Hotărârea nr. 125/2010

HOTĂRÂRE privind stabilirea redevenţei pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 442 10 mp. situat în Iaşi str. Elena Doamna nr. 63

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea redevenţei pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 442,10 mp. situat în Iaşi, str. Elena Doamna nr. 63

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai 2010

Avînd în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                    

Având în vedere nota de fundamentare nr. 34301/16.04.2010 întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 174/29.04.2009 prin care s-a aprobat transmiterea concesiunii terenului situat în Iaşi, str. Elena Doamna nr. 63, de pe S.C. Inter Expres S.R.L pe S.C. Media Test S.R.L;

Având în vedere raportul de evaluare al terenului nr. 3909/13.01.2010, întocmit de P.F.A. Chiteală Adrian Ovidiu;

Având în vedere procesul verbal nr. 34085/15.04.2010 al Comisiei de Negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesionare directă şi pentru licitaţii, constituită prin Hotărârea Consiliului Local 465/2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local 266/2009 şi 435/2009;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se însuşeşte raportul de evaluare a terenului situat în Iaşi, str. Elena Doamna nr. 63, în suprafaţă de 442,10 mp, care stabileşte că valoarea unui mp de teren este de 231,6 euro.

Art. 2 Redevenţa valorică a concesiunii, urmare a negocierii directe conform procesului verbal nr. 34085/15.04.2010, va fi de 7074 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plăţii.

Art. 3  Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi Finanţelor Publice Locale, S.C. Media Test S.R.L, Iaşi, şos. Bucium nr. 17, bl. A. et. 2, ap. 2, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 4 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

           

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            SECRETAR

       Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.125 din 4 mai  2010