Hotărârea nr. 121/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit si realizarea proiectului “Dezvoltarea axei de transport Est - Vest în municipiul Iaşi”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea studiului de fezabilitate revizuit si realizarea proiectului  Dezvoltarea axei de transport Est - Vest în municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate nr. 37.487 din 26.04.2010 întocmit de către Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere;

Având în vedere dispoziţiile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:           

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aproba realizarea proiectului Dezvoltarea axei de transport Est - Vest în municipiul Iaşi.

Art. 2 Se aprobă studiul de fezabilitate revizuit şi indicatorii tehnico - economici (Anexa 1) în conformitate cu modelul “D.1” la cererea de finanţare din Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere.

Art. 3 Se aprobă bugetul proiectului in valoare totala de 87.181.579,06, cofinanţarea acestuia cu suma de 1.459.905,15 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile, finanţarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele conexe, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 4 Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

Art. 5 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze contractul de finantare a proiectului Dezvoltarea axei de transport Est - Vest în municipiul Iaşi.

Art. 6 Hotarârea Consiliului Local Iasi numarul 430/29.10.2007 şi Hotarârea Consiliului Local Iasi numarul 502/19.12.2007 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Programe şi Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Investiţii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Agenţiei de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamţ si  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi .

Art. 8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

            (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                      

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

      Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 121  din 4 mai 2010