Hotărârea nr. 174/2010

HOTĂRÂRE privind co- finantarea de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi a proiectului “EDUCATIA INSEAMNA VIITOR” prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară nr.2 Domeniul major de interventie 2.2 “Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind co- finantarea de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi a proiectului  “EDUCATIA INSEAMNA VIITOR” prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară nr.2  Domeniul major de interventie 2.2 “Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai 2010;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Având în vedere referatul de specialitate nr. 9778 /26.04.2010 întocmit de Directia de Asistentă Comunitară;

Având în vedre initiativa  Primăriei Municipiului Iaşi - Directia de Asistenta Comunitara la realizarea proiectului;

Având în vedere Contractul de finanţare POSDRU/23/2.2/G/29810 pentru proiectul “Educatia inseamna viitor”

Având în vedere proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 1.728.770 lei avand ca obiectiv principal  acordarea de servicii sociale unui numar de 80 de copii din familii cu risc de abandon scolar, 30 parinti care vor forma un grup de suport, 20 cadre didactice, şi obligativitatea beneficiarului  de a finanţa proiectul timp de 36  luni după finalizarea finanţării nerambursabile acordată de Uniunea Europeană, acest lucru fiind stabilit prin condiţiile de acordare a finanţărilor europene şi a fost asumat la semnarea contractului de finanţare ; 

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:       

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă co-finantarea proiectului “Educatia inseamna viitor”   cu suma de 105496.00 lei,  reprezentând contributia beneficiarului in procent de 2,12 %  37500 lei precum si a cheltuielilor neeligibile (TVA ce va fi rambursat de la bugetul de stat) in suma de 67.996 lei, pentru intreaga perioda de derulare a proiectului.

Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat cu Fundatia Iosif  pentru perioada de implementare a proiectului conform Anexei I.

Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi,  Directiei de Asistentă Comunitară , Directiei Economice si Finante Publice Locale, Fundatiei Hecuba,Instituţiei Prefectului Judetului Iasi.

Art 4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Asistentă Comunitară , Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi, Fundatia Hecuba.

           (2) Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                                                                  

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

      Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.174 din 4 mai 2010