Hotărârea nr. 132/2010

H O T Ă R Â R E privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către asociatii şi fundatii

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea unor spaţii  cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către asociatii şi fundatii

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai 2010,

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico – financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere propunerea privind completarea art. 4 cu perioada de folosinţă gratuită a spaţiului cu o perioada de 1 an,                                   

Având în vedere nota de fundamentare nr. 37078/23.04.2010, întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere solicitarile înaintate de persoanele nominalizate în anexa nr.1 din prezenta hotărâre, precum şi propunerea comisiei pentru atribuire spaţii către ONG şi partide politice, constituită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 269/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere  prevederile art. 49, alin. 1 şi 2 din Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile;

Având în vedere dispoziţiile art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:          

H O T Ă R Ă Ş T E    :

 

Art.1  Se atribuie în folosinţa temporară, pe baza unui contract de închiriere, spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către persoanele nominalizate în anexa nr.1, ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se ia act de încetarea contractelor de închiriere încheiate cu: Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat –Filiala Iaşi pentru spaţiul situat în Iaşi, str. Maior Eremia Popescu nr.16 şi Partidul Naţional Democrat Creştin-Filiala Iaşi pentru spaţiul situat în Iaşi, str. Brânduşa nr.1, parter.

Art.3 Se aprobă modificarea termenului contractului de închiriere nr. 77433/24.08.2009 încheiat cu Patronatul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Regiunea Nord-Est şi a contractului de închiriere nr. 22121/16.08.2007 încheiat cu Asociaţia Patronatul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi, pentru o perioadă de 10 (zece) ani.

Art.4 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Iaşi, str. Elena Doamna nr.37, corp A, parter în suprafaţă de 53,05 mp, către Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor de Război, pentru o perioadă de 1an.

Art.5 Contractele de închiriere pentru persoanele nominalizate la art.1 din prezenta hotarâre vor fi emise de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat în conformitate cu reglementările legale în domeniu, derulându-se de la data de emiterii hotarârii şi până la 31.12.2010. Contravaloarea chiriei se va stabili conform HCL nr. 172/21.04.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6 Contractele vor putea fi prelungit la expirarea termenului de valabilitate, numai prin acordul scris şi expres al părţilor, în caz contrar contractul încetând de drept.

Art.7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractele de închiriere ce se vor încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi , Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.9  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

      Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 132 din 4 mai 2010

 

ANEXA  la Hotărârea Consiliului Local  132 din 4 mai 2010

 

Nr. crt.

Beneficiar

Adresa spatiului atribuit

1

Asociaţia Umanitară şi Ecologistă “Omenirea”

Bdul. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10, bloc B2, subsol; S.utila-35,90 mp

2

Patronatul Naţional Român- Filiala Iaşi

Str. Cuza Vodă nr.11, etaj 1; S.utila-37,78 mp+S. dependinţe –7,55 mp

3

Asociaţia Persoanelor cu Handicap din România

Str. Piaţa Unirii nr. 5, bloc B12, Sc. B, parter; S.utila-17,48 mp

4

Fundaţia Ştiinţifică Internaţională “D.I.Mangeron” Iaşi şi Fundaţia Ştiinţifică “Larco”

Str. Tătăraşi nr.64A, etaj 1; S.utila-19,36 mp+S.dependinţe-14,23 mp

5

Asociaţia Micilor Intreprinzători Iaşi

Str. Petre Ţuţea nr. 19, bloc 915, tr.3, parter; S.utila-79,15 mp+S.dependinţe-9,20 mp

6

Asociaţia “Alert Human Rights” Iaşi

Str. Cuza Vodă nr.2, etaj 1; S.utila-25,97 mp

7

Asociaţia “Centrul Cultural Arab”

Str. Palat nr. 4; S.utilă-47,09 mp+S.dependinţe-13,49 mp,

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sorin Avram Iacoban