Hotărârea nr. 134/2010

H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită către actualii deţinători a unor spaţii destinate învăţământului preşcolar

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea în folosinţă gratuită către actualii deţinători a  unor spaţii destinate învăţământului preşcolar

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere  nota de fundamentare nr.28713/29.03.2010 intocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 26073/22.03.2010 înaintată de Primăria comunei Holboca şi solicitarea nr. 12388/09.02.2010 înaintată de Şcoala “ D.D. Pătraşcanu ” Tomeşti ;

Având în vedere Hotarârea Consiliul Local al municipiului Iaşi nr. 29/17.01.2005 şi protocolul încheiat în data de 22.03.2005 între Primaria municipiului Iaşi şi Consiliul Local al comunei Holboca ;

Având în vedere dispoziţiile art.124 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere  propunerea  comisiei economico financiare privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită cu o perioada de 5 ani;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:          

H O T Ă R Ă Ş T E    :

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de folosinţă gratuită pentru  o perioadă de 5(cinci) ani către Consiliul Local al comunei Holboca a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă (gradiniţă) în suprafaţă de 158,38 mp, situat în localitatea Dancu, bloc A9, parter.

Art.2 Se atribuie în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 5 (cinci) ani către Şcoala “D.D.Pătraşcanu” Tomeşti spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă (grădiniţe) situate în localitatea Tomeşti, bloc 9, parter- în suprafaţă de 75 mp, bloc 39, parter- în suprafaţă de 324 mp  şi bloc 45, parter- în suprafaţă de 101 mp.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicata Primarului Municipiului Iasi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,  Consiliului Local al comunei Holboca, Şcoala “D.D.Pătraşcanu” Tomeşti, Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Consiliului Local al comunei Holboca.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                        

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

   Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.134  din 4 mai 2010