Hotărârea nr. 143/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D16 str. Argeş nr. 12 “

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul “ Reabilitare termică bloc D16 str. Argeş nr. 12 “

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,întrunit în şedinţa ordinară din data de 4 mai 2010,

Având în vedere  iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                         

Având în vedere referatul de specialitate nr.34319 din16.04.2010, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273 / 2006  privind finanţele publice locale cu rectificările şi modificările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art. 42 şi 43 ale Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu rectificările şi modificările ulterioare;

Avînd în vedere dispoziţiile Legii nr.11/2010 privind bugetul de Stat pe anul 2010,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul

“ Reabilitare termică bloc D16 str. Argeş nr. 12 “, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Investiţii, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale.

Art.3- Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia Investiţii, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

        - Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

      Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

Nr.143 din 4 mai 2010

 

ANEXA La  hotărârea nr. 143 din 4 mai 2010

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul “ Reabilitare termică bloc D16 str. Argeş nr. 12 “

 

Valoarea totală estimată a investiţiei    536,26 mii  lei  inclusiv TVA

                        C+M = 468,40 mii lei

Durata de execuţie: 3 luni

Termoizolare anvelopă  1.870 mp

Executare şarpantă 341 mp

Demontare/montare instalaţii 212 m

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ

Sorin Avram Iacoban