Hotărârea nr. 117/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 420 / 2009 cu privire la includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 26.776 00 mp situat pe malul drept al râului Bahlui şi transmiterea în folosinţă gratuită a acestuia către Administraţia Naţională “Apele Române” - Direcţia Apelor Prut în vederea realizării obiectivului “Regularizarea râului Bahlui în Municipiul Iaşi” din cadrul programului PHARE 2005/017 - 690.01.05 “Sprijin acordat MMGA pentru pregătirea de proiecte în vederea realizării de lucrări pentru protecţia împotriva inundaţiilor” pe durata de viaţă a construcţiei

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării HCL nr. 420 / 2009 cu privire la includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 26.776,00 mp situat pe malul drept al râului Bahlui şi transmiterea în folosinţă gratuită a acestuia către Administraţia Naţională “Apele Române” - Direcţia Apelor Prut, în vederea realizării obiectivului “Regularizarea râului Bahlui în Municipiul Iaşi” din cadrul programului PHARE 2005/017 - 690.01.05 “Sprijin acordat MMGA pentru pregătirea de proiecte în vederea realizării de lucrări pentru protecţia împotriva inundaţiilor”,  pe durata de viaţă a construcţiei

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  1 aprilie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;         

Având în vedere referatul de specialitate nr.29992 din 31.04.2010 întocmit de către Directia Tehnica;

Având în vedere  dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, modificata si completata cu Legea nr. 314/2003, Legea nr. 96/2006 si H.G. nr. 1865/2006;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata cu O.U.G. nr. 46/2007 si O.U.G. nr. 64/2007;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:                     

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se modifică la Art. 1 din HCL nr. 420 / 2009 suprafaţa inclusă în domeniul public iniţial 26.776,00 mp cu suprafaţa de 37.440,00 mp diferenţa de 10.664,00 mp reprezentând zona de protecţie pentru lucrările prevăzute conform planşei anexate şi adresei nr. 29.756/ 2010.

Art.2 Art. 2 din HCL nr. 420 / 2009 ,, Se aprobă transmiterea terenului în suprafaţă de 26.776,00 mp din domeniul public al Municipiului Iaşi, în folosinţa gratuită a Administraţiei Naţionale ,, Apele Române " - Direcţia Apelor Prut, în vederea realizării obiectivului ,, Regularizarea râului Bahlui în Municipiul Iaşi", pe durata de viaţă a construcţiei, conform schiţei Anexa 1 din prezenta hotărâre

se va modifică şi va avea următorul conţinut:

,, Se aprobă darea în administrare cu titlu gratuit a terenului în suprafaţă de 37.440,00 mp din domeniul public al Municipiului Iaşi, în folosinţă gratuită a Administraţiei Naţionale ,, Apele Române " - Administraţia bazinală de apă Prut - Bârlad, în vederea realizării obiectivului ,, Regularizarea râului Bahlui în Municipiul Iaşi", pe durata de viaţă a construcţiei, conform schiţei Anexa 1 din prezenta hotărâre .

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Directiei Tehnice; Administraţiei Naţionale ,, Apele Române " - Administraţia bazinală de apă Prut - Bârlad; Directiei Economice si de Finante Publice Locale si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre:Administraţiei Naţionale ,, Apele Române " - Administraţia bazinală de apă Prut - Bârlad ,Directia Tehnica; Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Economica si de Finante Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

     

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 117 din 1 aprilie 2010