Hotărârea nr. 153/2010

HOTĂRÂRE privind interzicerea staţionării unor vehicule în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind interzicerea staţionării unor vehicule în municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de     4 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 21819 din 09.03.2010, elaborat  de către Direcţia de Control privind necesitatea remedierii unor inadvertenţe cuprinse de Hotărârea Consiliului Local nr. 232 / 2008 privind interzicerea staţionării mijloacelor de transport bunuri sau persoane  pe raza municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:          

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Se interzice staţionarea pe domeniul public al municipiului Iaşi a următoarelor tipuri de vehicule:

(1) autovehiculele sau ansamblurile de vehicule cu lungimea mai mare de 5,2 metri, stabilită ca dimensiune (însumată) de gabarit;

(2) remorcile care nu sunt cuplate la un autovehicul;

(3).tractoarele folosite în exploatările agricole şi forestiere, vehiculele destinate efectuării de servicii sau lucrări, vehiculele speciale destinate serviciilor funerare.

Acestea vor staţiona în locuri aparţinând proprietarilor ori deţinătorilor mandataţi ai vehiculelor.

Art.2 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.500 şi 2.500 lei. Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiunea despre această posibilitate în procesul verbal.

Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 232 / 2008.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice si Finante Publice Locale; Direcţiei Tehnice, Direcţiei de Control, Poliţiei Rutiere, Poliţiei Comunitare, Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Iaşi si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.5  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia de Control, Poliţia Rutieră, Poliţia Comunitară.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                        

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

    Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 153 din 4 mai 2010