Hotărârea nr. 114/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru biletele de călătorie pe mijloacele de transport în comun - serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru biletele de călătorie pe mijloacele de transport în comun  - serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 1 aprilie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul  de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială                                     

Având în vedere referatul de specialitate nr. 25.772 din 19.03.2010, intocmit  de către Direcţia Tehnică - Biroul Reglementare Transporturi Urbane ;

Având în vedere dispoziţiile Legii  92/2007  a serviciilor de transport public ;

Având în vedere Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilorde transport public local nr. 92/2007 ;

Având în vedere Ordinul nr. 272 din11 ianuarie 2008 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

 În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:        

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă ajustarea preţului la biletele de călătorie pe mijloacele de transport în comun - serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iasi, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Începand cu data prezentei se revoca urmatoarele acte normative :

            1.Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 249/2003 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/2000 privind stabilirea si sanctionarea unor fapte si contraventii in domeniul transportului in comun.

            2.Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 469/2007 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 330/2006 privind aprobarea modificarii tarifului de calatorie pe mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport Public Iasi si a Hotărârii Consiliului Local  nr. 201/204 privind stabilirea modalitatilor de acordare a gratuitatilor si facilitatilor pentru transportul in comun pe raza municipiului Iasi.

Art.3  Prezenta hotărâre  se va comunica Primarului Municipiului Iaşi, Regiei Autonome de Transport Public Iaşi, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale.

Art.4   Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Regia Autonomă de Transport Public Iaşi,Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

            Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

      Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 114  din 1 aprilie 2010