Hotărârea nr. 136/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc 11 str. Piaţa Unirii nr.11 “

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul  Reabilitare termică bloc 11 str. Piaţa Unirii nr.11

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,întrunit în şedinţa ordinară din data de 4 mai 2010,

Având în vedere  iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;   

Având în vedere referatul de specialitate nr.34323 din16.04.2010, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,

Având în vedere  dispoziţiile Legii nr. 273 / 2006  privind finanţele publice locale cu rectificările şi modificările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art.42şi 43 ale Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu rectificările şi modificările ulterioare;

Avînd în vedere dispoziţiile Legii nr.11/2010 privind bugetul de Stat pe anul 2010,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul

“ Reabilitare termică bloc 11 str. Piaţa Unirii nr.11 “,conform anexei ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi ,Direcţiei Investiţii ,Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 - Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Investiţii, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

         - Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ

    Sorin Avram Iacoban                                SECRETAR

                                                          Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.136 din 4 mai 2010

 

ANEXA  La  hotărîrea  nr.136 din 4 mai 2010

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul “ Reabilitare termică bloc 11 str. Piaţa Unirii nr.11

   

Valoarea totală estimată a investiţiei    959,55 mii  lei  inclusiv TVA

C+M=  846,29 mii lei

Durata de execuţie: 4 luni

Termoizolare anvelopă  2955 mp

Executare şarpantă 365 mp

Demontare/montare instalaţii 614 m

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sorin Avram Iacoban