Hotărârea nr. 160/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 544 din 23.12.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI-STR. ADUNATI NR. 8 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

 privind rectificarea HCL nr. 544 din 23.12.2009  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI-STR. ADUNATI NR. 8 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de  4 mai 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 36958/23.04.2010 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr.3798/01.04.2008, eliberat de Primaria Iasi;

Având în vedere cererea nr.112092/03.12.2009, prin care beneficiarul Strugaru Vasile din Iasi, str. Adunati nr. 8,  solicita autorizarea lucrarilor de construire pentru  locuinta pe teren proprietate privata;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.04.2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  Ordinul MDRL nr.839 /2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispoziţiile HGR nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba rectificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 544/23.12.2009, în sensul corectării indicatorilor urbanistici calculaţi gresit, astfel:  POT:65,00 %, CUT:1,96, regim de inaltime P+E+M (Hmax.=11,05 m).Anexa (plansa de reglementări urbanistice A 0 2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi,Consiliului Judeţean Iaşi, Serviciului Arhitectură şi Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, D-lui Strugaru Vasile Str. Sf.Lazăr nr. 17,bl.F2,sc.2,ap. 14 şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

          (2) Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

  

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

    Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 160 din 4 mai 2010