40

-

40

 

8.3.

Decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri

40

-

40

 

8.4.

Finisarea drumurilor

40

-

40

 

8.5.

 Forat

40

-

40

 

8.6.

Turnarea asfaltului

40

-

40

 

8.7.

Înlăturarea zăpezii

40

-

40

9.

Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne

40

-

40

10.

Tractor pe pneuri

40

-

40

11.

Troliu autopropulsat

40

-

40

12.

Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor

40

-

40

13.

Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

40

-

40

14.

Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri

40

-

40

15.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

40

-

40

16.

Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri

40

-

40

17.

Motostivuitor

40

-

40

18.

Autocastor

40

-

40

19.

Minibagher

40

-

40

20.

Motoferestrau, circular sau gater, moara sau urluitoare

40

-

40

21.

Instalatii pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului , Alambic sau cazan

40

-

40

22.

Moara sau urluitoare

40

-

40

23.

Instalatii pentru obtinere vopsele

40

-

40

24.

Vehicul cu tractiune animala

40

-

40

 

Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament detinut sau utilizat de contribuabili - persoane juridice/persoane fizice si se achită până la data de 31 martie a anului de referinţă.

Pentru plata cu intarziere se datoreaza majorări de întârziere, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

 

Procedura

privind modul de calcul si plata  a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator conform art. 283 alin. 2, alin. 3 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

          Prezenta procedura stabileste modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza Municipiului Iasi unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente în patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice la data de 1 ianuarie a fiecarui an.

          Consiliul local poate institui taxe pentru detinerea  sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente în patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice, conform art. 283 alin. (2)  din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Taxa se aplica echipamentelor si utilajelor  precizate in anexa la hotararea de consiliu local.

          Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament aflat in patrimoniul contribuabililor -persoane juridice/persoane fizice si se achită până cel târziu la data de 31 martie a anului de referinţă. Pentru dobandirile dupa data de 1 ianuarie taxa se datoreaza cu intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit vehiculul, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

          Pentru cele dobandite incepand cu data de 1 martie taxa se achita in cel mult 30 de zile de la data dobandirii. In cazul instrainarii taxa stabilita in sarcina fostului proprietar se da la scadere pe baza actului de instrainare  cu incepere de la intai  a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea. Contribuabilii au obligatia depunerii documentelor justificative in vederea radierii din evidentele fiscale.

          Neplata în termen atrage după sine majorări de întârziere, pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Fiecare proprietar declara pe proprie raspundere ca detine in proprietate astfel de echipamente sau utilaje comform ITL - 016.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

 

VIII.SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR  FIZICE

 

 

Nivelurile conform Legii nr. 571/2003 actualizată  (H.G. nr. 956/2009) pentru anul 2010

Nivelurile conform Legii nr. 571/2003 actualizată  (H.G. nr. 956/2009) pentru anul 2011

 

Art. 294 alin. (3)

             Contravenţia prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar  cele de la lit. b)-d)  cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

             Contravenţia prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar  cele de la lit. b)-d)  cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

 

Art. 294 alin. (4)

             Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1360 lei.

             Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1360 lei.

 

         Conform art. 2941 din Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare “Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii”

 

 

IX. SANCTIUNI

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 

 

Nivelurile conform Legii nr.  571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009) pentru anul 2010

 

Nivelurile conform Legii nr.  571/2003 actualizata (H.G. nr. 956/2009) pentru anul 2011

 

 

 

 

Art. 294 din Legea 571/2003 actualizata

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv:

Contraventia prevazuta la alin. (2), lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit. b) - d) cu amenda de la 960 lei la 2.400 lei.

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.100 lei la 5.450 lei.

Contraventia prevazuta la alin. (2), lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit. b) - d) cu amenda de la 960 lei la 2.400 lei.

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.100 lei la 5.450 lei.

 

 

               Conform art. 2941 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare “Contraventiilor prevazute in prezentul articol li se aplica dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii”.

 

 

DIRECTIA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASI

 

ANEXA 2

 

 

TAXE SPECIALE - art. 282 din Codul fiscal

Taxă pentru eliberarea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscala  Persoane Juridice/Persoane Fizice

 

 

Toţi contribuabilii persoane juridice şi fizice datorează o taxă pentru eliberarea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscala, după cum urmează :

1. Pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în aceeaşi zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 20 lei;

2. Pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv  în termen de 24 de ore de la data depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 10 lei.

Taxa pentru eliberarea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscala nu exonerează de la plata taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala in suma de 2 lei.

Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor , iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale Iasi pentru cresterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale (tehnica de calcul, mobilier, soft, etc.), materiale( birotica, consumabile, etc.), obiecte de inventar.

 

 

Regulament

privind stabilirea taxei speciale din ANEXA 2 conform art. 282

din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor juridice/persoanelor fizice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.

Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.

Cadrul legal  de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 282 din Legea nr. 571/2003  cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 44/2004 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (punctele 192-196 din Anexa la Norme), art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele juridice/persoanele fizice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi publicate pe pagina de internet sau în presă.

Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele juridice/persoanele fizice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de autorităţile deliberative.

Taxele speciale se incaseaza intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local, si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cresterea calitatii serviciului.

Sumele neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza conform legii.

Toţi contribuabilii persoanele juridice/persoanele fizice datorează o taxă pentru eliberarea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscala, după cum urmează :

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în aceeaşi zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 20 lei;

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în termen de 24 de ore de la data depunerii cerererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 10 lei.

Taxa pentru eliberarea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscala nu exonerează de la plata taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala.

Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor , iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale pentru cresterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale (tehnica de calcul, mobilier), materiale( birotica, consumabile), obiecte de inventar.

 

 

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

 

TAXA HOTELIERA

ANEXA 2.1

 

 

Nivel taxa conform HCL 470 / 2009

Taxa 2011

Temeiul de drept

1

2

3

4

Taxa hoteliera

2%

2%

Legea 571/2003 actualizata, art.279, art. 280, art. 281, HG 44/2004

 

 

Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare denumita taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare. Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local pina la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa de la persoanele care au platit cazarea.

Persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea  au obligatia ca in documentele utilizate pentru incasarea tarifelor de cazare sa evidentieze distinct taxa hoteliera incasata in functie de cota. Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere.

Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie de decont la compartimentul de specialitate a autoritatii administratiei publice locale, pina la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere inclusiv.

 

DIRECTIA ECONOMICA SI  FINANTE PUBLICE LOCALE

ANEXA 3

 

ALTE TAXE LOCALE

TAXELE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE

Nr.

crt.

Denumire taxa

Nivel taxa

an 2010

Majorare  an 2011 fata de an 2010

Nivel taxa

an 2011

Temei de drept

1.

a) Taxa folosinta teren (chiosc, portic, panou publicitar, totem, cabine telefonice, steaguri, sageti indicatoare)

 

17 lei/mp/luna

(0,55 lei/mp/zix31 zile = 17,05 lei/mp/luna Î17 lei/mp/luna)

 

 

-

17 lei/mp/luna

(0,55 lei/mp/zix31 zile = 17,05 lei/mp/luna Î17 lei/mp/luna)

L571/2003

( art.283,alin. 1 )

 

b) Taxa folosinta teren pentru utilizarea temporara a locurilor publice adjudecate in urma  licitatiilor pentru chiosc , portic

Nivel an 2009

dar nu mai mult de 13lei/mp/zi

 

 

 

 

-

Nivel an 2010

dar nu mai mult de 13lei/mp/zi

L571/2003

( art.283, alin. 1 )

 

c)Taxa folosinta teren contracte asociere spatii comerciale( chiosc )

Nivel an 2009

dar nu mai mult de 13lei/mp/zi

 

-

Nivel an 2010

dar nu mai mult de 13lei/mp/zi

L571/2003

( art.283, alin. 1 )

2.

Taxa folosinta teren pentru cai de acces

8 lei/mp/luna

(0,26lei/mp/zix31 zile = 8,06lei/mp/luna Î 8 lei/mp/luna)

                                      

 

-

8 lei/mp/luna

(0,26lei/mp/zix31 zile = 8,06lei/mp/luna Î 8 lei/mp/luna)

L571/2003

 ( art.283, alin. 1 )

 

 

 

3.

Taxa folosinta teren pentru parcari acoperite si garaje (supraf.=18mp)

a) valoare minima

 

 

b) valorile ce depasesc valoarea minima (urmare adjudecarii prin licitatie)

 

 

 

20 lei /luna

(0,65lei/zix31zile = 20,15lei/luna Î 20 lei/luna)

 

 

Nivel an 2009

dar nu mai mult de 13lei/zi

 

 

 

-

 

 

 

 

-

            

 

 

20 lei /luna

(0,65lei/zix31zile = 20,15lei/luna Î 20 lei/luna)

 

 

Nivel an 2010

dar nu mai mult de 13lei/zi

L571/2003

 ( art.283, alin. 1 )

4.

Taxa folosinta teren parcari neacoperite amenajate conform autorizatiilor de construire  (supraf.=18mp)

 

a) valoare minima

 

 

b) valorile ce depasesc valoarea minima (urmare adjudecarii prin licitatie)

 

 

 

 

 

12 lei /luna

(0,38lei/zix31zile=11,78lei/lunaÎ12lei/luna)

 

 

 

Nivel an 2009

dar nu mai mult de 13lei/zi

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

12 lei /luna

(0,38lei/zix31zile=11,78lei/lunaÎ12lei/luna)

 

 

 

Nivel an 2010

dar nu mai mult de 13lei/zi

L571/2003

 ( art.283, alin. 1 )

5.

Taxa folosinta teren destinat pentru organizari de santier

6 lei/mp/luna

(0.2lei/mp/zix31zile=6,2lei/

lunaÎ6lei/luna)

 

-

6 lei/mp/luna

(0.2lei/mp/zix31zile=6,2lei/luna

Î6lei/luna)

L571/2003

 ( art.283, alin. 1 )

6.

 

 

Taxe de concesionare

(redeventa)

 

Nivel an 2009

 

 

 

-

Nivel an 2010

 

 

OUG54/2006 , L350/2001

 

 

 

7.

Taxa folosinta teren agricol

a) valoare minima

 

 

b) valorile ce depasesc valoarea minima (urmare adjudecarii prin licitatie)

 

 

2 lei/mp/an

(0,0055lei/mp/zix365 zile=2,0075 lei/mp/an Î2lei/lei/mp/an)

 

 

Nivel an 2009

 

 

 

50%

 

 

-

 

3 lei/mp/an

(0,00825lei/mp/zix365 zile=3.0112 lei/mp/an Î3lei/mp/an)

 

 

 

Nivel an 2010 dar nu mai putin de 3 lei/mp/an

L571/2003

 ( art.283, alin. 1 )

 

 

8.

 

Taxa folosinta teren pentru instalari aparate de autoservire

Nivel an 2009

dar nu mai mult de 13lei/zi

 

-

Nivel an 2010

dar nu mai mult de 13lei/zi

L571/2003

 ( art.283, alin. 1 )

 

 

 

Conform art. 283 alin.1 din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii 571/22 dec.2003, privind Codul fiscal .

 

PROCEDURA

Conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal , articol 283, alin.1

 

 

 1. Contracte de folosinta teren spatii comerciale, cai de acces , garaje, parcari,

panouri publicitare, totemuri , aparate de autoservire , sageti indicatoare, steaguri , cabine telefonice si organizari de santier

·                                 Taxa folosinta teren spatii comerciale - contracte intocmite de catre Serviciul GIS Cadastru, Biroul Achizitii publice in urma organizarii de licitatii , in baza certificatelor de urbanism. Inspectorii din cadrul Serviciului Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an. Aceste spatii comerciale  sunt constructii provizorii amplasate in baza autorizatiilor de constructii.Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv. Pentru plata cu intarziere se datoreaza majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna.

               In situatia  in care un chiosc amplasat in baza autorizatiei de constructie  este vandut de un lichidator / executor/ proprietar  , inspectorul  din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru persoana  care a cumparat respectiva constructie in baza procesului verbal de adjudecare /contractului de vanzare - cumpararea legalizat la un birou notarial .Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa ultimului act aditional/contract /nota de constatare  la care se vor aplica indexarile anuale stabilite prin HCL.

               In cazul  in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar,  teren ce a fost ocupat, inspectorul din cadrul  Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare inspectorul din cadrul Serviciul Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru respectiva constructie autorizata. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa ultimului act aditional/contract /nota de constatare  la care se vor aplica indexarile anuale stabilite prin HCL.

·                                 Taxa  folosinta   teren  cai de acces -  contracte intocmite  de catre  Serviciul  GIS

Cadastru in baza certificatelor de urbanism. Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an. Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.Pentru plata cu intarziere se datoreaza majorari de intarziere calculate  pentru  fiecare luna sau fractiune de luna.

              

               In situatia  in care un apartament transformat in spatiu comercial  este vandut de un lichidator / executor/proprietar , inspectorul din cadrul  Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren  pentru cale de acces pentru noul proprietar  in baza contractului de vanzare cumparare legalizat la notariat sau a procesului verbal de adjudecare. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa ultimului act aditional/contract /nota de constatare  la care se vor aplica indexarile anuale stabilite prin HCL.

In cazul in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar,  teren ce nu a fost eliberat , inspectorul  din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , Serviciul Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru respectiva constructie autorizata. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa ultimului act aditional/contract /nota de constatare  la care se vor aplica indexarile anuale stabilite prin HCL.

 

               In situatia in care suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren cale de acces se modifica , Serviciul GIS Cadastru va comunica  Serviciului Venituri din Contracte noua suprafata de teren ocupata  si acesta va proceda la modificarea contractului de folosinta teren (incepand cu data adresei ) prin act aditional cu noua suprafata de teren ocupata de calea de acces.

 

·                                 Taxa folosinta teren destinat pentru organizari de santier - contracte intocmite de Serviciul GIS Cadastru in baza certificatelor de urbanism. Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an . Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.Pentru plata cu intarziere se datoreaza majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna.

In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar,  teren ce nu a fost eliberat , inspectorul  din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat cu organizarea de santier se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , inspectorul din cadrul Serviciului  Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru organizare de santier.

In situatia in care suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren organizare de santier  se modifica , Serviciul GIS Cadastru va comunica  Serviciului Venituri din Contracte noua suprafata de teren ocupata, inspectorul din cadrul acestui serviciu  va proceda la modificarea contractului de folosinta teren (incepand cu data adresei ) prin act aditional cu noua suprafata de teren ocupata de organizare de santier .

               In cazul contractelor de organizare de santier taxa pentru  folosinta terenului se va achita din  momentul  declararii inceperii lucrarilor.Beneficiarul are obligatia sa anunte la Serviciul Control Urbanism si Serviciul Venituri din Contracte data inceperii lucrarilor si data finalizarii acestora pentru impunerea la plata.

In cazul in care nu se anunta inceperea lucrarilor  si se va constata ca s-a ocupat terenul , plata se va efectua incepand cu data semnarii contractului .

In situatia in care contractul a incetat la 31.12.2011 si beneficiarul nu a inceput lucrarile pana la aceasta data , inspectorul din cadrul Serviciului Cadastru va intocmi un nou contract in functie de data inceperii lucrarilor. Inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la arhivarea   contractului de organizare de santier incetat de drept.. Acest contract  se va introduce in programul informatic numai daca beneficiarul declara inceperea lucrarilor pana la 31.12.2010.

 

·                                 Taxa folosinta teren pentru amplasare de panouri luminoase , totemuri, steaguri, sageti indicatoare si cabine telefonice - contracte intocmite de catre Serviciul GIS Cadastru in baza certificatelor de urbanism. Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an. Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.Pentru plata cu intarziere se datoreaza majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna.

In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar,  teren ce este ocupat  , inspectorul  din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat cu organizarea de santier se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , inspectorul din cadrul Serviciului  Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren .

 

·                                 Taxa folosinta teren pentru parcari amenajate conform autorizatiei    de construire,

parcari acoperite si garaje - contractele sunt intocmite de catre Biroul Achizitii Publice in baza licitatiilor .

            Pe raza municipiului Iasi exista foarte multe constructii autorizate si  nedeclarate . Pentru   a intra   in legalitate    proprietarii     constructiilor  solicita       perfectarea

contractelor de folosinta teren . In   vederea   incasarii creantelor fiscale se stabileste   taxa folosinta teren si majorarile  de intarziere si  se intocmesc note de constatare, iar in baza borderoului de debitare se inregistreaza debitul in programul informatic . Dupa achitarea debitului se intocmeste contractul de folosinta teren de catre   Serviciul Venituri

din Contracte. La baza intocmirii contractului sta autorizatia de    constructie ,  planul  anexa ,  cererea si nota de constatare. In anumite situatii cand   persona autorizata a vandut constructia este necesara existenta unui contract de vanzare cumparare.

Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.Pentru plata cu intarziere se datoreaza majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna.

       In situatia in care garajul a fost vandut unei alte persoane , in baza contractului de vanzare cumparare legalizat la notariat se realizeaza transferul contractului pe noul proprietar. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa ultimului act aditional/contract /nota de constatare  la care se vor aplica indexarile anuale stabilite prin HCL.

In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar,  teren ce a fost ocupat, inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat de garaj se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , in baza verificarilor efectuate de catre inspectorii de la Serviciul Control Urbanism , Serviciul Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru garaj.

                In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul pe care este amplasat garajul/panoul/organizarea de  santier/cale de acces/parcare/spatiu comercial contractul isi va pierde valabilitatea cu data emiterii titlului de proprietate  ( fara a mai fi necesara emiterea unei dispozitii de incetare a contractului  ) si  inspectorul va proceda la notificarea beneficiarului despre incetarea contractului.Inspectorul va proceda la restituirea sumelor achitate de catre beneficiar de la data emiterii titlului si pana in momentul constatarii existentei acestuia.

Incetarea contractelor de folosinta teren pentru garaje, cai de acces, spatii

comerciale, cai de acces , garaje, parcari, panouri publicitare, totemuri , aparate de autoservire , sageti indicatoare, steaguri , cabine telefonice si organizari de santier in cazul in care terenul a fost eliberat  se poate realiza fara a se mai intocmi dispozitia de incetare a contractului in baza cererii beneficiarului  incepand cu data inregistrarii acesteia   insa dupa efectuarea in prealabil a controlului in teren pentru a se constata cele sesizate.

 

 1. Contracte de folosinta teren agricol

 

               Taxa folosinta teren agricol - contractele se intocmesc de catre Serviciul GIS Cadastru numai la persoanele ce detin teren ce se invecineaza cu terenul ce apartine Consiliului Local. Atunci cind exista mai multi vecini care solicita inchirierea aceluiasi teren se organizeaza licitatie publica si contractul este intocmit de catre Biroul Achizitii Publice in baza caietului de sarcini si a procesului verbal de licitatie.

               Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita semestrial pana la datele 30  iunie, 31 decembrie inclusiv.Pentru plata cu intarziere se datoreaza majorari de intarziere calculate  pentru fiecare luna sau fractiune de luna.

               In situatia in care suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren agricol se modifica , Serviciul GIS Cadastru va comunica  Serviciului Venituri din Contracte noua suprafata de teren ocupata  si acesta va proceda la modificarea contractului de folosinta teren (incepand cu data adresei ) prin act aditional cu noua suprafata de teren ocupata de terenul fosinta agricola.

In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar,  teren ce a fost ocupat ,  inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , Serviciul GIS Cadastru va intocmi contract de folosinta teren folosinta agricola.

In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul folosinta agricola contractul isi va pierde valabilitatea  cu data emiterii titlului de proprietate ( fara a mai fi necesara emiterea unei dispozitii de incetare a contractului ) si  inspectorul va proceda la notificarea beneficiarului   despre incetarea contractului .

Inspectorul va proceda la restituirea sumelor achitate de catre beneficiar de la data emiterii titlului si pana in momentul constatarii existentei acestuia.

Incetarea contractelor de folosinta teren agricol se poate realiza fara a se mai intocmi dispozitia de incetare a contractului in baza cererii beneficiarului  incepand cu data inregistrarii acesteia   insa dupa efectuarea in prealabil a controlului in teren pentru a se constata cele sesizate.

 

 1. Contracte de asociere

 

                Contractele de asociere care au ca obiect terenurile pe care sunt amplasate spatii comerciale sunt intocmite de catre Serviciul Juridic si Serviciul  GIS Cadastru in baza Hotararilor de Consiliu. Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin acte aditionale pe o perioada de 1 an sau 2 ani ( in baza HCL).

               Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita lunar pana la sfarsitul lunii inclusive sau pana la data de 10 a lunii pentru luna precedenta.Pentru plata cu intarziere se datoreaza majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna.

In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul avand ca obiect asocierea contractul isi va pierde valabilitatea  cu data emiterii titlului de proprietate  ( fara a mai fi necesara emiterea unei dispozitii de incetare a contractului )  si  inspectorul va proceda la notificarea beneficiarului   despre incetarea contractului .

Inspectorul va proceda la restituirea sumelor achitate de catre beneficiar de la data emiterii titlului si pana in momentul constatarii existentei acestuia.

Incetarea contractelor de folosinta teren asociere se poate realiza fara a se mai intocmi dispozitia de incetare a contractului in baza cererii beneficiarului  incepand cu data inregistrarii acesteia   insa dupa efectuarea in prealabil a controlului in teren pentru a se constata cele sesizate.

 

 1. Contracte de concesionare

 

   Contractele de concesiune sunt intocmite de D.A.P.P.P. in baza        Hotararilor de Consiliu Local sau de catre Biroul Achizitii Publice ca urmare a organizarii unor licitatii.

Evidenta si urmarirea acestor contracte se face in cadrul Serviciului Venituri    din  Contracte.

Anual , in cazul contractelor ce au redeventa stabilita        in lei, se intocmesc    si    se

transmit adrese de instiintare a concesionarilor referitor la contravaloarea redeventei pentru anul respectiv.

               In diferite situatii de modificari ce apar pe perioada derularii contractelor se           intocmesc acte aditionale in baza HCL initiate de D.A.P.P.P.

               In cazul incetarii sau pierderii valabilitatii contractelor de concesionare se va proceda la intocmirea documentatiei de restiture/transfer a garantiei achitata conform prevederilor contractuale , dupa caz.

               In situatia in care se constata ca nu au fost respectate prevederile art.36 din Legea 50/1991 se va anunta concesionarul de faptul ca concesiunea si-a pierdut valabilitatea.

     In contractele    ce      au redeventa     stabilita in lei aflate        in derulare in cadrul  

Servciului Venituri din Contracte , prin    articole distincte, partile contractante au convenit majorarea  taxei prin aplicarea anual a coeficientului de majorarea stabilit prin Hotararea Consiliului Local.  Scadenta se stabileste prin contract, contract intocmit in baza HCL sau ca urmare a licitatiei.

         Pentru plata  cu  intaziere   se    datoreaza majorari de intarziere calculate conform

prevederilor contractuale sau legislatiei in domeniu.

Incetarea contractelor de concesiune  se poate realiza fara a se mai intocmi dispozitia de incetare a contractului in baza cererii beneficiarului  incepand cu data inregistrarii acesteia   insa dupa efectuarea in prealabil a controlului in teren pentru a se constata cele sesizate.

In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul concesionat contractul isi va pierde valabilitatea  cu data emiterii titlului de proprietate si  inspectorul va proceda la notificarea beneficiarului   despre incetarea contractului .

Inspectorul va proceda la restituirea sumelor achitate de catre beneficiar de la data emiterii titlului si pana in momentul constatarii existentei acestuia.

 

SERVICIUL AVIZE MICI INTREPRINZATORI

ANEXA 4.1.1

 

ALTE TAXE LOCALE  DIN CADRUL SERVICIULUI  AVIZE MICI INTREPRINZATORI PENTRU ANUL 2011

Nr.

crt.

Denumirea

taxei

Nivel taxa an

2010

Procent de majorare fata de 2010

Nivel taxa an 2011

(lei)

Temei

de

drept

1

2

3

4

5

6

1.

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Consiliului Local al Municipiului Iasi) pe care sunt amplasate terase sezoniere, comercianti flori naturale si tonete capsulate omologate / module (ce comercializeaza alte produse decat carte-presa) :

Zona A:

Zona B:

Zona C:

Zona D :

57 lei/mp/luna

28 lei/mp/luna

21 lei/mp/luna

15 lei/mp/luna

0

57 lei/mp/luna

28 lei/mp/luna

21 lei/mp/luna

15 lei/mp/luna

H.C.L. 25 / 2003 ;

art.283 alin1 din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

2.

Taxa pentru  utilizarea temporara a locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Consiliului Local al Municipiului Iasi) pe care sunt amplasate lazi frigorifice, frigidere si frigete sezoniere si tonete capsulate omologate / module (ce comercializeaza carte-presa):

Zona A:

Zona B:

Zona C:

Zona D :

24 lei/mp/luna

15 lei/mp/luna

12 lei/mp/luna

7 lei/mp/luna

0

24 lei/mp/luna

15 lei/mp/luna

12 lei/mp/luna

7 lei/mp/luna

H.C.L. 25 / 2003 ;

art.283 alin1 din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

3.

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Consiliului Local al Municipiului Iasi) pentru desfasurarea altor activitati (parcuri de agrement, circuri, alte evenimente, etc.) :

24 RON/mp/luna

0

24 lei/mp/luna

art.283 din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

 

A. Procedura de intocmire a contractului pentru utilizarea temporara a locurilor publice

 

1.    Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabileşte modul de intocmire a contractului pentru utilizarea temporara a locurilor publice (pentru amplasare tonete capsulate omologate / module, terase sezoniere, comert flori naturale, amplasare frigidere / lazi frigorifice / frigete sezoniere, desfasurarea altor activitati).

Prezenta  procedură se aplică pe raza municipiului Iasi.

2.    Reglementari

H.C.L. nr. 470 / 06.11.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 25 / 2003 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 72 / 26.02.2009;

H.C.L. nr. 73 / 25.02.2010;

Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

3.    Responsabilităţi

Personalul serviciului, conform fisei postului răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul utilizarii temporare a locurilor publice;

3.    Descrierea  activităţilor

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de utilizare temporara a locurilor publice;.

Documentele necesare obtinerii contractului de folosinta teren sunt:

·         cerere tip

·         copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

·         Copie dupa statutul societatii, daca este cazul;

·         Contractul de folosinta anterior, in original (in cazul prelungirilor de contracte);

·         Cererea de reziliere din partea fostului titular de contract (in cazul preluarilor de contracte);

·         Copie dupa actul de detinere al tonetei / modulului;

·         Copie dupa autorizatia de functionare (in cazul teraselor sezoniere).

 

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni ;

Personalul serviciului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul utilizarii temporare a locurilor publice, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora ;

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul serviciului se deplaseaza la amplasament pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare.

Pentru dosarele complete contractul de folosinta redactat se inainteaza, de catre Serviciul Avize Mici Intreprinzatori, catre Serviciul Juridic - Contencios, Directiei Economice si conducerii Primariei Municipiului Iasi, pentru aprobare;

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului ; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare ;

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei ;

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii ;

Contractele de folosinta se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti ;

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale ;

Termenul maxim pentru eliberarea contractelor de folosinta este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet 

 

 

ANEXA 4.1.2

TAXA PENTRU ELIBERAREA  / VIZAREA AUTORIZATIILOR PENTRU ANUL 2011

 

Nr.

crt.

Denumirea

taxei

Nivel conf.

Legii 571 / 2003 actualizata prin H.G. 956/2009

 Procent de majorare fata de 2010

 

Valoare

pentru 2011

(lei)

Temei

de

drept

1

2

3

4

5

6

1.

Taxa pentru eliberarea  / viza anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza municipiului Iasi (coduri CAEN Rev.1 : 5530, 5540 ; coduri CAEN Rev.2 : 5610, 5630) *

·          autorizatiile se vizeaza anual pana la 31 decembrie a anului in curs pentru anul urmator

tip 1-3:

tip 4-7:

tip 9-11:

tip 8,12-15 : *

0 - 3615 lei/an

0

3615 lei/an

2410 lei/an

1807 lei/an

1205 lei/an

H.C.L. 120 / 19.03.2007 cu modificarile si completarile ulterioare,

H.C.L. 481 / 2007

H.C.L. 480 / 2007

art.268 din Codul Fiscal actualizat prin H.G. 956/2009

2.

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare

0 - 17

0

17

art.268 din Codul Fiscal actualizat prin H.G. 956/2009

 

* tipurile de unitati de alimentatie publica sunt urmatoarele :

 1. restaurant clasic ;
 2. restaurant cu specific ;
 3. restaurant specializat ;
 4. braserie ;
 5. pizzerie ;
 6. berarie ;
 7. bar ;
 8. fast-food ;
 9. unitati tip bufet,bodega,birt,rotiserie ;
 10. unitati tip pub si bistro ;
 11. cabaret;
 12. unitati tip cofetarie, patiserie ;
 13. ceainarie ;
 14. restaurante cu caracter social ;
 15. terasa/gradina de vara.

 

 

ANEXA 4.2

 

TAXELE SPECIALE DIN CADRUL SERVICIULUI AVIZE MICI INTREPRINZATORI

PENTRU ANUL 2011

Nr.

crt.

Denumirea

taxei

Nivel taxa an

2010

 Procent de majorare fata de 2010

 

Nivel taxa an 2011

(lei)

Temei

de

drept

1

2

3

4

5

6

1.

Taxa pentru eliberarea avizului de principiu

8

0

8

H.C.L. 209 / 1997

H.C.L. 3 / 1998

Legea 273/2006

Legea 571/2003 actualizata prin H.G. 956/2009

2.

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare si viza anuala a acestora pentru agentii economici ce functioneaza pe raza municipiului Iasi (cu exceptia codurilor CAEN Rev.1 : 5530, 5540 ; codurilor CAEN Rev.2 : 5610, 5630)

110

0

110

H.C.L. 120 / 19.03.2007

Legea 650 / 2002

OG 99 / 2000 cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 273/2006

Legea 571/2003 actualizata prin H.G. 956/2009

3.

Taxa pentru acordul privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in municipiul Iasi

525 lei/10 minute sau subdiviziuni

0

525 lei/10 minute sau subdiviziuni

Legea 478/2003

H.G. 954/2001

O.U.G. 195/2005

H.C.L. 366/2006

Legea 273/2006

Legea 571/2003 actualizata prin H.G. 956/2009

4.

Taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului

50 lei

0

 

50 lei

O.U.G. 44/2008

H.C.L.172/2008

Legea 273/2006

H.C.L. 281/2008

 

B. Regulament privind procedura de intocmire a avizului de principiu

 

1.    Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabileşte modul de intocmire a avizului de principiu pentru comert in pietele agroalimentare, pentru comert in bazar / talcioc / obor / targ, deschidere punct de lucru, desfasurarea altor activitati.

Prezenta  procedură se aplică pe raza municipiului Iasi.

2.    Reglementari

H.C.L. nr. 470 / 06.11.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 242 / 2000;

Legea 650 / 2002 privind aprobarea O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;

Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

3.    Responsabilităţi

Personalul serviciului, conform fisei postului răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul avizarii comertului in pietele agroalimentare, bazar / talcioc / obor / targ, pentru deschidere punct de lucru, pentru desfasurarea altor activitati;

4.    Descrierea  activităţilor

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de comert in pietele agroalimentare, in bazar / talcioc / obor / targ, pentru deschidere punct de lucru, pentru desfasurarea altor activitati;.

Documentele necesare intocmirii avizului de principiu sunt:

·         cerere tip

·         copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

·         copie dupa contractul pentru taraba (cu viza Serviciului Venturi din Contracte), daca este cazul;

·         planul de incadrare in zona scara 1:1000, daca este cazul;

·         copie dupa actul de detinere a spatiului (act de proprietate, contract de inchiriere, autorizatia de construire, contract cale de acces, etc), dupa caz.

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni ;

Personalul serviciului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul avizarii comertului in piete / bazar / talcioc / obor / targ, pentru deschidere punct de lucru si pentry desfasurarea altor activitati, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora ;

Dosarele complete se inainteaza, de catre Serviciul Avize Mici Intreprinzatori, catre Directia Administrare Piete pentru a fi vizate, pentru solicitarile de comert in piete/bazar/talcioc/obor/targ..

Pentru dosarele complete, vizate de catre Directia Administrare Piete, avizul de principiu redactat se inainteaza, de catre Serviciul Avize Mici Intreprinzatori, catre conducerea Primariei Municipiului Iasi, pentru aprobare;

Pentru dosarele care nu au primit viza favorabila din partea Directiei Piete se intocmesc adrese de raspuns ;

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului ; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 5 de zile lucratoare ;

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei ;

Dosarele completate ulterior se inainteaza, de catre Serviciul Avize Mici Intreprinzatori, catre Directia Administrare Piete pentru a fi vizate;

Termenul de rezolvare este de maxim 10 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii ;

Avizele de principiu se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti ;

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale ;

Termenul maxim pentru eliberarea avizelor de principiu este de maxim 15 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet ;

 

C. Regulament privind procedura de eliberare a autorizatiei de functionare si viza anuala a acesteia pentru agentii economici ce functioneaza pe raza municipiului Iasi

 

1.    Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabileşte modul de obtinere a autorizatiei de functionare si viza anuala a acesteia pentru agentii economici ce functioneaza pe raza municipiului Iasi (cu exceptia codurilor CAEN Rev.1 : 5530, 5540 ; codurilor CAEN Rev.2 : 5610, 5630);

Prezenta  procedură se aplică pe raza municipiului Iasi.

2.    Reglementări

H.C.L. nr. 470 / 06.11.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 120 / 19.03.2007 cu modificarile si completarile ulterioare;

H.C.L. nr. 480 / 2007;

H.C.L. nr. 481 / 2007;

Legea nr. 650 / 2002;

O.G. nr. 99 / 2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

3.    Responsabilităţi

Personalul serviciului, conform fisei postului răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul autorizarii comertului de produse si servicii de piata pe raza municipiului Iasi (cu exceptia codurilor CAEN Rev.1 : 5530, 5540 ; codurilor CAEN Rev.2 : 5610, 5630).

4.    Descrierea  activităţilor

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de autorizare a comertului de produse si servicii de piata pe raza municipiului Iasi (cu exceptia codurilor CAEN Rev.1 : 5530, 5540 ; codurilor CAEN Rev.2 : 5610, 5630);.

Documentele necesare obtinerii autorizatiei de functionare si vizei anuale a acesteia sunt:

·         cerere tip

·         copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

·         copie dupa certificatul constatator (anexa) / autorizatia sanitara pentru punctul de lucru;

·         copie dupa actul de detinere a spatiului (act de proprietate spatiu / act de proprietate teren + autorizatie de construire spatiu comercial, contract de inchiriere valabil pe anul in curs, contract de comodat, dupa caz);

·         copie dupa autorizatia de construire privind schimbarea destinatiei spatiului (daca este cazul);

·         contractul de folosinta pentru calea de acces (vizat de Serviciul Venituri din Contracte), daca este cazul;

·         autorizatia de functionare in original (in cazul obtinerii vizei anuale);

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni ;

Personalul serviciului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul autorizarii comertului de produse si servicii de piata pe raza municipiului Iasi (cu exceptia codurilor CAEN Rev.1 : 5530, 5540 ; codurilor CAEN Rev.2 : 5610, 5630), verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora ;

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul serviciului se deplaseaza la punctul de lucru pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare.

Pentru dosarele complete autorizatia de functionare redactata se inainteaza, de catre Serviciul Avize Mici Intreprinzatori, catre Serviciul Juridic - Contencios si conducerii Primariei Municipiului Iasi, pentru aprobare;

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului ; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare ;

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei ;

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii ;

Autorizatiile de functionare se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti ;

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale ;

Termenul maxim pentru eliberarea autorizatiilor de functionare si vizei anuale a acestora este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet ;

 

D. Regulament privind procedurile de intocmire a acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in municipiul Iasi

1.    Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabileşte modul de obtinere a acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in municipiul Iasi;

Prezenta  procedură se aplică pe raza municipiului Iasi.

2.    Reglementari

H.C.L. nr. 470 / 06.11.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 366 / 2006;

Legea nr. 478 / 2003;

H.G. nr. 954 / 2004;

O.U.G. nr. 195 / 2005;

Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

3.    Responsabilităţi

Personalul serviciului, conform fisei postului răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul organizarii si desfasurarii jocurilor de artificii in municipiul Iasi

4.    Descrierea  activităţilor

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de organizare si desfasurare a jocurilor de artificii in municipiul Iasi;.

Documentele necesare obtinerii avizului de principiu sunt:

·         cerere tip

·         copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C. a persoanei fizice sau juridice autorizate sa desfasoare astfel de activitati;

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni cu minim 3 zile calendaristice inaintea desfasurarii evenimentului ;

Personalul serviciului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul avizarii organizarii si desfasurarii jocurilor de artificii in municipiul Iasi, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora ;

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul serviciului se deplaseaza la locul desfasurarii evenimentului pentru verificarea si predarea locului de tragere.

Pentru dosarele complete acordul redactat se inainteaza, de catre Serviciul Avize Mici Intreprinzatori, catre conducerea Primariei Municipiului Iasi, pentru aprobare;

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului ; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 3 de zile lucratoare ;

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 3 zile lucratoare de la data trimiterii adresei ;

Termenul de rezolvare este de maxim 3 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii ;

Acordul se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti ;

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale ;

Termenul maxim pentru eliberarea acordurilor privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in municipiul Iasi este de maxim 3 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet ;

 

E. Regulament privind procedurile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice pentru obtinerea autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008

 

1.    Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabileşte modul de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in vederea obtinerii autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008;

Prezenta  procedură se aplică pe raza municipiului Iasi.

2.    Reglementări

H.C.L. nr. 470 / 06.11.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 281 / 2008;

O.U.G. nr. 44 / 16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;

O.U.G. nr. 38 / 22.04.2009;

Ordinul nr. 337 / 20.04.2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN;

Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

3.    Responsabilităţi

Personalul serviciului, conform fisei postului răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice solicitante in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului.

4.    Descrierea  activităţilor

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului, conform O.U.G. nr. 44 / 2008;.

Documentele necesare sunt:

·         cerere de reprezentare;

·         cerere de inregistare in registrul comertului si de autorizare a functionarii;

·         documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA / intreprinderi individuale / interprinderi familiale, conform anexei din O.U.G. nr. 44 / 2008.

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni dupa verificarea si ordonarea acestora de catre personalul serviciului;

Personalul serviciului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri in vederea obtinerii autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008 au urmatoarele competente:

   a) primesc si ordoneaza documentatia pentru înregistrare si autorizare;

   b) remit cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii, însotita de documentatia de sustinere, la registrul comertului competent, efectueaza corespondenta cu acesta în scopul obtinerii înregistrarii si autorizarii, precum si pentru primirea certificatului de înregistrare si a celorlalte acte, în original;

   c) remit solicitantului actele în original primite de la registrul comertului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hârtie;

   d) acorda solicitantilor asistenta privind operatiunea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii.

Cererea de reprezentare, cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii si documentatia de sustinere pot fi remise la registrul comertului competent în format electronic, utilizând Sistemul de autorizare si înregistrare online si/sau pe suport hârtie, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, ori direct la registrul comertului.

               În scopul liberului acces al cetatenilor la servicii publice administrative de calitate, se pot primi cereri de reprezentare si se pot presta servicii de asistenta, indiferent de sediul profesional al solicitantului si de registrul comertului caruia i se adreseaza acesta.

               Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata in termen de 15 zile de la incheierea acordului de constituire in cazul intreprinderilor familiale, iar in cazul persoanelor fizice autorizate, respectiv intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale, solicitarea se va face inceperea activitatii economice.

               Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si dupa caz a certificatului de inscriere mentiuni este de 3 zile lucratoare, respectiv 5 zile lucratoare calculat de la data inregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate.

Personalul serviciului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri in vederea obtinerii autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008 va acorda asistenta si reprezentare si pentru cazurile prevazute de art.14:

·         schimbarea sediului profesional si a obiectului principal de activitate, se inregistreaza in registrul comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008 si a prezentei proceduri;

·         punctele de lucru se inregistreaza in registrul comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008 si a prezentei proceduri;

·         pentru desfasurarea unei activitati pentru care nu s-a cerut inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii este necesara obtinerea acestora potrivit dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008 si a prezentei proceduri;

·         modificarea acordului de constituire a intreprinderii familiale se declara, in termen de 15 zile de la incheierea actului aditional, la registrul comertului la care este inregistrata intreprinderea familiala.

♦ ♦ ♦

               Taxa pentru eliberarea  / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica precum si taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului se achita anticipat la depunerea dosarului, celelalte taxe se achita la eliberarea actelor corespunzatoare.

Veniturile realizate din taxele din anexa 4.2 vor fi utilizate pentru investitii si dotari (obiecte de inventar, materiale, furnituri de birou, tehnica de calcul - imprimante multifunctionale si calculatoare, echipament de climatizare, consumabile) in cadrul Directiei Tehnice, pentru achizitii active fixe corporale si necorporale, pregatire profesionala, achizitii de servicii (reparatii, arhivare, etc.).

 

 

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

ANEXA 5

TAXE SPECIALE - SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

                                                                                                           -lei -

Nr. crt.

Denumire taxă

 

 

 

Nivelul taxei pentru anul

 

2010

 

 

Majorarea pentru anul 2011

Nivelul taxei

pentru anul

 

2011

Temei de drept

 

1.

 

Taxă pentru oficierea căsătoriei sâmbăta

 

74

---

74

Legea 571/2003 - art.282

 

 

Legea 273/2006 - art. 30

 

2.

Taxă pentru oficierea căsătoriei duminica

 

194

 

---

 

194

3.

 

Taxă procesare dosar(altele decât cele de naştere, căsătorie, deces)

 

 

9

 

---

 

9

 

Veniturile realizate din taxele speciale vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare, investiţii, dotări şi achiziţii în vederea bunei funcţionări a Direcţiei şi creşterii calităţii serviciului public prestat către cetăţeni.

 

REGULAMENT TAXE SPECIALE

 

În cadrul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor sunt percepute 3 taxe speciale după cum urmează:

·                                             Taxă pentru oficierea căsătoriei sâmbăta;

·                                             Taxă pentru oficierea căsătoriei duminica;

·                                             Taxă procesare dosar(altele decât cele de naştere, căsătorie, deces).

Aceste taxe se încasează la casieria deschisă la sediul Serviciului de stare civilă din strada Vasile Alecsandri nr. 8 şi sunt gestionate de Biroul financiar-contabil-buget din cadrul Direcţiei.

Sumele încasate sunt depuse în contul direcţie(IBAN : RO76TREZ4065040XXX007708) deschis la Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Trezoreria municipiului Iaşi.

Taxa specială pentru procesarea oricărui dosar de stare civilă, mai puţin cele de naştere, căsătorie şi decese, este destinată a acoperi cheltuielile cu materialele de stare civilă necesare pentru a procesa şi răspunde cererilor, taxa este menţinută la o valoare minimă pentru ca serviciile sa fie accesibile tuturor cetăţenilor.

Taxele pentru oficierea căsătoriilor civile în zilele de sâmbătă şi duminică, zile considerate de repaus săptămânal conform legislaţiei muncii sunt utilizate pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare, investiţii, dotări şi achiziţii în vederea bunei funcţionări a Direcţiei şi creşterii calităţii serviciului public prestat către cetăţeni.

BIROUL PROTECTIE CIVILA

ANEXA 6

 

TAXE LOCALE  SPECIALE CONFORM LEGII NR. 571/ 2003, art.282

PENTRU ANUL 2011

 

TAXA  PROTECTIE  CIVILA

privind mentinerea in stare de functionare a fondului de adapostire existent si asigurarea protectiei prin adapostire pentru populatia Municipiului Iasi conform art.45 alin.1 din Legea nr.481/2004

 

Nr

Denumirea taxei

Taxa an 2010

Nivel conform H.G.nr.1514/2006

Taxa an 2011

(lei)

Temei de drept

Lei

Valoare

Procent majorare

1

2

3

4

5

6

8

1

Taxa privind mentinerea in stare de functionare a fondului de adapostire existent si asigurarea protectiei prin adapostire pentru populatia Municipiului Iasi