Hotărârea nr. 113/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr. 44/17.01.2005 privind aprobarea concesionarii transportului public local de calatori si a contractului de concesiune

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr. 44/17.01.2005 privind aprobarea concesionarii transportului public local de calatori si a contractului de concesiune

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 1 aprilie 2010;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul  de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate nr. 25.769 din 19.03.2010, intocmit  de către Direcţia Tehnică - Biroul Reglementare Transporturi Urbane privind necesitatea corelarii Contractul de concesiune nr. 48018/30.06.2005, de concesionare a transportului public local de călători şi de exploatare a mijloacelor de transport şi a infrastructurii aferente, cu legislatia in vigoare;

Având în vedere dispoziţiile Legeii nr. 92/2007  a serviciilor de transport public ;

Având în vedere Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 ;

Având în vedere Ordinul nr. 972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public localsi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr. 44/17.01.2005 - privind aprobarea concesionării transportului public local de călători şi a contractului de concesiune ;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 48018/30.06.2005, de concesionare a transportului public local de călători şi de exploatare a mijloacelor de transport şi a infrastructurii aferente;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă modificarea "Contractul de concesiune a transportului public local de calatori si de exploatare a mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente", încheiat între Municipiul Iaşi şi Regia Autonomă de Transport Public Iaşi, conform anexei nr. 1 care face parte întegrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi  să semneze actul adiţional nr. 1, în calitate de reprezentant al Municipiului.

Art.3. Începand cu data prezentei încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi, nr. 483/2005 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Municipiului Iaşi nr. 44/17.01.2005 privind aprobarea concesionării transportului public local de călători şi a contractului de concesiune, precum şi corelarea  acesteia cu Hotărârile Consiliului Local privind subvenţiile ce se acordă pentru gratuităţile pe mijloacele de transport local de călători.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Direcţiei Tehnice, Regiei Autonome de Transport Public Iaşi, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.5.  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Regia Autonomă de Transport Public Iaşi, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărârii va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 113 din 1 aprilie 2010