Hotărârea nr. 154/2010

HOTĂRÂRE privind stabilirea instituţiilor organizarea şi urmărirea activităţilor necesare punerii în aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 privind stabilirea instituţiilor, organizarea şi urmărirea activităţilor necesare punerii în aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate nr.8687/12.04.2010 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară ;

Având în vedere  Cadrul general al planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă - anul 2010 -  cu nr. 41/04.01.2010, întocmit de Serviciul Social, Prestări Servicii, Gratuităţi, Facilităţi al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, aprobat prin Dispoziţia Primarului Municipiului Iaşi cu nr. 12999/05.01.2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art. 4, lit. a)-h), art. 6, art. 9, art. 19 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aprobă stabilirea instituţiilor, organizarea şi urmărirea activităţilor necesare punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, după cum urmează:

 (1) Persoanele majore apte de muncă, singure sau din familia beneficiară de ajutor social, care îndeplinesc condiţiile legale pentru a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, vor efectua lunar orele de muncă, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

 (2) Acţiunile sau lucrările de interes local se vor presta în baza repartiţiilor transmise lunar de Serviciul Social, Prestări Servicii, Gratuităţi, Facilităţi al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi către instituţii partenere, care vor cuprinde numele şi prenumele persoanei aptă de muncă, numărul de dosar, numărul de ore repartizate, semnătura. Persoanele majore apte de muncă vor prezenta bonurile de muncă acordate de către serviciul sus menţionat.

 (3) Instituţiile responsabile în urmărirea, coordonarea şi controlarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social sunt: Primăria Municipiului Iaşi, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi şi unităţile din subordine, S.C. Salubris S.A., Direcţia Pieţe, Direcţia Servicii Publice Municipale Iaşi, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Iaşi, Tribunalul Iaşi, Judecătoria Iaşi, Casa Judeţeană de Pensii Iaşi şi alte organizaţii, pe bază de contract, la solicitarea acestora.

Art.2 - Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, prin Serviciul Social, Prestări Servicii, Gratuităţi, Facilităţi întocmeşte lunar lista cuprinzând persoanele de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, respectiv persoanele singure apte de muncă, şi stabileşte numărul orelor de muncă ce urmează a fi prestate, în funcţie de formula de calcul stipulată la art. 29, alin. (4) din H.G. nr. 1010/2006.

Art.3 - Repartizarea orelor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29 din H.G. 1010/2006, se realizează în raport cu planul general de acţiuni sau lucrări de interes local. Planul se va aproba anual prin dispoziţia Primarului Municipiului Iaşi, în temeiul legislaţiei în vigoare.

Art.4 - Direcţia de Asistenţă Comunitară poate emite repartiţii pentru alte persoane din familia beneficiară, la cererea titularului, în situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile şi lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă,

Art.5 - Conducerea instituţiilor partenere în aplicarea prevederilor legale din actuala hotărâre, au următoarele obligaţii:

(1)               să asigure protecţia, securitatea şi sănătatea în muncă persoanelor care prestează orele de muncă, prin măsuri specifice:

a)                  instructaj privind normele de tehnica securităţii muncii;

b)                  supravegherea activităţilor desfăşurate, printr-o persoană desemnată să coordoneze şi să controleze acţiunile;

c)                  dotarea cu unelte şi echipament necesar, în funcţie de tipul de activitate ce urmează a fi prestată;

d)                 instructaj privind asigurarea confidenţialităţii datelor şi protejarea informaţiilor, respectiv răspunderea penală, după caz, pentru persoanele care desfăşoară activităţi de arhivare a actelor administrative ori care cuprind date cu caracter personal ale cetăţenilor;

(2)               să întocmească lunar foile colective de prezenţă (pontaje) pentru persoanele care au desfăşurat activităţi în cadrul lor.

(3)               să transmită pontajele până la data de 08 a lunii următoare celei pentru care au fost întocmite, către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Serviciul Social, Prestări Servicii, Gratuităţi, Facilităţi, pentru pregătirea documentaţiei de plată.

(4)               să prezinte situaţii de lucrări pentru comensurarea activităţii şi pentru îmbunătăţirea acestora.

(5)               să transmită solicitări pentru repartiţii ulterioare, cu cel puţin o lună înainte, pentru eficientizarea activităţii şi colaborărilor, după caz, şi în funcţie de volumul şi urgenţa lucrărilor propuse.

Art.6 - Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, prin Serviciul Social, Prestări Servicii, Gratuităţi, Facilităţi va urmări, coordona şi centraliza, prin sondaj, pe categorii de lucrări, activitatea desfăşurată de persoanele apte de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi va întocmi documentaţia de plată a ajutorului social.

Art.7 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Asistenţă Comunitară, S.C. Salubris S.A., Direcţia Pieţe, Direcţia Servicii Publice Municipale Iaşi, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Iaşi, Tribunalul Iaşi, Judecătoria Iaşi, Casa Judeţeană de Pensii Iaşi , Instituţiei prefectului Judeţului Iaşi.

Art.8 - De la data intrării în vigoare a prezentei , Hotărârea Consiliului Local nr.11/2002 îşi încetează efectele.

Art.9 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi       asigurată de Direcţia de Asistenţă Comunitară

            Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată    de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 154 din 4 mai 2010