Hotărârea nr. 133/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale Unităţilor de Învăţământ

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii  aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de  Consiliile de Administraţie ale Unităţilor de Învăţământ 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai 2010

Avînd în vedere  iniţiativa Primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                  

Având în vedere nota de fundamentare nr. 36395/22.04.2010 întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere adresa nr. 31620/09.04.2010 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi;

Având în vedere  Legea învăţământului nr. 84/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 177/2005 privind delegarea administrării terenului şi clădirilor destinate învăţământului către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 414/2009, privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat şi darea în administrare către actualii deţinători;

Având în vedere dispoziţiile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie a Unităţilor de Invăţământ, cuprinse în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicesc Consiliile de Administraţie a Unităţilor de Învăţământ menţionate în Anexa nr. 1, să întocmească caietul de sarcini şi să organizeze licitaţiile publice cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 3 Bunurile cuprinse în Anexa nr.1 vor putea fi scoase la licitaţie numai după obţinerea avizului conform a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 4 Prezenta hotărîre va fi comunicată:  Primarului Municipiului Iaşi,  Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, Consiliilor de Administraţie ale Unităţilor de Învăţământ, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.5  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Consiliile de Administraţie ale Unităţilor de Învăţământ.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.133 din 4 mai 2010

 

 

 

ANEXA LA HCL 133/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUNURI MATERIALE TEMPORAR DISPONIBILE

DIN UNITĂŢILE DE INVĂŢĂMÂNT DE STAT

CE URMEAZĂ A FI INCHIRIATE, CARE AU PRIMIT AVIZUL CONFORM AL M.E.C.T.S.

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

UNITATEA
DE INVĂŢĂMÂNT

LOCALITATEA

BUNURI MATERIALE  DE INCHIRIAT

SUPRAFAŢA INCHIRIATĂ

[ m2]

AMPLASARE

GEN
DE ACTIVITATE

COLEGII

1

Colegiul Tehnic " Ioan C. Ştefǎnescu"

Iaşi

parte cladire centrala termicǎ

74,98

incintǎ unitate

depozit materiale

2

Colegiul Tehnic " Ioan C. Ştefǎnescu"

Iaşi

magazie atelier 2

22,23

incintǎ unitate

birouri

3

Colegiul Tehnic " Ioan C. Ştefǎnescu"

Iaşi

fost atelier ţesǎtorie

140,32

incintǎ unitate

producţie

4

Colegiul Tehnic " Ioan C. Ştefǎnescu"

Iaşi

camerǎ camin

35,00

incintǎ unitate

birouri

5

Colegiul Tehnic " Dimitrie Leonida"

Iaşi

teren

2000,00

curtea unitǎţii

activitǎţi sportive

6

Colegiul Tehnic " Dimitrie Leonida"

Iaşi

sala de festivitǎţi

115,40

incintǎ unitate

producţie

7

Colegiul Tehnic " Dimitrie Leonida"

Iaşi

laborator maşini unelte

113,30

incintǎ unitate

producţie

8

Colegiul Tehnic " Dimitrie Leonida"

Iaşi

atelier 

200,00

incintǎ unitate

producţie

9

Colegiul "C. Negruzzi"

Iaşi

spaţiu demisol cantinǎ

94,50

incintǎ unitate

comerţ

10

Colegiul "C. Negruzzi"

Iaşi

5 sǎli clasǎ

300,00

incintǎ unitate

învǎţǎmânt

11

Colegiul "C. Negruzzi"

Iaşi

4 sǎli clasǎ

160,00

scoala Carol I

after school

12

Colegiul "C. Negruzzi"

Iaşi

3 sǎli clasǎ

180,00

incintǎ unitate

after school

13

Colegiul Tehnic "Gh. Asachi"

Iaşi

teren

50,00

curtea unitǎţii

comerţ

14

Colegiul Tehnic "Gh. Asachi"

Iaşi

spaţiu din atelier 

700,00

curtea unitǎţii

microproductie

15

Colegiul Tehnic "Gh. Asachi"

Iaşi

hol incintǎ unitate

30,00

incintǎ unitate

comerţ

16

Colegiul Tehnic "Gh. Asachi"

Iaşi

hol incintǎ unitate

30,00

incintǎ unitate

comerţ

 

 

 

LICEE SI GRUPURI SCOLARE

 

 

 

17

Liceul WALDORF

Iaşi

sala de clasa

34

incintǎ unitate

after school

18

Liceul Teoretic "Garabet Ibrǎileanu"

 

sǎli clasǎ

800

incintǎ unitate

învǎţǎmânt

19

Liceul Teoretic "Garabet Ibrǎileanu"

Iaşi

spaţiu hol incintǎ

2

incintǎ unitate

comerţ

20

Liceul Teoretic "Garabet Ibrǎileanu"

Iaşi

teren

15

curtea unitǎţii

prestǎri servicii

21

Liceul Teoretic "Garabet Ibrǎileanu"

Iaşi

teren

15

curtea unitǎţii

comerţ

22

Liceul Teoretic "Garabet Ibrǎileanu"

Iaşi

sala sport

900

curtea unitǎţii

activitǎţi sportive

23

Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri"

Iaşi

sala sport(sala clasa)

50

incintǎ unitate

activitǎţi sportive

24

Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri"

Iaşi

6 sǎli clasǎ

50

incintǎ unitate

învǎţǎmânt

25

Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri"

Iaşi

4 spaţii

2 (fiecare)

incintǎ unitate

dozatoare apǎ

26

Liceul de informaticǎ "Gr. C.  Moisil"

Iaşi

anexa-garaj

18

incintǎ unitate

comerţ

27

Liceul de informaticǎ "Gr. C.  Moisil"

Iaşi

spaţiu hol incintǎ

2

cǎmin

comerţ

28

Liceul de informaticǎ "Gr. C.  Moisil"

Iaşi

amfiteatru

106

curtea unitǎţii

învǎţǎmânt

29

Liceul de informaticǎ "Gr. C.  Moisil"

Iaşi

sala de sport

589

curtea unitǎţii

activitǎţi sportive

30

Liceul de informaticǎ "Gr. C.  Moisil"

Iaşi

8 sǎli laboratoare

8x55=440

incintǎ unitate

învǎţǎmânt

31

Liceul de informaticǎ "Gr. C.  Moisil"

Iaşi

spaţiu hol demisol

2

incintǎ unitate

comerţ

32

Liceul de informaticǎ "Gr. C.  Moisil"

Iaşi

sǎli clasǎ

29x55=1595

incintǎ unitate

învǎţǎmânt

33

Liceul de informaticǎ "Gr. C.  Moisil"

Iaşi

suprafaţǎ pereţi interiori

10

incintǎ unitate

reclamǎ publicitarǎ

34

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir"

Iaşi

sala de sport

476

sala de sport

activitǎţi sportive

35

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir"

Iaşi

hol intrare elevi

4,8

incintǎ unitate

comerţ

36

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir"

Iaşi

sala de festivitǎţi

230

curtea unitǎţii

activitǎţi artistice

37

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir"

Iaşi

sǎli clasǎ

108

incintǎ unitate

activitǎţi artistice

38

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir"

Iaşi

hol intrare profesori

2

incintǎ unitate

comerţ

ŞCOLI   GENERALE

39

Şcoala nr.26 "George Coşbuc" Iaşi

Iaşi

hol incintǎ unitate

3

incinta unitatii

comerţ

40

Şcoala "Carmen Sylva" Iaşi

Iaşi

spaţiu

20

incinta unităţii

birou

41

Şcoala "George Cǎlinescu" Iaşi

Iaşi

sala de sport

1200

curtea unitǎţii

activitǎţi sportive

42

Şcoala "George Cǎlinescu" Iaşi

Iaşi

2 sǎli de clasǎ

2x57

incinta unităţii

after school

43

Şcoala "T. Maiorescu" Iaşi

Iaşi

corp cladire

110

curtea unitǎţii

recuperare, reabili- tare, socializare copii cu handicap sever

44

Şcoala "Ion Ghica" Iaşi

Iaşi

3 sǎli de clasǎ

3x52,2

incinta unităţii

after school

45

Şcoala "Ion Ghica" Iaşi

Iaşi

spaţiu

6

incinta unitatii

comerţ

46

Şcoala "Ştefan Bârsǎnescu" Iaşi

Iaşi

sala de gimnasticǎ

72

incinta unitatii, demisol

activitǎţi sportive

47

Şcoala "Ştefan Bârsǎnescu" Iaşi

Iaşi

salǎ de clasǎ

52,8

incinta unitatii, parter

învǎţǎmânt

48

Şcoala "Ştefan Bârsǎnescu" Iaşi

Iaşi

sala de sport

752

curtea unitǎţii

activitǎţi sportive

49

Şcoala "Ştefan Bârsǎnescu" Iaşi

Iaşi

teren de sport

2000

curtea unitǎţii

activitǎţi sportive

GRADINITE

50

Gradinita cu program prelungit nr. 27

Iaşi

spaţiu

400

str. Prof. I. Simionescu nr. 34, bloc. T1; parter

birouri

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞDINŢĂ

 

 

 

                                Sorin Avram Iacoban