Hotărârea nr. 13/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi zona Bucium T148 Lot I Lot II Lot III Lot IV nr. cadastral 14653/2/1 14653/2/2 14653/2/3 14653/2/4 intocmit în vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinţe pe teren proprietate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Iaşi, zona Bucium T148, Lot I, Lot II, Lot III, Lot IV,  nr. cadastral 14653/2/1, 14653/2/2, 14653/2/3, 14653/2/4  intocmit în vederea introducerii teren in intravilan pentru construire

locuinţe pe teren proprietate

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr.105326/12.11.2009 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatele de urbanism nr.679/02.03.2009,  nr.5233/27.10.2008;

Având în vedere cererea nr.73626/10.08.2009, prin care beneficiarii DARZIU ELENA, POPESCU ELENA, RADU ANDREEA MIRELA SI GAVRILESCU RADU solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal, in zona Bucium T148, Lot I, Lot II, Lot III, Lot IV,  nr. cadastral 14653/2/1, 14653/2/2, 14653/2/3, 14653/2/4;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 09.09.2009;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 285/PUZ/2009.

Având în vedere dispoziţiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  Ordinul MDRL nr.839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispoziţiile HGR nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi intocmit pentru  introducere teren in intravilan pentru construire locuinte pe teren proprietate,  situat în Iasi, Zona Bucium T148,  Lot I, Lot II, Lot III, Lot IV,  nr. cadastral 14653/2/1, 14653/2/2, 14653/2/3, 14653/2/4, in baza contractului de vanzare cumparare nr.2649/2008 si titlului de proprietate nr. 186661/2004 si a actului de dezmembrare nr. 2646/2008. Suprafata terenului studiat prin PUZ  este de 5675,32 mp. Indicatori urbanistici: POT: 20,00 %, CUT: 0,6, Regim de inaltime: P+2E, H max cornisa :9,00 m.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice nr. 3 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Infrastructura zonei studiate se va realiza cu prioritate, pe cheltuiaia initiatorilor PUZ .

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi,Consiliului Judeţean Iaşi,Serviciului Arhitectură şi Urbanism, Oficiul pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Doamnei Darziu Elena - Constanta, str. Dragoslavele nr. 2A, (mandatar ptr. Popescu Elena) ,Domnului Radu Andreea si Gavrilescu Radu, Iasi, str, Gradinari nr.5, bl.A8-12, sc. A, ap. 4 şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.4   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

            (2) Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                            

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 13 din 27 ianuarie  2010