Hotărârea nr. 158/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico - economici pentru amenajarea şi modernizarea spaţiilor de joacă pentru copii

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico - economici  pentru amenajarea şi modernizarea spaţiilor de joacă pentru copii

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de  4 mai 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de muncă si protectie socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 37.322 din 26.04.2010 întocmită de către Directia Tehnică;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, modificata si completata cu Legea nr. 314/2003, Legea nr. 96/2006 si Hotărâri Guvernului nr. 1865/2006;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata cu O.U.G. nr. 46/2007 si O.U.G. nr. 64/2007;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Studiul de fezabilitate şi Indicatorii tehnico - economici pentru amenajarea şi modernizarea spaţiilor de joacă pentru copii, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotarire.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Directiei de Investitii; Directiei Tehnice; Directiei Economice si de Finante Publice Locale si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre: Directia Tehnica; Directia Economica si de Finante Publice Locale. Directia de Investitii.

                 Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni

    

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

      Nr.  158 din 4 mai 2010

 

 

Anexa 1 la HCL nr. 158 din 4 mai  2010

 

DIRECTIA TEHNICA

BIROUL STRAZI MUNICIPALE

 

Indicatorii tehnico - economici pentru spatiile de joacă pentru copii propuse a fi amenajate şi modernizate:

 

- Valoare totală:  21.776.939,46 lei inclusiv TVA

   din care  C + M  =  20.139.520,54 lei  ( preţuri martie 2010 )

- Număr de amplasamente: 123

- Suprafaţă totală: aproximativ 41.173,78 mp

- Lungime împrejmuire de realizat: aproximativ 8.856,84 ml

- Covor sintetic pentru 21 amplasamente:   aproximativ 8.962,00 mp

 

ing. Mihai CHIRICA                               ing. Daniela CRIHAN

Director executiv Direcţia tehnică            Şef birou

 

 

ing. Popa Mihaela Corina

Consilier

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             Sorin Avram Iacoban