Hotărârea nr. 175/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  31 mai 2010

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere amendamentul propus  la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere adresele 3381,3382/26.05.2010 transmise de Direcţia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi ;

Referatul de specialitate nr. 44814 din 17.05.2010 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale ;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 369/2010 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 (Bugetul local venituri şi cheltuieli), nr. 1.1 (Secţiunea de funcţionare) şi nr. 1.4 (Detalierea bugetului de venituri şi cheltuieli), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1.                          Se suplimentează cu suma de 53.399,00 mii lei:

·                     la venituri:

45.02.03.03 Prefinanţare din Fondul de Coeziune

+ 36.073,00 mii lei

 

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea   cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti

+ 17.326,00 mii lei

 

·                               la cheltuieli:

81.02.56.03.02 Combustibili şi energie - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare

+ 36.073,00 mii lei

65.02.10 Învăţământ - cheltuieli de personal

+ 17.326,00 mii lei

    1.2. Se transferă suma de 3.400,00 mii lei în cadrul aceluiaşi capitol al clasificaţiei bugetare, astfel:

·                     la venituri:

   45.02.01.03 Prefinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională

- 3.400,00 mii lei

 

   45.02.03.03 Prefinanţare din Fondul de Coeziune

+ 3.400,00 mii lei

 

·                         la cheltuieli:

81.02.56.01.02 Combustibili şi energie - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare Fondul European de Dezvoltare Regională - Finanţarea de la Uniunea Europeană

- 3.400,00 mii lei

81.02.56.03.02 Combustibili şi energie - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare Fondul de Coeziune - Finanţarea de la Uniunea Europeană

+ 3.400,00 mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

·                                

 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locală.

     Aducerea la cunostinţă publicului a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centru de Informare pentru Cetăţeni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 175 din 31 mai 2010