Hotărârea nr. 176/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie bugetară al Municipiului Iaşi la data de 31.12.2009

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului general de execuţie bugetară  al Municipiului Iaşi la data de 31.12.2009

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  31 mai  2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere Raportul privind contul de execuţie bugetară pe anul 2009, înregistrat sub nr.44464/17.05.2010,  întocmit de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pentru  anul 2009;

Având în vedere Ordinul nr. 3387/15.12.2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2009;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă contul general de execuţie bugetară pe anul 2009 al Municipiului Iaşi şi situaţiile financiare anuale la data de 31.12.2009, conform anexelor parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

      

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 176 din 31 mai 2010