Hotărârea nr. 119/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr.268/2008 cu modificarile si completarile ulterioare

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr.268/2008, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară în data de  1 aprilie  2010;

Având în vedere demisia domnului consilier Giurmă Ion din Comisia de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.29195/30.03.2010,

Având în vedere propunerea exercitată în plenul Consiliului Local privind inlocuirea domnului consilier Giurma Ion cu domnul consilier Ostaficiuc Marius,

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 47/25.02.2010 de validare a domnului consilier local Marius Ostaficiuc;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art.54, precum si celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art.115, alin (1) lit.b) din Legea nr.215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Componenţa Comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 268/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifică  prin inlocuirea domnului consilier Giurmă Ion cu domnul consilier Ostaficiuc Marius  si va avea urmatoarea componenţă:

 

COMISIA DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM:

 

1.Consilier PSD                      Ostaficiuc Marius

2.Consilier PSD                      Neculau Constantin                   

3.Consilier PSD                      Olteanu Romeo                           

4.Consilier PSD                      Iacoban Sorin - Avram             

5.Consilier PD-L                     Ciobotaru Florentin Traian                           

6.Consilier PD-L                     Surdu Gabriel-Mihai                 

7.Consilier PD-L                     Ionescu Ioan-Sorin

8.Consilier PD-L                     Cristian Catalin

9.Consilier PNL                      Botez Radu                     

 

Art.2  Comisia de specialitate nominalizată la art.1 va realege, prin votul majorităţii consilierilor ce o compun, cate un Preşedinte si un Secretar al Comisiei.

Art.3  (1) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 268/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările şi completările ulterioare se modifică in mod corespunzator.

           (2) Celelalte prevederi ale Hotărârârii Consiliului local nr. 268/2008, cu modificările si completările ulterioare rămân neschimbate.

Art.4  (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Consilierilor Locali; Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                         

                                                            VIZAT PENTRU LEGALITATE

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

        Cons .Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  119 din 1 aprilie 2010