Hotărârea nr. 155/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri de artere în zona Bucium
MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind  atribuirea de denumiri de artere în zona Bucium

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de       4 mai 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.117317 / 18.02.2009, întocmit de Serviciul Urbanism şi Arhitectură,

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) din Ordinul nr. 564/31.07.2008;

In baza prevederilor Planului Urbanistic General de extindere a intravilanului Municipiului Iaşi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/09.08.1999;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 230/26.05.2008 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal în zona Bucium pentru construirea de locuinţe parter si parter etaj, constructii anexe prin care s-au creat cartiere noi, pentru identificarea şi înregistrarea acestora se impune atribuirea de noi denumiri stradale;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1. Se aprobă atribuirea de noi denumiri de artere în Zona Bucium astfel :

 Zona Bucium:

1.Strada George Lesnea din strada Ştefan Octavian Iosif pâna la limita Planului urbanistic Zonal conform planşei anexate ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

2.Fundac George Lesnea din strada George Lesnea conform planşei anexate ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Serviciului Urbanism; Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor; Directia Economica si de Finante Publice Locale, Biroului Judeţean de Administrare a Bazei de Date si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a precederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

          (2) Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  155 din 4 mai 2010