Hotărârea nr. 112/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul ARSACIS la care Municipiul Iasi este membru asociat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul ARSACIS , la care Municipiul Iasi este membru asociat

 

    Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  1 aprilie 2010

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere adresa ARSACIS nr.62/21.03.2010, înregistrata la Primaria Municipiului Iaşi sub numarul 26607/23.03.2010 ;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de ARSACIS cu privire la necesitatea aprobarii modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul ARSACIS ;

Având in vedere referatul Directiei Tehnice, inregistrat sub nr. 28544 din 26.03.2010;

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 37/27.01.2010 prin care s-a aprobat Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa-Canal - ARSACIS, modificat prin Hotărârea Consiliului Local  nr.38/27.01.2010;

Având în vedere dispoziţiile  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art.1 - Se aprobă incheierea actului aditional nr.2 pentru modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa-Canal Iasi - ARSACIS, prevazut în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se desemnează, ca reprezentant al Municipiului Iasi, în Adunarea generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS, domnul Gheorghe Nichita - în calitate de Primar al Municipiului Iaşi.

Art.3 - Se împuterniceşte domnul Gheorghe Nichita - Primar al Municipiului Iaşi să semneze legal valabil, în numele şi pentru Municipiul Iasi actul aditional menţionat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:; Primarului Municipiului Iaşi; A.R.S.A.C.I.S.; S.C. Apavital S.A.; Directiei Tehnice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.5 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Aparatul Tehnic al A.R.S.A.C.I.S.

             (2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

      

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 112 din 1 aprilie 2010