Hotărârea nr. 118/2010

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terasei corpului C al imobilului situat în Iaşi str. Vasile Conta nr. 2 în vederea extinderii spaţiului medical prin mansardare către Centrul de Oncologie-Euroclinic S.R.L

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terasei corpului C al imobilului situat în Iaşi, str. Vasile Conta nr. 2, în vederea extinderii spaţiului medical, prin mansardare, către Centrul de Oncologie-Euroclinic S.R.L.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 1 aprilie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare nr. 110379/26.11.2009 întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Direcţia Dezvoltare Urbană;

Având în vedere adresa nr. 85434/17.09.2009, prin care dl. Constantin Volovăţ, în calitate de administrator al Centrului de Oncologie Euroclinic S.R.L. solicită concesionarea terasei corpului C, al imobilului din Iaşi, str. Vasile Conta nr. 2, în vederea extinderii prin mansardare şi amenajare spaţiu medical;

Având în vedere Contractul de vânzare cumpărare nr. 1223/30.12.2009, autentificat la BNP Asociaţi″ Silvia Frost şi Balan Simona Ştefania″

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3704/16.09.2009;

Având în vedere Expertiza tehnică privind capacitatea de rezistenţă a imobilului;

Având în vedre procesul verbal nr. 97370/21.10.2009 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor constituită prin Dispoziţia nr. 461/2009 a Primarului Municipiului Iaşi;

Având în vedre Raportul de evaluare nr. 107867/19.11.2009, întocmit de P.F.A Chiteală Adrian Ovidiu;

Având în vedre procesul verbal nr. 110324/26.11.2009 al Comisiei de Negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesionare directă şi pentru licitaţii, constituită prin Hotărârea Consiliului Local 465/2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local 266/2009 şi 435/2009;

Având în vedre dispoziţiile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terasei corpului C al imobilului  situat în Iaşi, str. Vasile Conta nr. 2, în suprafaţă de 563,05 mp, identificată conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă concesionarea directă a terasei corpului C, al imobilului  situat în Iaşi, str. Vasile Conta nr. 2, către Centrul de Oncologie Euroclinic S.R.L,  pentru mansardare şi amenajare spaţiu medical.

Art. 3 Se însuşeşte raportul de evaluare a terasei corpului C al imobilului situat în Iaşi, str. Vasile Conta nr. 2, în suprafaţă construită de 563,05 mp, care stabileşte că valoarea unui mp este de 172,63 euro.

Art. 4  Redevenţa valorică a concesiunii, urmare a negocierii directe conform procesului verbal nr. 110324/26.11.2009, va fi de 3941,35 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plăţii.

Art. 5  Durata concesionării va fi de 49 ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.

Art. 6 Se aprobă contractul de concesionare conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 7 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concendentului.

Art. 8 Conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie,  persoanele fizice şi juridice sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 9  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractele de concesiune.

Art. 10 Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Centrului de Oncologie Euroclinic S.R.L.,Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 5, bl. A1, et. 1, ap. 2, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 11 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  118 din 1 aprilie 2010