Hotărârea nr. 120/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit si realizarea proiectului “Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală istorică şi turistică a municipiului Iaşi”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit si realizarea proiectului Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, istorică şi turistică a municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 mai 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;              

Având în vedere referatul de specialitate nr. 37.665 din 27.04.2010 întocmit de către Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate;

Având în vedere  prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere;

Având în vedere dispoziţiile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă realizarea proiectului Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, istorică şi turistică a municipiului Iaşi.

Art.2 Se aprobă studiul de fezabilitate revizuit şi indicatorii tehnico - economici (Anexa 1) în conformitate cu modelul “D.1” la cererea de finanţare din Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere.

Art.3 Se aprobă bugetul proiectului in valoare totala de 87.515.891,21 lei, cofinanţarea acestuia cu suma de 1.474.126,76 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile, finanţarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele conexe, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.4 Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

Art.5 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze contractul de finantare a proiectului Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, istorică şi turistică a municipiului Iaşi.

Art.6 Hotarârea Consiliului Local Iasi numarul 431/29.10.2007 şi Hotarârea Consiliului Local Iasi numarul 503/19.12.2007 îşi încetează aplicabilitatea.

Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Programe şi Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Investiţii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate si Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

           (2) Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 120  din 4 mai 2010