Hotărârea nr. 122/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilor

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere propunerea din plenul şedinţei privind adoptarea variantei a-II a de atribuire a locuinţelor construite prin ANL,                                     

Având în vedere nota de fundamentare nr. 37437/26.04.2010, întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 58/25.02.2010, privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere,

Având în vedere dispoziţiile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.G. 40/08.04.1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legeii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, art.  15;

Având în vedere dispoziţiile Legii locuinţei nr.114/1996, referitoare la exigenţele minimale în asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane;

Având în vedere procesul verbal nr. 37436/26.04.2010, încheiat în şedinţa Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 152/1998;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1: Se revocă atribuirea locuinţei din B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. B, et. 9, ap. 37, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 59/25.02.2010, beneficiar, Ciubotariu Adina.

Art.2: Se repartizează fondul de 75 de locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor,  primelor 75 de familii sau persoane care figurează în lista de prioritate aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 58/25.02.2010, conform ANEXEI  nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: La repartizarea locuinţei, beneficiarii vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în mun. Iaşi şi la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate şi/sau a unei locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a municipiului Iaşi sau a unei locuinţe cu chirie, situată în municipiul Iaşi, proprietate a unităţii la care este angajat, (ultimul criteriu are în vedere şi soţul/soţia titularului de contract de închiriere şi membrii de familie majori).

Art.4: Se împuterniceşte Comisia socială constituită în temeiul Legii 152/1998 să efectueze nominalizarea atribuirilor aprobate conform ANEXEI  nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în funcţie de locaţie, bloc, etaj şi apartament.

Art.5: Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi .

Art.6 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

      Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 122 din 4 mai 2010

 

Anexa 1 la HCL nr 122 din 4 mai 2010

privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor

 

 

Poziţia din  lista de prioritate, aprobată prin HCL 58/25.02.2010, privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere

Familiile sau persoanele
care beneficiază de atribuirea unei locuinţe

Se atribuie:

1

MAFTEI SANZIANA-LILIANA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

2

NOEA SORIN şi CRISTINA MARIA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

3

STEFANOVICI CRISTIAN şi GIANINA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

4

ANDRUSCA SERGIU MIREL şi FELICIA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

5

URSACHE MIHAI-ADRIAN şi IONELA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

6

VELICA DRAGOS LULU şi CRISTINA-MIHAELA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

7

VASILICĂ OLGA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

8

APETRI FLORINEL şi MARIA CRISTINA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

9

BUSMACHIU GIULIANO-VASILE şi ANGELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

10

TIRON FLORIN şi MIHAELA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

11

MURGU CORNELIU şi LACRAMIOARA-CRISTINA

2 Camere

Şos. Rediu Tătar 6A, bl. 482 E, sc. C, et. 1, ap. 8

12

CIORNEA CRISTIAN şi MIHAELA-CRISTINA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

13

ROMILA CRISTIAN şi CARMEN-IRINA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

14

PINTILESCU FLORIN-IUSTIN şi MARIA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

15

PISTOL CIPRIAN-BOGDAN şi CATALINA-ELENA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

16

SINCU PETRU-CIPRIAN

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

17

PASCARIU GHEORGHE SORIN şi MIHAELA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

18

VARTOLOMEI IOAN şi DANIELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

19

MORARIU COSTEL şi CRISTINA ANTONETA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

20

BARZU MIHAI şi ELENA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

21

ANDRAS ZOLTAN şi ANDREEA VALERIA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

22

PINTEA CRISTIAN şi ALISA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

23

BARNEA GEORGEL ALIN şi ELENA GIANINA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

24

ANTOCI PETRICA DANIEL şi DANIELA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

25

TIMPAU CONSTANTIN şi EUGENIA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

26

POPOVICI DUMITRU şi DANIELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

27

LAZAR ILIE VLAD şi GABRIELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

28

CHIRIAC IOAN şi CARMEN

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

29

POPA MIHAI CATALIN şi ALINA-DIANA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

30

CONSTANTINESCU CONSTANTIN DORU şi ANCA-DIANA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

31

PRISECARU PETRU CIPRIAN şi MIHAELA IULIANA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

32

COSTAN FLORIN şi CATALINA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

33

FILIP DRAGOS şi ELENA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

34

GHERGHINA IONEL şi ZOICA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

35

UNGUREANU BOGDAN VALENTIN şi DANIELA-IRINA-MARIA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

36

TRIFAN RAUL LIVIU şi ALINA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

37

CUCURLUI RADU-VALERIU şi NICOLETA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

38

ALEXANDRU CATALIN şi ELENA-EPAMINONDA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

39

PARFENIE VASILE şi SORINA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

40

CONSTANDACHE RADU IULIAN şi OANA ADRIANA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

41

NECULAI COSTEL şi ELENA-GABRIELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

42

AFIGHIROAIE MIHAI-MARIUS şi IRINA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

43

MERSCHI GEORGE ADRIAN şi ANISOARA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

44

ARNAUTU DANIEL-MIHAITA şi MIHAELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

45

DELEANU DUMITRU şi MIHAELA ALINA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

46

NICURIUC VASILE şi LILIANA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

47

MIHAI IONUT şi CARMEN

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

48

ANGHEL BOGDAN MIHAI şi CARMEN ANGELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

49

CHELARU CONSTANTIN CIPRIAN şi ADINA GEORGETA

4 camere

Şos. Rediu Tătar 6A, bl. 482 E, sc. D, et. 8, ap. 35

50

NETEDU DANIEL-RAZVAN şi ELENA-ALINA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

51

STIRBU DUMITRU DANIEL şi MARINA MIHAELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

52

HARJAU IOAN şi MIHAELA GABRIELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

53

OLO CIPRIAN FLORIN şi ANDREEA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

54

LACATUSI LUCIAN şi CRISTINA-PETRONELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

55

BALAN PETRU-CORNELIU şi ADY

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

56

ANISIEI FLORIN GABRIEL şi LORELA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

57

CHELARU DANUT şi CRENGUTA-ANTONELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

58

MIRON CONSTANTIN-DANIEL şi ELENA-CORINA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

59

PREPELITA OANA ELISA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

60

ALEXIU FLORIN

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

61

ANDRONIC ALINA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

62

DAVID NECULAI şi GABRIELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

63

DRAGAN TIBERIU-CRISTIAN şi IRINA

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

64

NICU CATALIN MIHAIL şi MARIANA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

65

GORBAN PAUL şi MIHAELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

66

RUGINA OANA ELENA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

67

GURIUC MIHAI şi LENUTA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

68

RUSU CONSTANTIN şi CARMEN ELENA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

69

COSTIOAIA VASILE STELIAN şi MIHAIELA IRINA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

70

STAN DUMITRU şi PETRONELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

71

CHITESCU REMUS şi OANA AURA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

72

AMBROSIE IULIAN şi ELENA GABRIELA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

73

PETRISOR ADRIAN şi ANCA GEORGIANA

 

2 Camere

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

74

CUCIUREANU ANDREI-CORNELIU şi IOANA

1 Cameră

Şos. Nicolina, bl. 1004 CUG

75

MARDARI CONSTANTIN şi LOREDANA

1 cameră

B-dul Alexandru cel Bun 70, bl. 250, sc. B, et. 9, ap. 37

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sorin Avram Iacoban