Hotărârea nr. 123/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 20.04.2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, în şedinţa din data de 20.04.2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Având în vedere nota de fundamentare nr.36240/22.04.2010, întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere dispoziţiile Legii Locuinţei nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere dispoziţiile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează  a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

Având în vedere prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogare art. 43 din Legea Locuinţei 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal nr. 35347/20.04.2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 35347/20.04.2010, privind:

-          Atribuirile de locuinţe;

-          Diverse solicitări locative (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuinţe etc),

cuprinse în ANEXA NR.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se includ în inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi 35 locuinţe sociale situate în zona Grădinari - Metalurgie;

Art.3: Se aprobă atribuirea fondului de locuinţe constituit în temeiul Legii 114/1996, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se includ în inventarul public al Municipiului Iaşi 13 locuinţe construite în condiţiile OUG 74/2007, situate în zona Grădinari - Metalurgie;

Art.5: Se aprobă atribuirea fondului de locuinţe constituit în temeiul OUG 74/2007, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se împuterniceşte Comisia Socială de Analiză a Solicitărilor Locative, constituită în temeiul Legii 114/1996, să efectueze nominalizarea atribuirilor aprobate in Anexele 1,2 şi 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în funcţie de locaţie, bloc, etaj şi apartament.

Art.7: Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat,Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.8: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

             Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

    Sorin Avram Iacoban

  Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

Nr. 123 din 4 mai 2010

 

 

ANEXA nr. 1 la  HCL 123 din 4 mai 2010

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de  Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 in cadrul sedintei din data de 20.04.2010

 

I.                   REVOCARI/ ATRIBUIRI SI SCHIMBURI DE LOCUINTE

 

·                    Se revoca atribuirea la schimb a spaţiului de locuit din str. Tabacului nr. 7, et. 3, ap. 31, aprobat prin HCL nr.491/23.12.2009 - beneficiar Baciu Maria; 

·                    Se aproba atribuirea locuinţei din Str.Tabacului nr. 7, et. 3, ap. 31, familiei Guţă Florea;

·                    Se revoca atribuirea spaţiului de locuit din str. Cuza-Vodă nr.11, aprobată prin HCL nr.491/23.12.2009 - beneficiar Guţă Florea;

·                    Se revoca atribuirea spaţiului de locuit din Sos.Rediu Tătar nr. 8A, bl.482D, tr.2, et.3, ap.17, aprobată prin HCL nr.491/23.12.2009 - beneficiari Rosu Neculai si Ana Maria;

·                    Se aprobă atribuirea unei locuinţe în zona Grădinari familiei Rosu Neculai si Ana Maria, conform Anexei nr.2 la prezentul proiect de hotărâre;

·                    Se revoca atribuirea la schimb a locuinţei din Canta nr.60B beneficiar - familia Corodeanu Iulian.

·                    Se revoca atribuirea locuinţei din Str. Muşatini nr. 19, bl. R4-2, sc. B, et. 2, ap. 1, aprobată prin HCL 469/27.10.2009 - beneficiar familia Popescu Fănică.

·                     Se revoca atribuirea locuinţei din Aleea Copou nr.4 aprobată prin HCL 469/27.10.2009 - beneficiar familia Bahrin Dumitru şi Elena.

·                  Se aprobă atribuirea spatiului de locuit din Str. Lotrului nr.11, bl. B31, Sc. C, parter, ap.3 familiei Bahrin Dumitru şi Elena care ocupa pozitia 5 in lista de prioritate pentru atribuirea locuintelor convenabile in anul 2010; atribuirea locuintei este conditionata de achitarea debitelor inregistrate pentru locuinta din Str. Lotrului nr.11, bl. B31, Sc. C, parter, ap.3 atat la plata chiriei cat si la plata cotelor de intretinere şi de reactualizarea declaraţiei notariale pentru soţ şi soţie precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă;

·                  Se revoca atribuirea locuinţei din Aleea Mircea cel Bătrîn nr.15, bl. O9, sc. C, et. 1, ap. 2  beneficiari Podariu Ionel si Elena Daniela care ocupa pozitia 1 in lista de prioritate pentru atribuirea locuintelor convenabile in anul 2010;

·                  Se aprobă atribuirea locuintei din Aleea Mircea cel Bătrîn nr.15, bl. O9, sc. C, et. 1, ap. 2 familiei Atudorei Gheorghiţă şi Ana Maria care ocupă poziţia 3 în lista de prioritate pentru atribuirea locuinţelor convenabile în anul 2010; atribuirea este conditionata de achitarea debitelor inregistrate pentru locuinta din Aleea Mircea cel Bătrîn nr.15, bl. O9, sc. C, et. 1, ap. 2  atat la plata chiriei cat si la plata cotelor de intretinere si de reactualizarea declaraţiei notariale pentru soţ şi soţie precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă;

·                     Se aprobă atribuirea locuintei din Şos. Păcurari nr.5, bl.540, sc. C, et.6, ap.4 familiei Podariu Ionel si Elena Daniela care ocupă poziţia 1 în lista de prioritate pentru atribuirea locuinţelor convenabile în anul 2010; atribuirea este conditionata de achitarea debitelor inregistrate pentru locuinta din Şos. Păcurari nr.5, bl.540, sc. C, et.6, ap.4 atat la plata chiriei cat si la plata cotelor de intretinere si de reactualizarea declaraţiei notariale pentru soţ şi soţie precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă;

·                  Se revoca atribuirea locuinţei din Str. Ciurchi nr.127A, bl.Q1, sc. C, parter, ap.2 beneficiar - familia Vascenco Marius si Pachita;

·                     Se aprobă atribuirea spatiului de locuit din Str. Ciurchi nr.127A, bl.Q1, sc. C, parter, ap.2 familiei Haja Laurenţiu - Ilie şi Mihaela care ocupa pozitia 2 in lista de prioritate pentru atribuirea locuintelor convenabile in anul 2010; atribuirea locuintei este conditionata de achitarea debitelor inregistrate pentru locuinta din Str. Ciurchi nr.127A, bl.Q1, sc. C, parter, ap.2 atat la plata chiriei cat si la plata cotelor de intretinere si de reactualizarea declaraţiei notariale pentru soţ şi soţie precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă;

 

·                     Dosarele de locuinţe ale solicitanţilor din listă de prioritate stabilită pentru atribuirea locuinţelor convenabile în anul 2010, care beneficiază de atribuirea unei locuinţe anul curent, vor fi scoase din evidenţa care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalităţii atribuirea unei locuinţe în baza Legii114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 

·                     Se aproba atribuirea la schimb a unei locuinte cu o cameră în zona Grădinari, familiei Dragan Gabriela .

·                     Se aproba atribuirea locuintei din Str. Decebal nr. 1, bl. Decebal-Cantemir, parter, ap. 17, familiei Turcu Alin şi Bogdana Clara, conform Anexei nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.

·                     Se aproba atribuirea la schimb a unei locuinte cu o cameră în zona Grădinari, familiei Liţă Gheorghe.

·                     Se aprobă atribuirea locuinţei din str. Tabacului nr.7, parter, ap.9, familiei Cuţitaru Florin şi Liliana,  conform Anexei nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.

·                     Se aproba atribuirea la schimb a unei locuinte cu 2 camere în zona Grădinari, familiei Eşanu Daniel.

·                     Se aproba atribuirea locuintei din str. Tabacului nr. 7, et.2, ap.23 familiei Ţîmbalariu Marinel Dumitru, conform Anexei nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.

·                     Se aproba atribuirea la schimb a unei locuinte cu o cameră în zona Grădinari, familiei Dorin(Stoica) Ioan si Violeta Cristina.

·                     Se aproba atribuirea locuintei din Str. Bularga nr.14A, et.1, ap. 20, familiei Ciubotariu Mihaela, conform Anexei nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.

·                     Se aprobă atribuirea la schimb a unei locuinţe cu 2 camere în zona Grădinari familiei Constantinescu Marius Dumitru şi Mihaela.

·                     Se aprobă atribuirea la schimb a unei locuinţe cu 2 camere în zona Grădinari familiei Roşu Maria.

·                     Se aprobă atribuirea la schimb a unei locuinţe cu 2 camere în zona Grădinari familiei Irimia Luminiţa.

·                     Se aprobă atribuirea la schimb a unei locuinţe cu 2 camere în zona Grădinari familiei Timofte Daniel şi Elena.

 

II.                 INCLUDERI/EXCLUDERI ÎN/DIN CONTRACTELE  DE  ÎNCHIRIERE

·         Se aproba solicitarea doamnei Radu Angelica privind includerea in contractul de inchiriere pentru locuinta din Str. Păcurari nr. 73, a fiicei Lenca Ioana Roxana.

·                     Se aproba solicitarea domnului Atudorei Aurel privind includerea in contractul de inchiriere pentru locuinta din Str. Cuza Vodă nr.33, a nurorii Atudorei Florentina.

·                     Se aproba solicitarea domnului Titibuica Petru privind includerea in contractul de inchiriere pentru locuinta din str. Pacurari nr.93 a fiului Ţiţibuică Petru şi a nepoţilor Ţiţibuică Nicoleta Alexandra si Ţiţibuică Andrei Ştefan.

·                     Se aproba solicitarea domnului Colac Ionel privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinta din str. Rufeni nr.3, a soţiei sale, Colac Mariana şi excluderea fraţilor săi Colac Mihai şi Colac Toader - care renunţă notarial la beneficiul contractului de închiriere.

·                     Se aproba solicitarea doamnei Hoghii Elena privind preluarea in calitate de titular a contractului de inchiriere pentru locuinta din Şos. Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, tr.2, et.5, ap.29, urmare decesului sotului.

·                     Se aproba solicitarea domnului Mocanu Cătălin privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinta din Str. Decebal, nr. 1, bl. Decebal Cantemir, et. 2, ap. 51 şi includerea în contract a copiilor concubinei Blaj Cecilia, respectiv Ostafie Nicoleta Gabriela şi Ostafie Loredana-Mihaela, conditionat de prezentarea actelor necesare în vederea includerii;

·                     Se aproba solicitarea doamnei Paşcanu (fostă Gorea) Rodica privind reînnoirea contractului de închiriere şi preluarea acestuia în calitate de titular precum si excluderea fostului soţ, Gorea Gheorghe, pentru care a prezentat sentinţa civilă  nr.14801/05.12.2008, prin care instanţa dispune desfacerea căsătoriei şi atribuie beneficiul contractului numitei Paşcanu Rodica  precum şi excluderea fiicei Gorea Mihaela pentru care a prezentat declaraţie notariala de renunţare la beneficiul contractului de închiriere.

·                     Se aproba solicitarea domnului Ţucalău Aurel privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinta din Str. Trei Ierarhi nr. 8, a soţiei Ţucalău Ana, conditionat de prezentarea declaratiei notariale de proprietate şi a copiilor minori, Ţucălău Mădălina-Paraschiva şi Ţucalău Ştefan-Ioan; includerea in contract a membrilor de familie este conditionata de achitarea debitelor inregistrate la plata chiriei.

·                     Se aproba solicitarea doamnei Cheptene Micu Teodor privind includerea in contractul de inchiriere pentru locuinta din Sos. Nicolina nr.107, bl.1004, tr.2, et. 3, ap.3 a fratelui, Micu Vasile Bogdan, pentru care a prezentat declaratie notariala de proprietate conform careia nu a detinut, nu detine si nu a instrainat o locuinta proprietate.

 

 

III. SOLICITĂRI  PRELUNGIRI/REÎNNOIRI/INTOCMIRI CONTRACTE DE INCHIRIERE

·                     Se propune spre aprobare solicitarea doamnei Bogdan Vasilica privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinta din Str. Sf. Andrei nr.20 conditionat de achitarea debitelor inregistrate la plata chiriei.

·                     Se propune spre aprobare solicitarea domnei Ciortan Maria privind prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta din Str. Butnari nr. 4, bl.B2-2, sc.B, et.4, ap.1; reînnoirea contractului este conditionata de achitarea restantelor inregistrate la plata cheltuielilor de intretinere si va opera pana la data de 31.12.2010; dupa aceasta data, reinnoirea contractului va fi analizata in cadrul CSASL. 

·                     Se propune spre aprobare solicitarea doamnei Lungu Maria privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinta din Str. Capsunelor nr. 13 si includerea nurorii, Lungu Petronela-Paraschiva şi a nepoţilor Lungu Florin-Gabriel, Lungu Daniela-Gabriela, Lungu Aurelian, Lungu Iulian şi Lungu Traian.

·                     Se propune spre aprobare solicitarea doamnei Tonegaru Eva privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinta din Str. Spancioc nr. 26.

·                     Se respinge solicitarea numiţilor Romaniuc Mihai, Romaniuc Vasile şi Romaniuc Dumitru privind preluarea beneficiului contractului de închiriere, încheiat pentru spaţiul de locuit, cu destinaţia de locuinţă socială din str. Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, et.2, ap.59 şi se aprobă evacuarea acestora din spaţiul de locuit.

·                     Se propune spre aprobare solicitarea domnului Smoc Gheorghe privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinta din Str. Vasile Lupu nr. 108, bl. G6, et.7, ap.4; reînnoirea contractului se va face până la data de 31.12.2010 şi este condiţionată de prezentarea unei eşalonări cu S.C. ”Termo Service” S.A. pentru datoriile înregistrate  la plata cheltuielilor de întreţinere şi de respectarea acesteia.

·                     Se propune spre aprobare solicitarea domnului Chisăliţă Radu privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinta din Str. Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, et.2, ap.64 şi includerea în contract a fiicei minore Chisăliţă Iulia Alexandra; reînnoirea contractului este condiţionată de prezentarea unei eşalonări cu S.C. ”Termo Service” S.A. cu reţinere lunară pe statul de plată pentru datoriile înregistrate  la plata cheltuielilor de întreţinere şi de achitarea în termen de 2 luni a debitelor înregistrate la plata chiriei.

·                     Se propune spre aprobare solicitarea numiţilor Moraru Vergina, Moraru Bartolomeu-Sebastian şi Moraru Daniel-Florin privind reinnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa din Lunca Cetăţuii, bl.63, sc.A, parter, ap.1 până la data de 31.03.2011, cu posibilitate de prelungire;  

·                     Se propune spre aprobare solicitarea doamnei Mihalache Rodica privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinta din Str. Decebal nr. 1, bl. Decebal-Cantemir, parter, ap.14 şi excluderea din contract a fiicelor Adascăliţei (fostă Ferestrăuariu) Ana-Maria şi Ferestrăuariu (căsătorită Stoica) Tereza care au renunţat la beneficiul contractului de închiriere; reînnoirea contractului este condiţionată de achitarea debitelor înregistrate la plata cheltuielilor de întretinere şi de prezentarea declaraţiei privind veniturile nete realizate în ultimele 12 luni.

·                     Se propune spre aprobare solicitarea doamnei Bobu Valeria privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinta din Str. Grădinari nr.6, bl.A4-5, sc.B, et.2, ap.2; reînnoirea contractului este condiţionată de prezentarea unei eşalonări cu S.C. ”Termo Service” S.A. cu reţinere lunară pe statul de plată pentru datoriile înregistrate  la plata cheltuielilor de întreţinere.

·                     Se propune spre aprobare solicitarea doamnei Georgescu Aneta privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinta din Str. Păcurari nr. 80, cu preluarea acestuia in calitate de titular, ca urmare a decesului soţului- Georgescu Mihai; reînnoirea contractului este conditionată de achitarea debitului înregistrat la plata chiriei;

·                     Se propune spre aprobare întocmirea unei fişe de calcul până la soluţionarea cererii de revendicare, pentru spaţiul din str. Cloşca nr.28 - beneficiari fam. Andronic Constantin; întocmirea fişei de calcul este conditionată de achitarea debitelor înregistrate pentru această locuinţă.

 

IV. SOLICITARI EXTINDERI SPAŢII DE LOCUIT

·                     Se aproba solicitarea doamnei Enache Ileana privind extinderea spaţiului de locuit cu spatiul care a fost deţinut prin contract de închiriere la aceeaşi adresă de către doamna Cerchez Elena care a decedat;

·                     Se aproba solicitarea familiei Costia privind extinderea spaţiului de locuit cu spatiul care a fost deţinut prin contract de închiriere la aceeaşi adresă de către doamna Strul Bertina care a decedat;

·                     Se aproba solicitarea domnului Tudorache Costel Rică, chiriaş în Str. Păcurari nr. 29 privind extinderea spaţiului de locuit cu magazia de 5,77 mp situată la adresă;

·                     Se respinge solicitarea domnului Scîntei Gabriel, chiriaş în imobilul din str. Canta nr.60B, privind extinderea spaţiului de locuit prin atribuirea a încă unei camere în acelaşi imobil.

·                     Se respinge solicitarea doamnei Bîrliga Angela, chiriaşă în imobilul din str. Canta nr.60B, privind extinderea spaţiului de locuit prin atribuirea a încă unei camere în acelaşi imobil.

·                     Se aproba solicitarea familiei Russo, chiriaşă în Str. Păcurari nr. 66 privind extinderea spaţiului de locuit;

 

V. REANALIZARE SITUAŢII LOCATIVE

·                     Se aproba solicitarea doamnei Buleandra Elena privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinta din str.Vasile Lupu nr.134, bl.B4, sc.B, et.4, ap.1, modificarea titularului de contract, prin  excluderea soţului , Buleandră Ioachim si a fiicei Strună Rodica (fostă Buleandră) pentru care a prezentat certificatele de deces; reinnoirea contractului este conditionata de prezentarea unui contract de esalonare privind plata datoriilor inregistrate la intretinere.

·                     Se aproba recazarea in imobilul din Canta nr. 60B a familiilor Homia Toader si Sofrone Gabriela Luminiţa, chiriasi in Str. Elena Doamna nr.31 si scoaterea din circuitul locativ a spatiului de locuit situat in str. Elena Doamna motivat de starea avansata a degradarii acestuia, nemaiprezentand siguranta in exploatare.

·                     Se aproba recazarea familiei Rotariu in imobilul din Sos.Sarariei nr.17 şi scoaterea din circuitul locativ a spatiului din Str. Elena Doamna nr.47 A, motivat de starea avansata de degradare a acestuia, nemaiprezentand siguranta in exploatare.

·                     Se aproba atribuirea la schimb a unei camere in imobilul din str. Canta nr.60B, domnului Andronic Petru, chirias in Sos. Sarariei nr.17.

·                     Se aproba atribuirea la schimb a locuintei cu 2 camere din str. Tepes Voda nr.2, bl.V1, sc.A, et.4, ap.2, familiei Paramont Viorel, conditionat de achitarea debitelor inregistrate la plata chiriei si intretinerii pentru acest spaţiu de locuit.

·                     Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din str. Pacurari nr.104 familiei Caldararu Meda, chiriasa in str. Sarariei nr.104;

·                     Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din str. Sarariei nr.184 doamnei Zavoi Olga;

·                     Se aproba revocarea atribuirii unei locuinte cu o camera in zona Gradinari - beneficiar Zăvoi Olga.

·                     Se aproba solicitarea doamnei Apetrachioaie Viorica privind atribuirea la schimb a unei alte  camere in imobilul din str. Canta nr.60B.

·                     Se aproba reinnoirea contractului de inchiriere pentru domnul Panzaru Ioan,  pentru locuinţa din str. Tabacului nr.7, ap.8, conditionat de prezentarea unui contract de eşalonare cu SC ”Termo Service” SA privind achitarea datoriilor înregistrate la întretinere.

·                     Se aproba solicitarea doamnei Munteanu Corina, chiriaşă a apartamentului nr.4 din şos.Rediu Tatar nr.8A, bl.482D, sc.C et.P, privind preluarea contractului de închiriere pentru apartamentul mai sus menţionat, motivat de faptul că doamna Pascariu Ecaterina, titulară a acestui contract a decedat.

 

VI. SOLICITĂRI LOCATIVE DIVERSE

·                     Se aproba solicitarea domnului Ciocoiu Florin - proprietar al terenului situat în std. Elena Doamna nr. 7, de a i se acorda o cale de acces, prin întocmirea unui contract în acest sens.

·                     Se aproba solicitarea domnului Achirei Fanica privind intocmirea unui contract de inchiriere pentru o cameră de 18,86 m.p. şi 1/2 din dependinţe(bucătărie, camară, baie, oficiu şi vestibul) situate în Str. Roman Vodă nr.2, bl.A19, P, ap.2.

·                     Se aproba solicitarea domnului Satcovschi Valeriu privind preluarea cotei de 49 mp de la  Zavloschi Elena şi cota de 27 mp de la Cotruţă Rodica, prezentând şi declaraţiile notariale nr. 718/18.02.2010 şi 925/26.02.2010, prin care Zavloschi Elena şi Cotruţă Rodica renunţă la folosinţa cotelor de teren- curte menţionate, precum şi încheierea contractului de închiriere  pentru cota indiviză  de 127 mp pentru perioada cat cei care renunta detin calitatea de proprietari la adresa.

·                     Se aproba prelungirea perioadei privind atribuirea locuintei din Sos. Nicolina nr.95, bl.996, sc. B, et.3/11 doamnei Croitoru Georgeta, pana la eliberarea terenului(proprietate a doamnei Croitoru) pe care se afla amplasat Bazarul.

 

VII. SCHIMBURI DE LOCUINŢE - REVOCĂRI/ ATRIBUIRI

·                     Se respinge solicitarea doamnei Caldarariu Petronela privind atribuirea unui apartament cu  doua camere din lipsa de spatii de locuit.

 

VIII.       IMOBILE CE NU MAI PREZINTA SIGURANTA IN EXPLOATARE

·                     Se aproba scoaterea din circuitul locativ a spatiului de locuit aflat in administrarea D.A.P.P.P., situat in Str. Mitropoliei nr. 22, motivat de starea avansata de degradare a acestuia, nemaiprezentand siguranta in exploatare si nemaindeplinind conditiile minimale de locuit prevazute de Legea 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

·                     Se aproba recazarea familiilor Neculai Paraschiva, Neculai Mihai şi Murariu Maria conform cap. “Atribuiri” din procesul-verbal incheiat in sedinta Comisiei Sociale de Analiza a Solicitarilor Locative din 20.04.2010.

·                     Se aproba scoaterea din circuitul locativ a spatiului de locuit aflat in administrarea D.A.P.P.P., situat in Std. Uzinei nr.14, motivat de starea avansata de degradare a acestuia, nemaiprezentand siguranta in exploatare si nemaindeplinind conditiile minimale de locuit prevazute de Legea 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

·                     Se aproba scoaterea din circuitul locativ a spatiului de locuit aflat in administrarea D.A.P.P.P., situat in str. Simion Barnutiu nr.37, motivat de starea avansata de degradare a acestuia, nemaiprezentand siguranta in exploatare si nemaindeplinind conditiile minimale de locuit prevazute de Legea 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

·                     Se aproba scoaterea din circuitul locativ a spatiului de locuit aflat in administrarea D.A.P.P.P., situat in Sos. Sarariei nr.13, motivat de starea avansata de degradare a acestuia, nemaiprezentand siguranta in exploatare si nemaindeplinind conditiile minimale de locuit prevazute de Legea 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

·                     Se aproba scoaterea din circuitul locativ a spatiului de locuit aflat in administrarea D.A.P.P.P., situat in Str. V. Stroescu nr.8, motivat de starea avansata de degradare a acestuia, nemaiprezentand siguranta in exploatare si nemaindeplinind conditiile minimale de locuit prevazute de Legea 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sorin Avram Iacoban

 

Anexa 2 la HCL nr. 123 din 4 mai 2010

Atribuirea fondului de locuinţe disponibile, constituit în temeiul Legii 114/1996

 

Poziţia din  lista de prioritate, aprobată prin HCL 539/23.12.2009, cu persoanele sau familiile care au întrunit condiţiile de acces la locuinţă socială în anul 2009

Familiile sau persoanele
care beneficiază de atribuirea unei locuinţe

Se atribuie:

1

GHEORGHIU

MIHAI

MIHAELA
MARIA

2 camere
zona Gradinari

2

CUTITARU

FLORIN

LILIANA

Str. Tabacului
nr. 7,
parter/ap. 9

3

CIUBOTARIU

 

MIHAELA

Str. Bularga nr
14A,
et. 1/ap.20

4

COJOCARIU

MARIAN
GHEORGHE

JULIETA-
CARMEN

1 camera
zona Gradinari

5

PITARU

VASILE-
BOGDAN

VIORICA

2 camere
zona Gradinari

6

LENCA

TRAIAN
VICENTIU

ANCA

1 camera
zona Gradinari

7

TIMBALARIU

MARINEL-
DUMITRU

 

Str. Tabacului
nr. 7,
et. 2/ap. 23

8

BOGDAN/
 TURCU

TURCU ALIN

BOGDAN
CLARA PAULA

Decebal Cantemir
parter/ap.17

9

CHIRIAC

SORINEL

LILIANA

1 camera
zona Gradinari

10

GAITAN

MARIUS

IONELA

2 camere
zona Gradinari

11

MATEI

GIANI

ANCA-
MARIANA

2 camere
zona Gradinari

12

VASILIU

MIHAI

ELENA
RAMONA

2 camere
zona Gradinari

13

BALAN

 

ILIANA

2 camere
zona Gradinari

14

PRODAN

FLORIN
GABRIEL

IRINA
 NICOLETA

intocmire contract
 de inchiriere in
 str. Florilor nr. 36

16

PANTIRU

GABRIEL

PETRONELA

2 camere
zona Gradinari

17

MANOLACHE

MARIUS-
GEORGEL

ANA-
SERAFINA

1 camera
zona Gradinari

18

ILIEF

VIOREL

ILEANA IRINA

2 camere
zona Gradinari

19

GOLDAN

VASILE
VALENTIN

ALINA
RAMONA

1 camera
zona Gradinari

20

PASNICU

 

IRINA

1 camera
zona Gradinari

21

FLOREA

FANICA

MIHAELA

2 camere
zona Gradinari

22

LUCAN

NECULAI

MARIANA
ANDREEA

Str. Bularga nr
14A,
parter/ap.4

23

IONESCU

RADU-
STEFAN

FLORENTINA

1 camera
zona Gradinari

24

STRAINU

CRISTIAN

MARINELA

2 camere
zona Gradinari

25

IVANUTA

VASILE

MONICA DANA

2 camere
zona Gradinari

26

DINU

CEZAR

IRINA

2 camere
zona Gradinari

27

CRETU

DUMITRU

MARIA

2 camere
zona Gradinari

28

TIULICA

ELVIS

VASILICA

1 camera
zona Gradinari

29

CUCU

BAZIL
ADRIAN

ADRIANA

1 camera
zona Gradinari

30

VIZITIU

ADRIAN

ELENA-DIANA

2 camere
zona Gradinari

31

PAVEL

STEFAN

MIHAELA

1 camera
zona Gradinari

32

PANDELEA

COSTEL

ALINA-
GIANINA

2 camere
zona Gradinari

 

La momentul repartizării locuinţelor, toţi beneficiarii din lista de prioritate, menţionaţi în tabelul de mai sus, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condiţiile de acces la locuinţă prevăzute de Legea 114/1996  cu modificările şi completările ulterioare:

1.  vor prezenta declaraţii de venit (soţ/soţie membri ai familiei majori), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declaraţia de venituri va fi însoţită de adeverinţe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soţ/soţie şi membrii familiei majori;

Potrivit Legii 114/1996, vor beneficia de repartizarea locuinţelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe economie. Această condiţie trebuie îndeplinită atât la data analizării cererii cât şi la momentul repartizării locuinţelor.

 

2.  vor prezenta declaraţii notariale pe propria răspundere,(soţ/soţie), precum că nu au deţinut şi nu deţin o locuinţă în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuinţă socială

 

 

CAZURI SPECIALE - ATRIBUIRI LOCUINŢE SOCIALE

 

 

Nr crt

Familiile sau persoanele care beneficiază de atribuirea unei locuinţe

Justificare repartizare

Se atribuie:

1

Radu Florin

Se aprobă atribuirea cu prioritate a unei locuinţe sociale

1 camera - zona Grădinari

2

Harhătă Cristina

Se aprobă atribuirea cu prioritate a unei locuinţe sociale

2 camere - zona Grădinari

3

Roşu Neculai şi Ana Maria

Revocare repartiţie HCL 491/23.12.2009

1 cameră - zona Grădinari

4

Neculai Paraschiva

Chiriaş în imobilul din str. Mitropoliei nr. 22, grav avariat în urma unui incendiu

2 camere - zona Grădinari

5

Neculai Mihai

Chiriaş în imobilul din str. Mitropoliei nr. 22, grav avariat în urma unui incendiu

2 camere - zona Grădinari

6

Murariu Maria

Chiriaş în imobilul din str. Mitropoliei nr. 22, grav avariat în urma unui incendiu

1 camera - zona Grădinari

 

·                     La momentul repartizării locuinţelor, beneficiarii menţionaţi în tabel vor prezenta declaraţii notariale pe propria răspundere, (soţ/soţie), precum că nu au deţinut şi nu deţin o locuinţă în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuinţă socială.

·                     Dosarele de locuinţă ale solicitanţilor din lista de prioritate stabilită pentru atribuirea locuinţelor sociale în anul 2010, care au beneficiat de atribuirea unei locuinţe în anul 2010, vor fi scoase din evidenţa cu persoanele sau familiile care solicită municipalităţii atribuirea unei locuinţe în baza Legii 114/1996.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sorin Avram Iacoban

 

 

Anexa 3 a HCL nr. 123 din 4 mai 2010

 

Atribuirea fondului de locuinţe disponibile, constituit în temeiul O.U.G. 74/2007, destinat chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

 

Poziţia din  lista de prioritate, aprobată prin HCL HCL 539/23.12.2009, cu persoanele sau familiile care au întrunit condiţiile de acces pentru a beneficia de atribuirea unei locuinţe în baza OUG 74/2007

Familiile sau persoanele
care beneficiază de atribuirea unei locuinţe

Se atribuie:

1

Onofrei Vasile şi Silvia

1 camera
zona Gradinari

2

Boicu Ionel Ghiocel şi Angela

1 camera
zona Gradinari

3

Stan Anica

 

Camin Canta 60B

4

Morăraş Valentin şi Brînduşa Aurelia

2 camere
zona Gradinari

5

Coca Ivan Felicia

1 camera
zona Gradinari

6

Chiraşcu Constantin

2 camere
zona Gradinari

7

Chiriac Maria

2 camere
zona Gradinari

8

Roman Elena

 

Camin Canta 60B

9

Grădinaru Vasile

2 camere
zona Gradinari

10

Corban Rodica

1 camera
zona Gradinari

11

Blihoghe Daniel

2 camere
zona Gradinari

13

Mureşan Angela

 

Camin Canta 60B

 

 

CAZURI SPECIALE

chiriaşi care au fost evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din imobile retrocedate pentru care s-a solicitat atribuirea în regim de urgenţă a unei locuinţe

 

Nr crt

Familiile sau persoanele care beneficiază de atribuirea unei locuinţe

Justificare repartizare

Se atribuie

1

Cantemir Natalia

Propunere Consiliului Local atribuire locuinţă cu prioritate

1 camera - zona Grădinari

2

Puiu Ioan şi Silvia

Propunere Consiliului Local atribuire locuinţă cu prioritate

1 camera - zona Grădinari

3

 

Ioanidis Hajdi Anica

 

Acţionată în judecată de Parohia Sfântul Ioan Botezătorul Iaşi în vederea evacuării din imobilul situat în str. I.C. Brătianu nr. 14

1 camera - zona Grădinari

 

·                    La momentul repartizării, beneficiarii unei locuinţe din fondul constituit în temeiul O.U.G. 74/2007 vor face dovada că îndeplinesc în continuare condiţiile de acces la locuinţă prevăzute de ordonanţa menţionată:

Vor prezenta declaraţii notariale pe propria răspundere (pentru toţi membrii familiei care locuiesc şi gospodăresc împreună) din care să rezulte următoarele:

-                      nu deţin o locuinţă proprietate(inclusiv casă de vacanţă), nu au deţinut o locuinţă în proprietate, nu au beneficiat şi/sau nu beneficciază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuinţă din proprietatea privată a statului sau din proprietatea Municipiului Iaşi;

-                      nu au fost evacuaţi şi nu li s-a refuzat reînnoirea contractului de închiriere de către deţinătorul imobilului înainte de restituire sau de către noul proprietar, pentru următoarele motive: nu au achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv în executarea contractului de închiriere, au subînchiriat locuinţa fără consimţământul scris al proprietarului, au schimbat total sau parţial destinaţia sau structura locuinţei fără consimţământul scris al proprietarului şi fără aprobările legale, au pricinuit stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta sau instalaţiilor aferente, au avut un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei.

·                     Dosarele de locuinţă ale persoanelor şi familiilor care au beneficiat de atribuirea unei locuinţe din fondul de locuinţe constituit în temeiul O.U.G. 74/2007 vor fi scoase din evidenţa cu persoanele sau familiile care solicită municipalităţii atribuirea unei locuinţe în baza Legii 114/1996.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sorin Avram Iacoban