Hotărârea nr. 156/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 464/27.10.2009

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local  nr. 464/27.10.2009

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de   4 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 35440 din 20.04.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Având în vedere prevederile GHIDULUI SOLICITANTULUI - Axa Prioritară 3 POS Mediu “Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea ţintelor de eficienţă energetică în zonele prioritare identificate”;

Având în vedere prevederile contractului de finanţare pentru implementarea proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iasi în vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană”, cod CCI 2009 RO 161 PR 025, cod SMIS 16879;

Având în vedere cerinţele Comisiei Europene de la Bruxelles privind responsabilităţile ce revin beneficiarului proiectului atât pe perioada de pregătire cât şi în cea de implementare;

Având în vedere Studiul de Fezabilitate întocmit de consorţiul Ramboll Danemarca, Ramboll România, Fichtner Germania, Interdevelopment România, PM Ireland, PM Internaţional Services România şi Studiul de Fezabilitate pe Componenta 6 întocmit de S.C. Termoproiect S.R.L.;

Având în vedere adresele Direcţiei Generale pentru Managementul Instrumentelor Strucurale nr.86367/DF/2009 şi 86624/DF/2009;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.464/27.10.2009 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate pentru proiectul “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Iaşi în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea titlului proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Iaşi în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”, în conformitate cu cerinţele Comisiei Europene, în Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iasi în vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană” .

Art. 2 - Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici ai Componentei 6 prevăzuţi în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.464/27.10.2009, în sensul majorării lungimii traseului Magistralei 2 a reţelei de termoficare de la 5,0 km la 5,25 km.

Art. 3 - Se aprobă actualizarea valorii proiectului conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Celelalte articole prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr.464/27.10.2009 rămân neschimbate.

Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi,Direcţiei de Investiţii, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Direcţiei Programe şi Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Tehnice, Unităţii de Management a Proiectului si Unităţii de Implementare a Proiectului din cadrul S.C. CET IAŞI S.A. si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 6 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate, Direcţia de Investiţii, Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale, Directia Tehnică, Unitatea de Management a Proiectului si Unităţii de Implementare a Proiectului din cadrul S.C. CET IAŞI S.A.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 156 din 4 mai 2010

 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. 156 / 4.05.2010

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.464/27.10.2009

 

Finanţarea proiectului

 

Cofinantări eligibile - preturi curente

 

 

Surse de finanţare - Euro

 

 

 

 

 

Total

2010

2011

2012

Buget local

3.061.883

807.729

1.556.179

697.975

Buget central

27.556.973

7.269.593

14.005.613

6.281.767

Total contribuţie publică naţională

30.618.856

8.077.322

15.561.792

6.979.742

Grant UE

30.618.856

8.077.322

15.561.792

6.979.742

Total finanţare proiect

61.237.712

16.154.644

31.123.584

13.959.484

 

Cofinanţări neeligibile - TVA - preturi curente

 

 

Total

2010

2011

2012

Total finanţare proiect (excl. TVA)

61.237.712

16.154.644

31.123.584

13.959.484

TVA (contribuţia locală - cost neeligibil)

11.635.165

3.069.383

5.913.481

2.652.301

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             Sorin Avram Iacoban