Hotărârea nr. 157/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea comisionului la fondul de risc în procente pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din avalizarea de către Municipiul Iaşi a biletelor la ordin emise de către SC CET Iaşi SA

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din avalizarea de către Municipiul Iaşi a biletelor la ordin emise de către SC CET Iaşi SA

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai  2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi; 

Având în vedere Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 36083 /21.04.2010, întocmit de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 483/2009 privind aprobarea avalizării biletelor la ordin în valoare de 7.900.000 euro emise de SC Centrala Electrică de Termoficare Iaşi SA (CET Iaşi) în vederea asigurării plăţii combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populaţie;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 484/2009 privind aprobarea contractării de către SC Centrala Electrică de Termoficare Iaşi SA (SC CET Iaşi SA) a unui credit în valoare de 7.900.000 euro;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 548/2009 privind aprobarea modificării HCL nr. 484/2009 - contractarea de către SC Centrala Electrică de Termoficare Iaşi (CET Iasi SA) a unui credit în valoare de 7.900.000 euro;

Având în vedere  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 553/2009 privind aprobarea avalizării biletelor la ordin în valoare de 3.480.004,04 euro emise de SC Centrala Electrică de Termoficare Iaşi Sa (CET Iaşi) în vederea asigurării plăţii combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populaţie;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2010 privind modificarea HCL 484/2009 de aprobare a contractării de către SC Centrala Electrică de Termoficare Iaşi SA (CET Iaşi SA) a unui credit în valoare de 7.900.000 euro;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 85 /2010 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către Municipiul Iaşi a împrumuturilor contractate de operatorii economici şi serviciile publice din subordine;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă comisionul la fondul de risc, la nivelul de 2,8 %, respectiv în sumă de 318.640 euro, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din avalizarea de către Municipiul Iaşi a biletelor la ordin emise de către SC CET Iaşi SA în vederea asigurării plăţii de combustibili necesari pentru producerea energiei termice pentru populaţie.

Art.2  Se aprobă plata sumei de 318.640 euro, conform art. 1, de către SC CET Iaşi SA, în şase rate egale, astfel: 30 iunie 2010, 30 iulie 2010, 30 august 2010, 30 septembrie 2010, 30 octombrie 2010, 30 noiembrie 2010.

Art.3  Municipiul Iaşi  şi SC CET Iaşi SA vor încheia, în mod corespunzător, în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 85/2010, Convenţia pentru constituirea fondului de risc, în procente, din valoarea biletelor la ordin avalizate de autoritatea publică locală, Municipiul Iaşi, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4  Se aprobă completarea fondului de risc cu venituri din bugetul local la nivelul sumelor necesare şi aprobate pentru fiecare exerciţiu bugetar în parte.

Art.5  Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi; Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale. SC CET Iaşi SA si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.6   Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

   Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 157 din 4 mai 2010

 

 Anexa  la H.C.L nr. 157  din 4  mai 2010

 

Convenţie pentru constituirea fondului de risc, în procente,  din valoarea biletelor la ordin avalizate de autoritatea publică locală, Municipiul Iaşi

 

Părţile:

 

Municipiul Iaşi, cu sediul B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, reprezentat prin Primar Gheorghe Nichita şi Director Economic Victorel Lupu, denumit în continuare Garant şi

SC CET Iaşi SA (operator economic subordonat), reprezentat prin Director Dorin Ivana şi Director Economic Ioan Nicolau, numit Garantat,

 

Am convenit la încheierea prezentei Convenţii, în scopul asigurării îndeplinirii Contractului de facilitate de credit la termen nr. 2432/02.02.2010, respectiv garantarea împrumutului obţinut de la SC Bancpost SA pentru biletele la ordin emise de către Garantat.

 

Art. 1 

Obiectul Convenţiei este reprezentat de constituirea fondului de risc, în procent, din valoarea biletelor la ordin emise de SC CET Iaşi SA şi avalizate de către Municipiul Iaşi, în scopul acoperirii riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către municipiu prin avalizarea biletelor la ordin pentru finanţarea achiziţiei combustibililor în vederea producerii energiei termice pentru populaţie.

 

Art. 2

Obligaţiile Garantatului sunt:

2.1                 să utilizeze biletele la ordin avalizate numai pentru destinaţiile stabilite prin Contractul de facilitate de credit la termen garantat de către Municipiul Iaşi;

2.2                 să achite la scadenţă obligaţiile care decurg din contract;

2.3      să constituie şi să alimenteze fondul de risc creat  în favoarea Garantului, prin plata la

termen  a comisionului de risc şi, de asemenea, a eventualelor majorări calculate pentru plata cu întârziere a comisionului de risc. Constituirea fondului de risc în favoarea garantului se face de către beneficiarul avalizării biletelor la ordin prin plăţi succesive până la concurenţa sumei de 318.640 euro, în baza calculării comisionului de 2,8% la valoarea biletelor la ordin avalizate, conform Anexei;

2.4 suma ce se constituie comision de risc va fi achitată după cum urmează:

 

Data plăţii

Suma de plată

30.06.2010

53.106,67 euro

30.07.2010

53.106,67 euro

30.08.2010

53.106,67 euro

30.09.2010

53.106,67 euro

30.10.2010

53.106,67 euro

30.11.2010

53.106,67 euro

 

2.5                  să achite penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor scadente (rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente, comisionul la fondul de risc, accesoriile aferente), conform prevederilor legale privind încasarea creanţelor bugetare;

2.6                  să alimenteze de îndată sau cel mai târziu în 30 de zile de la plata ratei scadente, de către garant către bancă, fondul de risc până la concurenţa sumei plătite de garant;

2.7                  să înştiinţeze în scris Garantul, cu minim 10 zile lucrătoare, înainte de data scadenţei despre imposibilitatea constituirii totale sau parţiale a sumelor necesare pentru plata obligaţiilor care decurg din Contractul de facilitate de credit la termen, cu motivaţiile sau fundamentările corespunzătoare;

2.8                  să prezinte lunar Garantului informări cu privire la biletele le ordin emise şi modul de utilizare a acestora.

 

Art. 3  

Gestionarea fondului de risc se efectuează de către Municipiu, prin contul   deschis la Trezoreria Iaşi:  RO33TREZ4065058XXX008261.

 

Art. 4 

Prezenta convenţie poate fi completată prin acte adiţionale încheiate şi însuşite de părţi, precum şi de drept cu legislaţia incidentă în materie, apărută pe parcursul derulării contractului.

 

                                                                       

Municipiul Iaşi                                                                 SC CET Iaşi SA

 

                               Primar                                                                               Director

                        Gheorghe Nichita                                                                Dorin Ivana

 

 

             Director Executiv DEFPL                                                           Director Economic

                           Victorel Lupu                                                                       Ioan Nicolau

 

 

            Director Execcutiv Adj.DEFPL                                                      Serviciul Juridic

                      Maria Simionescu

 

                         Serviciul Juridic                                                        

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             Sorin Avram Iacoban