Hotărârea nr. 129/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 333/17.09.2008 şi Hotărârii Consiliului Local nr.235/26.05.2008

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 333/17.09.2008 şi Hotărârii Consiliului Local nr.235/26.05.2008

           

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai 2010;

Avînd în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico – financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare nr. 35756/20.04.2010 întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere adresa nr. 54869/11.06.2009, prin care d-l Mititelu Ioan solicită concesionarea terenului în suprafaţă de 4,55 mp situat în Iaşi, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6,  în vederea extinderii spaţiului existent;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 235/26.05.2008, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 16,40 mp situat în str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, parter, ap.3 şi concesionarea directă a acestuia către Mititelu Ioan şi Mititelu Liliana în vederea extinderii spaţiului respectiv;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 333/17.09.2008, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 235/2008;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 36/24.06.2008 şi actul adiţional la contract nr. 85918/03.11.2008;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 4661/25.11.2009;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism nr. 94045/12.10.2009;

Având în vedere Autorizaţia de construire nr. 301/23.03.2009;

Având în vedere Adresa nr. 61539/09.07.2009 emisă de Serviciul Control Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

Având în vedere procesul verbal nr. 85007/16.09.2009 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor constituită prin Dispoziţia nr. 461/2009 a Primarului Municipiului Iaşi;

Având în vedere raportul de evaluare a terenului nr. 5078/18.01.2010, întocmit de P.F.A. Chiteală Adrian Ovidiu;

Având în vedere procesul verbal nr. 34098/15.04.2010 al Comisiei de Negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesionare directă şi pentru licitaţii, constituită prin Hotărârea Consiliului Local 465/2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local 266/2009 şi 435/2009;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1. din Hotărâra Consiliului Local nr. 333/17.09.2008 şi Hotărâra Consiliului Local nr. 235/26.05.2008, care va avea următorul conţinut : “Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 11,85 mp, situat în Iaşi, str. Roman Vodă nr. 2, bl. A19, parter, identificat conform Anexei nr. 1, ce face  parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărâra Consiliului Local  nr. 333/2008, în sensul creşterii suprafeţei de teren concesionat către Mititelu Ioan şi Mititelu Liliana de la 7,30 mp la 11,85 mp, situat în Iaşi, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, menţionat la art.1.

Art. 3 Se însuşeşte raportul de evaluare a terenului situat în Iaşi, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, parter, în suprafaţă de 4,55 mp, care stabileşte că valoarea unui mp de teren este de 134 euro.

Art. 4 Redevenţa valorică datorată pentru concesionarea suprafeţei de 4,55 mp, urmare a negocierii directe conform procesului verbal nr. 34098/15.04.2010, va fi de 45,5 EURO/an.

Art. 5 Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărâra Consiliului Local nr. 333/2008 şi al art. 4 din Hotărâra Consiliului Local nr. 235/2008, în sensul că redevenţa valorică a concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 11,85 mp, va fi de 439,5 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de B.N.R. în ziua plăţii.

Art. 6 Celelalte dispoziţii ale Hotărâra Consiliului Local nr. 333/2008 şi Hotărâra Consiliului Local nr. 235/2008 rămân neschimbate. Modificările se vor face prin act adiţional la contractul de concesiune nr. 36/24.06.2008.

Art. 7 Se aprobă actul adiţional la contractul de concesiune conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 8 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze actul adiţional la contractul de concesiune.

Art. 9 Prezenta hotărîre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi Finanţelor Publice Locale, Mititelu Ioan şi Mititelu Liliana, Iaşi, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, et. 10, ap. 41, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 10 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.129   din 4 mai 2010

 

Anexa nr. 2 la HCL 129 din 4 mai 2010

 

ACT ADIŢIONAL nr. __________/_________

                        La contractul de concesiune nr. 36/24.06.2008

            În baza HCL nr.129/4 mai 2010

           

            1.1. MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul in Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.11, reprezentat prin Primar Gheorghe Nichita şi secretar Cristina Daniela Oţeleanu, in calitate de concedent,şi

            1.2. MITITELU IOAN şi MITITELU LILIANA,  cu domiciliul în Iaşi, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, sc.A, et.10, ap. 41, în calitate de concesionari, a intervenit următorul act adiţional:

            Art. 1. Cap. II, art. 1, se modifică astfel :

            Obiectul contractului este concesionarea unui teren în suprafaţă de 11,85 mp, situat în Iaşi, str. Roman Vodă nr.18, bl. A6, parter.

            Art. 2. Cap. IV, art. 3 se modifică astfel :

            Redevenţa este de 439,5 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de B.N.R în ziua plăţii.

            Art. 3. Celelalte clauze prevăzute în contractul de concesiune nr. 36/24.06.2008 rămân nemodificate, perfect valabile şi obligatorii pentru părţi.

            Art. 4. Prezentul act adiţional intră în vigoare odată cu semnarea acestuia de către părţi.

            Art. 5. Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul de concesiune nr. 36/24.06.2008 şi s-a încheiat în patru exemplare, câte două pentru fiecare parte contractantă.

   

 CONCEDENT,                                  CONCESIONAR,

 CONSILIUL LOCAL AL                 Mititelu Ioan şi    Mititelu Liliana

 MUNICIPIULUI IAŞI                                                                                                                                                                                

 

PRIMAR,                                                                     

Gheorghe NICHITA

 

SECRETAR,

Cons. jr. Cristina Daniela OŢELEANU

 

Director D.E.F.P.L.

Ec. Victorel LUPU

 

Director D.A.P.P.P.

ing. Letiţia PALAGA

 

Şef S.E.P.

ing. George NEACŞU

 

Serviciul Juridic

cons. jr. Doina FLORESCU

 

insp. S.E.P.

ing. Diana AMARANDE

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sorin Avram Iacoban