Hotărârea nr. 128/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 401/04.11.2008 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 176/21.04.2008

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 401/04.11.2008 şi  a Hotărârii Consiliului Local nr. 176/21.04.2008

               

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de   4 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico – financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 35932/21.04.2010 întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere adresa nr. 54872/11.06.2009, prin care d-l Pâslă Vasile Florin, administrator la SC Elevas Marion SRL, solicită concesionarea terenului în suprafaţă de 4,50 mp situat în Iaşi, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6,  în vederea extinderii spaţiului existent;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 176/21.04.2008, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 15 mp situat în str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, parter, ap.2 şi concesionarea directă a acestuia către S.C. ELEVAS MARION S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 401/04.11.2008, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 176/2008;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 32/02.06.2008 şi actul adiţional la contract nr. 90096/02.12.2008;

Certificatul de urbanism nr. 4763/27.11.2009;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism nr. 94043/12.10.2009;

Având în vedere Autorizaţia de construire nr. 262/12.03.2009;

Având în vedere Adresa nr. 61539/09.07.2009 emisă de Serviciul Control Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Iaşi,

Având în vedere Procesul verbal nr. 85007/16.09.2009 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor constituită prin Dispoziţia nr. 461/2009 a Primarului Municipiului Iaşi;

Având în vedere Raportul de evaluare a terenului nr. 5072/18.01.2010, întocmit de P.F.A. Chiteală Adrian Ovidiu;

Având în vedere Procesul verbal nr. 34102/15.04.2010 al Comisiei de Negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesionare directă şi pentru licitaţii, constituită prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 465/2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266/2009 şi Hotărârea Consiliului Local  nr. 435/2009;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1. din Hotărârea Consiliului Local nr. 401/04.11.2008 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 176/21.04.2008, care va avea următorul conţinut : „Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12,5 mp, situat în Iaşi, str. Roman Vodă nr. 2, bl. A19, parter, identificat conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.“

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 401/2008, în sensul creşterii suprafeţei de teren concesionat către SC Elevas Marion SRL de la 8 mp la 12,5 mp, situat în Iaşi, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, menţionat la art.1.

Art. 3 Se însuşeşte raportul de evaluare a terenului situat în Iaşi, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, parter, în suprafaţă de 4,5 mp, care stabileşte că valoarea unui mp de teren este de 134 euro.

Art. 4 Redevenţa valorică datorată pentru concesionarea suprafeţei de 4,5 mp, urmare a negocierii directe conform procesului verbal nr. 34102/15.04.2010, va fi de 45 Euro/an.

Art. 5 Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 401/2008 şi al art. 4 din Hotărârea Consiliului Local. nr. 176/2008, în sensul că redevenţa valorică a concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 18.5, va fi de 461 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de B.N.R. în ziua plăţii.

Art. 6 Celelalte dispoziţii ale Hotărârii Consiliului Local. nr. 401/2008 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 176/2008 rămân neschimbate. Modificările se vor face prin act adiţional la contractul de concesiune nr. 32/02.06.2008.

Art. 7 Se aprobă actul adiţional la contractul de concesiune conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 8 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze actul adiţional la contractul de concesiune.

Art. 9 Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi Finanţelor Publice Locale; SC Elevas Marion SRL, Iaşi,str. Roman Vodă nr.18, bl. A6, parter, ap. 2  si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.10 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat si Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 128 din 4 mai 2010

 

H.C.L. 128 / 4.05.20010  Anexa nr. 2

 

MUNICIPIULUI IAŞI                                                                                             

CONSILIUL LOCAL                                                                                                          

 

ACT ADIŢIONAL nr. __________/_________

           

            La contractul de concesiune nr. 32/02.06.2008

            În baza HCL nr...................

           

            1.1. MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul in Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.11, reprezentat prin Primar Gheorghe Nichita şi secretar Cristina Daniela Oţeleanu, in calitate de concedent,

            şi

            1.2. S.C. ELEVAS MARION S.R.L.  cu sediul în Iaşi, str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, sc.A, parter, ap.2, CUÎ 15957813, în calitate de concesionar, a intervenit următorul act adiţional:

            Art. 1. Cap. II, art. 1, se modifică astfel :

            Obiectul contractului este concesionarea unui teren în suprafaţă de 12,5 mp, situat în Iaşi, str. Roman Vodă nr.18, bl. A6, parter.

            Art. 2. Cap. IV, art. 3 se modifică astfel :

            Redevenţa este de 461 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de B.N.R în ziua plăţii.

            Art. 3. Celelalte clauze prevăzute în contractul de concesiune nr. 32/02.06.2008 rămân nemodificate, perfect valabile şi obligatorii pentru părţi.

            Art. 4. Prezentul act adiţional intră în vigoare odată cu semnarea acestuia de către părţi.

            Art. 5. Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul de concesiune nr. 32/02.06.2008 şi s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

   

 CONCEDENT,                                                                                 CONCESIONAR,

 CONSILIUL LOCAL AL                                                    S.C. ELEVAS MARION S.R.L.

 MUNICIPIULUI IAŞI                                                                                                                                                                                

 PRIMAR,                                                                     

 Gheorghe NICHITA

 

SECRETAR,

Cons. jr. Cristina Daniela OŢELEANU

 

Director D.E.F.P.L.

Ec. Victorel LUPU

 

Director D.A.P.P.P.

ing. Letiţia PALAGA

 

Şef S.E.P.

ing. George NEACŞU

 

Serviciul Juridic

cons. jr. Doina FLORESCU

 

insp. S.E.P.

ing. Diana AMARANDE

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             Sorin Avram Iacoban