Hotărârea nr. 124/2010

HOTARARE privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe uzate din punct de vedere fizic si moral din patrimoniul DIRECTIEI DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe uzate din punct de vedere fizic si moral din patrimoniul DIRECTIEI DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai 2010;

Avand in vedere initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico – financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare  privind mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din fuctiune nr.6083 din 12.04.2010 ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2009 privind domeniul public al municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere dispoziţiile  Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata cu modificarile ulterioare ;

Având în vedere  HG nr. 841/1995 modificata si completata cu HG nr. 966/1998 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice ;

Având în vedere OG 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale, aprobate prin Legea 246/2001 ;

Având în vedere HG 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, modificata si completata prin OG nr. 54/1997 ;

Având în vedere instructiunile M.A.I. nr. 167/30.06.2009 privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor in unitatilor din cadrul M.A.I. ;

Având în vedere HG  2406/21.12.2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare.

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:    

HOTARASTE

 

Art.1 Se aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate din punct de vedere fizic si moral, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Cu data prezentei hotarari, DIRECTIA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE va efectua procedurile legale de scoatere din evidenta contabila a mijloacelor fixe cuprinse in lista mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune  conform prevederilor legale in vigoare. 

Serviciile/compartimentele/persoanele implicate in aceasta actiune vor proceda la efectuarea tuturor formalitatilor legale privind scoaterea din functiune a acestor bunuri. Sumele rezultate dupa scoaterea din functiune si valorificare vor fi inregistrate in contabilitate conform legislatiei in vigoare.

Art. 2     Prezenta hotarare va fi comunicata  Primarului Municipiului Iasi , Directiei de Servicii Publice Municipale, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art. 3 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari   va fi asigurata de catre Directia de Servicii Publice Municipale.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.124 din 4 mai 2010                                                                           

 

 

Anexa la HCL 124 din 4 mai 2010

LISTA MIJLOACELOR FIXE PROPUSE PENTRU SCOATERE DIN FUNCTIUNE 

 

Nr. crt.

Denumire

Numar inventar

UM

Cantitate

2

3

4

5

1

Motostropitoare S R 400

3701

bc

1

2

Caruta  un cal

5048

bc

1

3

GRUP ELECTROGEN 6KVA 950001904

2094

bc

1

4

CIOCAN ROTOPERCUTOR

2501

bc

1

5

CIOCAN ROTOPERCUTOR

2502

bc

1

6

GHILOTINA ELECTRICA

2508

bc

1

7

APARAT SUDURA CU ACCESORII 220-380W

311

bc

1

8

MOTOCOASA HONDA

2078

bc

1

9

Motofoarfec STHIL HS 80

2046

bc

1

10

Motofoarfec STHIL HS 80

2047

bc

1

11

Motofoarfec STHIL HS 80

2048

bc

1

12

Motofoarfec STHIL HS 80

2049

bc

1

13

Motofierastrau

2080

bc

1

14

Masina gazonat HUSQVARNA R 152 SV-BBC

2117

bc

1

15

Masina gazonat HUSQVARNA R 152 SV-BBC

2118

bc

1

16

Masina gazonat HUSQVARNA R 152 SV-BBC

2119

bc

1

17

Motofierastrau MF 440/5

2271

bc

1

18

Motocoasa F5 300

2273

bc

1

19

Motocoasa F5 300

2274

bc

1

20

Motocoasa F5 300

2275

bc

1

21

Motocoasa F5 300

2276

bc

1

22

Motocoasa F5 300

2277

bc

1

23

Motocoasa F5 300

2278

bc

1

24

Motocoasa F5 300

2279

bc

1

25

Motocoasa F5 300

2280

bc

1

26

Emondor de inaltime HT 75

2288

bc

1

27

Emondor de inaltime HT 75

2289

bc

1

28

Emondor

2509

bc

1

29

Motocoasa

2515

bc

1

30

Motocoasa

2516

bc

1

31

Tractor DT550 5304 (Nr. inmatric – 41.IS.5304)

5016

bc

1

32

Tractor U650 5177 (Nr. inmatric – 41.IS.5177)

5024

bc

1

33

Dacia 1310 Berlina DMT (Nr. inmatric – IS.04.DMT)

5061

bc

1

34

Autoutilitara TV 14 F 4C-90 (Nr. inmatric – IS.02.PTA)

5200

bc

1

35

Autoturism Dacia 1304 21-IS-7579 (Nr. inmatric – IS.04.SIV)

6025

bc

1

36

Autoturism Dacia 1304 21-IS-7580 (Nr. inmatric – IS.04.NUB)

6026

bc

1

37

Autoutilitara ARO 6320 D (Nr. inmatric – IS.01.AWS)

6346

bc

1

38

Autoturism 1310 Berlina L 5TR. IS O5 DDP (Nr. inmatric – IS.05.DDP)

56027

bc

1

39

Autoturism Dacia 1310 L Berlina IS 06 PMI

214

bc

1

40

Autoturism Dacia 1305 IS 07 PMI

215

bc

1

41

Autoturism ARO IS 10 PMI

216

bc

1

42

Autoturism Dacia 1310 IS PMI (Nr. inmatric – IS.01.TJV)

217

bc

1

43

Autoturism Dacia Berlina IS 11 PMI

219

bc

1

44

Autoturism Dacia Berlina IS 12 PMI

220

bc

1

45

Autoturism Dacia 1310 Berlina IS 09 PMI

221

bc

1

46

Autoturism Dacia 1310 Berlina IS 08 PMI

224

bc

1

47

Autoturism ESPERO IS 03 PMI

264

bc

1

48

Autoturism Dacia 1310  IS 92 PMI (Nr. inmatric – IS.92.PCS)

269

bc

1

49

Structura metalica

101

bc.

1

50

Imprejmuire stalpi fier beton

107

bc

1

51

Placi metal chituc pod rulant

108

bc

1

52

Placi prindere cale rulare

109

bc

1

53

Racord injectie PRN-1-PRN-2

110

BC

1

54

Canal termic ML-218 intre St. Inc si PRN-1-2

111

bc

1

55

Pod bascula

112

bc

1

56

Pod beton armat  rampa auto

113

bc

1

57

Transformator sudura

114

bc

1

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      Sorin Avram Iacoban