Hotărârea nr. 111/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 1 aprilie 2010

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa ARSACIS nr.62/21.03.2010, înregistrată la Primaria Municipiului Iaşi sub numarul 26607/23.03.2010;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de ARSACIS cu privire la necesitatea aprobarii modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de S.C APAVITAL S.A cu privire la necesitatea aprobarii ajustării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile prestate terţilor, altele decat serviciul de alimentare cu apa si canalizare;

Având in vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin H.C.L. nr.36/27.01.2010, modificat prin actele aditionale nr.1 si nr.2, conform H.C.L. nr.40/27.01.2010;

Având in vedere referatul Directiei Tehnice, inregistrat sub nr.28531 din 26.03.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Â S T E:

 

Art.1. - Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între A.R.S.A.C.I.S. şi S.C APAVITAL S.A Iaşi, conform Actului Adiţional nr.3 prevăzut în Anexa nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. - Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi - ARSACIS, cu sediul în Iaşi, Str.Octav Băncila, nr.1, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Iasi cu nr.7/A/24.01.2008, al cărei membru este Municipiul Iaşi să semneze Actul Adiţional la Contractul de Delegare prevăzut la art.1, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Municipiului Iaşi.

Art.3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Directiei Programe şi Servicii pentru Comunitate; Directiei Tehnice; A.R.S.A.C.I.S.; S.C. Apavital S.A. si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art .4 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de A.R.S.A.C.I.S. si S.C. Apavital S.A.

            (2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

       

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

         Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

    Nr.  111 din 1 aprilie 2010