Hotărârea nr. 173/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de concediere colectivă la Poliţia Comunitară Iaşi începând cu data de 01.06.2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de concediere colectivă la Poliţia Comunitară Iaşi, începând cu data de 01.06.2010

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Poliţiei Comunitare Iaşi;

Având în vedere Programul de concediere colectivă a Poliţiei Comunitare Iaşi, înregistrat sub numărul 2949/26.04.2010;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 437/05.12.2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/31.01.2006, prin care s-a înfiinţat serviciul public de interes local,  cu personalitate juridică, respectiv, Poliţia Comunitară;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2);

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă Programul de concediere colectivă la Poliţia Comunitară Iaşi, începând cu data de 01.06.2010, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Serviciului Resurse Umane; Poliţiei Comunitare Iaşi si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art. 3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Poliţia Comunitară Iaşi.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

    Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 173 din 4 mai 2010