Hotărârea nr. 116/2010

HOTARARE privind alegerea Domnului Iacoban Avram Sorin-consilier local în funcţia de Preşedinte de şedinţe pentru perioada 02.04.2010 - 31.06.2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alegerea Domnului Iacoban Avram Sorin-consilier local în funcţia de  Preşedinte de şedinţe pentru perioada 02.04.2010 - 31.06.2010

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit in şedinţă ordinară din data de  1 aprilie 2010;

Având in vedere Nota de fundamentare privind necesitatea alegerii preşedintelui de şedinţă pentru perioada 02.04.2010--31.06.2010, intocmită de Secretarul Municipiului Iaşi, înregistrată sub nr. 27109/ 24.03.2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii 393/2002 privind Statutul aleşilor locali;

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale cu modificările şi completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art.35 si art.40 alin.(1), precum si celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art.115, alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se alege in funcţia de Presedinte de sedinta a Consiliului Local al Municipiului Iasi  domnul Iacoban Sorin Avram-consilier local, care va conduce lucrările şedinţelor şi va semna hotărârile adoptate în perioada 02.04.2010 - 31.06.2010.

Art.2  (1) Serviciul Secretariat Consiliul Local-Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari persoanei nominalizata la art.1, Primarului municipiului Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

             (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 SECRETAR,

      Camelia Gavrilă                          Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 116  din 1 aprilie 2010