Hotărârea nr. 135/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare a Directia de Servicii Publice Municipale Iaşi pe anul 2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei,  statului de funcţii  şi a Regulamentului de Organizare  a Directia de Servicii Publice Municipale Iaşi  pe anul 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  4 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de muncă si protecţie socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare nr.5301/29.03.2010 întocmită de Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. - Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare  ale Directiei de Servicii Publice Municipale Iaşi Iaşi pentru anul 2010,  conform anexei 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iaşi; Directiei de Servicii Publice Municipale Iaşi si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Servicii Publice Municipale Iaşi Iaşi.

           (2) Aducerea la cunoştinţă  publică a prezentei hotărâri va fi efectuată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

      Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 135 din 4 mai 2010