Hotărârea nr. 115/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iaşi

 

             Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 1 aprilie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul  de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere amendamentul aprobat în plenul şedinţei privind  programul de transport public local de persoane prin curse regulate propus de către reprezentanţii primăriei, regiei Autonomă de Transport Public Iaşi şi Compnia de Consultanţă Getinsa Ingineria SA Spania,

Având în vedere referatul de specialitate nr. 25.766 din 19.03.2010, intocmit  de către Direcţia Tehnică - Biroul Reglementare Transporturi Urbane privind necesitatea elaborarii Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iasi;

Având în vedere Legea nr. 92/2007  a serviciilor de transport public ;

Având în vedere Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 ;

Având în vedere Ordinul nr. 972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public localsi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iasi, conform anexei nr. 1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi, nr.  nr. 403/2005 - privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de transport public local de călători în Municipiul Iaşi şi articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 444/17.09.2004 - privind aprobarea planului de măsuri privind restructurarea transportului în comun în Municipiul Iaşi.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei Tehnice, Direcţiei de Control, Regiei Autonome de Transport Public Iaşi, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia Tehnică; Direcţia de  Control; Regia Autonomă de Transport Public Iaşi.

           (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

           Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 115 din 1 aprilie 2010